Pro­fes­si­o­nal rules

Juridische context aan de inhoud van deze website

Keep in mind

HVG Law B.V.

HVG Law B.V. is een beslo­ten ven­noot­schap met beperk­te aan­spra­ke­lijk­heid naar Neder­lands recht. HVG Law B.V. is in Neder­land geves­tigd in Amster­dam, Eind­ho­ven, Rot­ter­dam en Utrecht.

Inschrij­ving Kamer van Koop­han­del

HVG Law B.V. heeft haar hoofd­ves­ti­ging aan Boom­pjes 258, 3011 XZ Rot­ter­dam, Neder­land en is gere­gi­streerd bij het Neder­land­se han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koop­han­del onder num­mer 92703143. De han­dels­na­men van HVG Law B.V. zijn HVG Law B.V., HVG en Hol­land Van Gij­zen Advo­ca­ten en Nota­ris­sen.

BTW num­mer

Het BTW num­mer van HVG Law B.V. is NL8661.46.350.B.01

Inschrij­ving Beroeps­or­ga­ni­sa­tie

Alle advo­ca­ten van HVG Law B.V. zijn inge­schre­ven en gere­gi­streerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Prin­ses Bea­trix­laan 5, 2595 AK Den Haag, Post­bus 30851, 2500 GW Den Haag.

Alle (kandidaat-)notarissen zijn inge­schre­ven en gere­gi­streerd bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Spui 184, 2511 BW Den Haag, Post­bus 16020, 2500 BA Den Haag.

Alge­me­ne voor­waar­den

De alge­me­ne voor­waar­den van HVG Law B.V. zijn van toe­pas­sing op alle werk­zaam­he­den ver­richt door HVG Law B.V.. De alge­me­ne voor­waar­den van HVG Law B.V. zijn gede­po­neerd bij het Neder­land­se han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koop­han­del.

Toe­pas­se­lijk recht en bevoeg­de rech­ter

Alle over­een­kom­sten tus­sen cli­ën­ten en HVG Law B.V. als­me­de alle (niet) con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen voort­vloei­end uit de over­een­kom­sten tus­sen cli­ën­ten en HVG Law B.V. en werk­zaam­he­den ver­richt door HVG Law B.V., wor­den beheerst door, en die­nen te wor­den uit­ge­legd in over­een­stem­ming met, Neder­lands recht. Alle geschil­len met betrek­king tot voor­mel­de over­een­kom­sten of werk­zaam­he­den zijn onder­wor­pen aan de exclu­sie­ve bevoegd­heid van de recht­bank te Rot­ter­dam. Op de nota­ri­ë­le dienst­ver­le­ning door HVG Law  B.V. is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toe­pas­sing. Op de dienst­ver­le­ning ver­richt door de advo­ca­tuur van HVG Law B.V. is de Klach­ten- en Geschil­len­re­ge­ling advo­ca­tuur niet van toe­pas­sing.

Hono­ra­ri­um

Het hono­ra­ri­um dat HVG Law B.V. de cli­ënt in reke­ning brengt is geba­seerd op het uur­ta­rief van de betrok­ken advo­caat of (kandidaat-)notaris maal het aan­tal beste­de uren door de betrok­ken advo­caat of (kandidaat-)notaris. Het uur­ta­rief vari­eert per advo­caat of (kandidaat-)notaris en is geba­seerd op erva­ring en spe­ci­a­lis­me van de betrok­ken advo­caat of (kandidaat-)notaris. HVG Law B.V. brengt naast de kos­ten voor het hono­ra­ri­um ook bij­ko­men­de kos­ten in reke­ning, zoals kan­toor­kos­ten, grif­fie­rech­ten, ver­schot­ten, kos­ten voor inge­scha­kel­de der­den, omzet­be­las­ting etc. In de over­een­komst van opdracht wordt in het dien­sten over­zicht steeds een gede­tail­leer­de kos­ten­ra­ming opge­no­men voor de over­een­ge­ko­men werk­zaam­he­den.

Juri­di­sche dienst­ver­le­ning

HVG Law B.V. ver­richt haar juri­di­sche werk­zaam­he­den en dienst­ver­le­ning en pro­ces­voe­ring van­uit de vol­gen­de exper­ti­ses: Com­mer­ci­al agree­ments, Com­pe­ti­ti­on & Regu­la­ted mar­kets, Cor­po­ra­te M&A, Finan­ce Law, Civil Law Nota­ries, Legal Mana­ged Ser­vi­ces, Cor­po­ra­te restruc­tu­ring, Digi­tal, Cyber and Pri­va­cy, Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring, Ener­gy & Uti­li­ties, Finan­ci­al Regu­la­to­ry, Labor &  Employ­ment en Pen­si­ons.

