Wet Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord | Upda­tes

WHOA

Nieu­we wet­ge­ving voor een Neder­land­se ver­sie van de Sche­me of Arran­ge­ment / Chap­ter 11 pro­ce­du­re treedt op 1 janu­a­ri 2021 in wer­king. Dit betreft de Wet Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord (de WHOA).

Het doel van deze wet is om Neder­land een effec­tie­ve en flexi­be­le tool te bie­den om levens­vat­ba­re onder­ne­min­gen te her­struc­tu­re­ren en fail­lis­se­men­ten te voor­ko­men.

Hier­on­der treft u diver­se upda­tes met betrek­king tot de WHOA.

"De WHOA gaat zeker helpen om faillissementen te voorkomen."

Robin de Wit

[email protected]