Legal Dis­clai­mer

Juridische context aan de inhoud van deze website

Keep in mind

Hoe­wel bij het gereed­ma­ken van deze inter­netsi­te de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid wordt betracht, bestaat altijd de moge­lijk­heid dat bepaal­de infor­ma­tie na ver­loop van tijd ver­ou­derd of niet meer juist is. HVG Law is dan ook niet aan­spra­ke­lijk voor de gevol­gen van acti­vi­tei­ten die wor­den onder­no­men op basis van deze inter­netsi­te.

© HVG Law B.V.

Alle intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten op deze inter­netsi­te komen uit­slui­tend toe aan HVG Law of haar toe­le­ve­ran­ciers. Behou­dens de in of krach­tens de Auteurs­wet 1912 gestel­de uit­zon­de­rin­gen, mag niets van deze web­si­te wor­den ver­veel­vou­digd of open­baar gemaakt zon­der de voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van HVG Law.

Aan­vra­gen voor toe­stem­ming of ver­de­re infor­ma­tie die­nen te wor­den gericht aan:

HVG Law B.V.
Secre­ta­ri­aat Bestuur
Post­bus 2295
3000 CG Rot­ter­dam
Tele­foon: +31 (0) 88 407 04 44
E-mail: [email protected]

Bepaal­de ver­wij­zin­gen in deze inter­netsi­te voe­ren naar infor­ma­tie­bron­nen die door der­den wor­den bij­ge­hou­den en waar­over HVG Law geen con­tro­le heeft. HVG Law draagt dus ook niet de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de nauw­keu­rig­heid of enig ander aspect van de infor­ma­tie op die ser­vers.

Daar­naast is op de HVG Law inter­netsi­te de vol­gen­de Privacy Statement van toe­pas­sing. HVG Law advi­seert u ook hier­van, voor het gebruik van de HVG Law inter­netsi­te, kennis te nemen.

Alge­me­ne Voor­waar­den

HVG Law B.V. is een beslo­ten ven­noot­schap met beperk­te aan­spra­ke­lijk­heid naar Neder­lands recht.  HVG Law B.V. heeft haar hoofd­ves­ti­ging aan Boom­pjes 258, 3011 XZ Rot­ter­dam, Neder­land en is gere­gi­streerd bij het Neder­land­se han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koop­han­del onder num­mer 92703143. HVG Law B.V. heeft een stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Belas­ting­ad­vi­seurs B.V. en maakt onder­deel uit van het wereld­wij­de EY Law net­werk. Op onze werk­zaam­he­den zijn alge­me­ne voor­waar­den van toe­pas­sing, waar­in mede een beper­king van aan­spra­ke­lijk­heid en een forum­keu­ze­be­ding zijn opge­no­men. De alge­me­ne voor­waar­den zijn gede­po­neerd bij het Neder­land­se han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koop­han­del en zijn te down­lo­a­den via hvglaw.nl.

Download Algemene Voorwaarden