Professional rules

Juridische context aan de inhoud van deze website

Keep in mind

HVG Law LLP

HVG Law LLP is een limited liability partnership naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met statutaire zetel te 30 Crown Place, Earl Street, London EC2A 4 ES, Verenigd Koninkrijk. HVG Law LLP is in Nederland gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Inschrijving Kamer van Koophandel

HVG Law LLP is geregistreerd bij de Companies Registration Office in Cardiff Verenigd Koninkrijk onder nummer OC 335658 en bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24433164. De handelsnamen van HVG Law LLP zijn HVG Law LLP, HVG en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen.

BTW nummer

Het BTW nummer van HVG Law LLP is NL8191.79.310.B01.

Inschrijving Beroepsorganisatie

Alle advocaten van HVG Law LLP zijn ingeschreven en geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

Alle (kandidaat-)notarissen zijn ingeschreven en geregistreerd bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, Spui 184, 2511 BW Den Haag.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van HVG Law LLP zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door HVG Law LLP. De algemene voorwaarden van HVG Law LLP zijn gedeponeerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen cliënten en HVG Law LLP alsmede alle (niet) contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten tussen cliënten en HVG Law LLP en werkzaamheden verricht door HVG Law LLP, worden beheerst door, en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot voormelde overeenkomsten of werkzaamheden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Rotterdam. Op de notariële dienstverlening door HVG Law  LLP is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Op de dienstverlening verricht door de advocatuur van HVG Law LLP is de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur niet van toepassing.

Honorarium

Het honorarium dat HVG Law LLP de cliënt in rekening brengt is gebaseerd op het uurtarief van de betrokken advocaat of (kandidaat-)notaris maal het aantal bestede uren door de betrokken advocaat of (kandidaat-)notaris. Het uurtarief varieert per advocaat of (kandidaat-)notaris en is gebaseerd op ervaring en specialisme van de betrokken advocaat of (kandidaat-)notaris. HVG Law LLP brengt naast de kosten voor het honorarium ook bijkomende kosten in rekening, zoals kantoorkosten, griffierechten, verschotten, kosten voor ingeschakelde derden, omzetbelasting etc. In de overeenkomst van opdracht wordt in het diensten overzicht steeds een gedetailleerde kostenraming opgenomen voor de overeengekomen werkzaamheden.

Juridische dienstverlening

HVG Law LLP verricht haar juridische werkzaamheden en dienstverlening en procesvoering vanuit de volgende expertises: Commercial agreements, Competition, Compliance, Corporate M&A, Corporate restructuring, Digital, Cyber and Privacy, Energy & Utilities, Financial Regulatory, Health & Life sciences, Insolvency and Restructuring, Labor and Employment, Pensions en Real Estate.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

HVG Law LLP heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. HVG Law LLP is, gelet op de omvang van haar praktijk en de eisen die de Verordening Advocatuur stelt aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, adequaat verzekerd.

Kantoorklachtenregeling

De advocatuur van HVG Law LLP kent overeenkomstig de Verordening Advocatuur een Kantoorklachtenregeling voor advocaten. HVG Law LLP verklaart de kantoorklachtenregeling advocatuur van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met een cliënt wordt aangegaan en de kantoorklachtenregeling advocatuur ziet uitsluitend op werkzaamheden die door (een) advoca(a)t(en) van HVG Law LLP zijn verricht.

Gedrags- en beroepsregels

HVG Law LLP verricht haar dienstverlening en juridische werkzaamheden in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van HVG Law LLP wordt geëist. Onder beroepsregels wordt in dit verband verstaan de gedrags- en beroepsregels welke bij de uitvoering van de opdracht door HVG Law LLP in acht moeten worden genomen, zoals de regels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en/of de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Samenwerking en voorkoming belangenconflict

HVG Law LLP is een samenwerkingsverband waarin advocaten en (kandidaat-)notarissen in een limited liability partnership juridische dienstverlening aanbieden en verrichten, adviseren en procederen bij diverse gerechtelijke instanties. HVG Law LLP opereert zowel op nationaal als internationaal niveau met lokale kantoren in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Legal Desks in New York en San Jose (U.S.A.).  In Nederland heeft HVG Law LLP een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en maakt onderdeel uit van het global EY Law netwerk. HVG Law LLP beschikt over en hanteert een intern geautomatiseerd systeem om belangenconflicten te voorkomen.

Overeenkomst van opdracht

Zodra tussen HVG Law LLP en een cliënt een overeenkomst van opdracht tot stand komt wordt dit schriftelijk bevestigd en geformaliseerd in een overeenkomst van opdracht. In het bij de overeenkomst bijgevoegd “diensten overzicht” wordt een beschrijving gegeven van de reikwijdte van de juridische werkzaamheden, de tarieven, het honorarium, de overige kosten die worden berekend voor de werkzaamheden, welke advocaten en/of (kandidaat-)notarissen deze werkzaamheden zullen verrichten en eventuele aanvullende afspraken. De algemene voorwaarden welke deel uitmaken van de overeenkomst van opdracht, worden als bijlage aan de overeenkomst van opdracht gehecht.

Download Algemene Voorwaarden