Daar­naast richt HVG Law B.V. zich op een aan­tal spe­ci­fie­ke markt­sec­to­ren, name­lijk: Health Care, Tech­no­lo­gy, Pri­va­te Equi­ty, Oil & Gas, Finan­ci­al Ser­vi­ces, Govern­ment & Public Sec­tor en Real Esta­te.


Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring

HVG Law B.V. heeft een beroeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring. HVG Law B.V. is, gelet op de omvang van haar prak­tijk en de eisen die de Ver­or­de­ning Advo­ca­tuur stelt aan een beroeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring, ade­quaat ver­ze­kerd.

Kan­toor­klach­ten­re­ge­ling

De advo­ca­tuur van HVG Law B.V. kent over­een­kom­stig de Ver­or­de­ning Advo­ca­tuur een Kantoorklachtenregeling voor advocaten. HVG Law B.V. ver­klaart de kan­toor­klach­ten­re­ge­ling advo­ca­tuur van toe­pas­sing op iede­re over­een­komst van opdracht die met een cli­ënt wordt aan­ge­gaan en de kan­toor­klach­ten­re­ge­ling advo­ca­tuur ziet uit­slui­tend op werk­zaam­he­den die door (een) advoca(a)t(en) van HVG Law B.V. zijn ver­richt.

Gedrags- en beroeps­re­gels

HVG Law B.V. ver­richt haar dienst­ver­le­ning en juri­di­sche werk­zaam­he­den in over­een­stem­ming met de toe­pas­se­lij­ke (beroeps)regelgeving en het­geen bij of krach­tens de wet van HVG Law B.V. wordt geëist. Onder beroeps­re­gels wordt in dit ver­band ver­staan de gedrags- en beroeps­re­gels wel­ke bij de uit­voe­ring van de opdracht door HVG Law B.V. in acht moe­ten wor­den geno­men, zoals de regels en ver­or­de­nin­gen van de Nederlandse Orde van Advocaten en/of de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Samen­wer­king en voor­ko­ming belan­gen­con­flict

HVG Law B.V. is een samen­wer­kings­ver­band waar­in advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen in een limi­ted lia­bi­li­ty part­ner­ship juri­di­sche dienst­ver­le­ning aan­bie­den en ver­rich­ten, advi­se­ren en pro­ce­de­ren bij diver­se gerech­te­lij­ke instan­ties. HVG Law B.V. ope­reert zowel op nati­o­naal als inter­na­ti­o­naal niveau met loka­le kan­to­ren in Amster­dam, Eind­ho­ven, Rot­ter­dam, Utrecht en Legal Desks in New York en San Jose (U.S.A.).  In Neder­land heeft HVG Law B.V. een stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Belas­ting­ad­vi­seurs B.V. en maakt onder­deel uit van het glo­bal EY Law net­werk. HVG Law B.V. beschikt over en han­teert een intern geau­to­ma­ti­seerd sys­teem om belan­gen­con­flic­ten te voor­ko­men.

Over­een­komst van opdracht

Zodra tus­sen HVG Law B.V. en een cli­ënt een over­een­komst van opdracht tot stand komt wordt dit schrif­te­lijk beves­tigd en gefor­ma­li­seerd in een over­een­komst van opdracht. In het bij de over­een­komst bij­ge­voegd “dien­sten over­zicht” wordt een beschrij­ving gege­ven van de reik­wijd­te van de juri­di­sche werk­zaam­he­den, de tarie­ven, het hono­ra­ri­um, de ove­ri­ge kos­ten die wor­den bere­kend voor de werk­zaam­he­den, wel­ke advo­ca­ten en/of (kandidaat-)notarissen deze werk­zaam­he­den zul­len ver­rich­ten en even­tu­e­le aan­vul­len­de afspra­ken. De alge­me­ne voor­waar­den wel­ke deel uit­ma­ken van de over­een­komst van opdracht, wor­den als bij­la­ge aan de over­een­komst van opdracht gehecht.

Download Algemene Voorwaarden