Over ons kan­toor

Dit is HVG Law

Met een ambi­ti­eus team van 150 advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen ope­reert HVG Law op het hoog­ste juri­di­sche niveau. Uniek is onze stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax en dat wij onder­deel uit­ma­ken van het glo­bal EY Law net­werk. Daar zijn wij trots op. Wij ken­nen de kracht van ver­bin­ding en diver­si­teit. Vraag­stuk­ken bena­de­ren wij daar­om graag van­uit mul­ti­dis­ci­pli­nai­re en geïn­te­greer­de teams.

Toe­komst­be­sten­di­ge oplos­sin­gen

Wij trans­for­me­ren juri­di­sche vraag­stuk­ken van­uit een breed busi­ness per­spec­tief in toe­komst­be­sten­di­ge oplos­sin­gen. In deze oplos­sin­gen komen data, tech­no­lo­gie en stra­te­gisch advies samen. Wij cre­ë­ren kan­sen en wer­ken van­uit de visie om duur­za­me impact te maken.

Wer­ken zij aan zij

Wij vin­den het belang­rijk om te bou­wen aan besten­di­ge rela­ties waar­bij ver­bin­ding cen­traal staat. Zo weten wij beter wat er speelt: in de orga­ni­sa­tie, bij het mana­ge­ment, in de sec­tor en bij toe­zicht­hou­ders. Dit maakt dat wij unie­ke kan­sen zien die wij samen met onze cli­ën­ten opti­maal benut­ten. Het resul­taat: cli­ën­ten advi­se­ren en onder­ne­men met weder­zijds ver­trou­wen.

Ver­ster­ken van suc­ces

Onze aan­pak is prag­ma­tisch, effi­ci­ënt en per­soon­lijk. Wij ont­zor­gen onze cli­ën­ten door com­plexe juri­di­sche vraag­stuk­ken uit han­den te nemen en hen effi­ci­ën­ter te kun­nen laten wer­ken door mid­del van inno­va­tie­ve tech­no­lo­gie. Voor onze cli­ën­ten cre­ë­ren wij hel­der­heid, beheer­sen wij risico’s en rea­li­se­ren we zake­lij­ke kan­sen. Zo kun­nen zij zich focus­sen op de busi­ness waar­in zij suc­ces­vol wil­len zijn.

Gelo­ven in talent

Onze pro­fes­si­o­nals zijn vrij om de regie te pak­ken over hun ont­wik­ke­ling en te inves­te­ren in hun kennis. Wij moe­di­gen hen aan kan­sen te grij­pen, ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen en te geven. Wij zijn ervan over­tuigd dat eigen regie leidt tot meer impact. Op juri­disch, maat­schap­pe­lijk en per­soon­lijk vlak.

Kracht van ver­schei­den­heid

Wij gelo­ven erin dat ver­schil­len­de invals­hoe­ken lei­den tot een beter resul­taat. Wij waar­de­ren elkaar. Bij ons telt elke mening: of je nu aan de start van je car­ri­è­re staat of al jaren­lang in het vak zit. Wij sup­por­ten een open mind­set. Wij luis­te­ren, stel­len kri­ti­sche vra­gen en heb­ben ver­trou­wen in elkaar. Dat zien wij als de basis voor een mens­ge­rich­te orga­ni­sa­tie.

Maken ver­bin­ding

Wij zijn sterk ver­bon­den met elkaar en met onze cli­ën­ten: wij weten dat je samen meer bereikt. Onze focus ligt op de lange ter­mijn en duur­za­me samen­wer­kin­gen. