Legal Disclaimer

Juridische context aan de inhoud van deze website

Keep in mind

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. HVG Law is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© HVG Law LLP

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan HVG Law of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HVG Law.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

HVG Law LLP
Secretariaat Bestuur
Postbus 2295
3000 CG Rotterdam
Telefoon: +31 (0) 88 407 04 44
E-mail: info@hvglaw.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover HVG Law geen controle heeft. HVG Law draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de HVG Law internetsite de volgende Privacy Statement van toepassing. HVG Law adviseert u ook hiervan, voor het gebruik van de HVG Law internetsite, kennis te nemen.

Algemene Voorwaarden

HVG Law LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335658. In relatie tot HVG Law LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van HVG Law LLP. HVG Law LLP is statutair gevestigd te 30 Crown Place, Earl Street, London EC2A 4 ES, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24433164. HVG Law LLP heeft een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en maakt onderdeel uit van het global EY Law netwerk. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin is opgenomen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel en in te zien via hvglaw.nl

Download Algemene Voorwaarden