Over ons kan­toor

Wie zijn wij? Dit is HVG Law!

Met een ambi­ti­eus team van 150 advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen ope­reert HVG Law op het hoog­ste juri­di­sche niveau. Uniek is onze stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax en dat wij onder­deel uit­ma­ken van het glo­bal EY Law net­werk met meer dan 2500 legal pro­fes­si­o­nals en 2400 advo­ca­ten, actief van­uit 90+ lan­den werek­d­wijd. Daar zijn wij trots op. Wij ken­nen de kracht van ver­bin­ding en diver­si­teit. Vraag­stuk­ken bena­de­ren wij daar­om graag van­uit mul­ti­dis­ci­pli­nai­re en geïn­te­greer­de teams.

Toe­komst­be­sten­di­ge oplos­sin­gen

Wij trans­for­me­ren juri­di­sche vraag­stuk­ken van­uit een breed busi­ness per­spec­tief in toe­komst­be­sten­di­ge oplos­sin­gen. In deze oplos­sin­gen komen data, tech­no­lo­gie en stra­te­gisch advies samen. Wij cre­ë­ren kan­sen en wer­ken van­uit de visie om duur­za­me impact te maken.

Ver­ster­ken van suc­ces

Onze aan­pak is prag­ma­tisch, effi­ci­ënt en per­soon­lijk. Wij ont­zor­gen onze cli­ën­ten door com­plexe juri­di­sche vraag­stuk­ken uit han­den te nemen en hen effi­ci­ën­ter te kun­nen laten wer­ken door mid­del van inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie. Voor onze cli­ën­ten cre­ë­ren wij hel­der­heid, beheer­sen wij risico’s en rea­li­se­ren we zake­lij­ke kan­sen. Zo kun­nen zij zich focus­sen op de busi­ness waar­in zij suc­ces­vol wil­len zijn.

Gelo­ven in talent

Onze pro­fes­si­o­nals zijn vrij om de regie te pak­ken over hun ont­wik­ke­ling en te inves­te­ren in hun kennis. Wij moe­di­gen hen aan kan­sen te grij­pen, ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen en te geven. Wij zijn ervan over­tuigd dat eigen regie leidt tot meer impact. Op juri­disch, maat­schap­pe­lijk en per­soon­lijk vlak.

Kracht van ver­schei­den­heid

Wij gelo­ven erin dat ver­schil­len­de invals­hoe­ken lei­den tot een beter resul­taat. Wij waar­de­ren elkaar. Bij ons telt elke mening: of je nu aan de start van je car­ri­è­re staat of al jaren­lang in het vak zit. Wij sup­por­ten een open mind­set. Wij luis­te­ren, stel­len kri­ti­sche vra­gen en heb­ben ver­trou­wen in elkaar. Dat zien wij als de basis voor een mens­ge­rich­te orga­ni­sa­tie. Bij HVG Law wer­ken we mis­sie, visie en waar­de gedre­ven. Nieuws­gie­rig naar HVG Law en onze kern­waar­den? Kijk dan op hvglaw.nl.

Heeft u een vraag over onze dienst­ver­le­ning?

Eva Verhoef

[email protected] +31 6 29 08 47 77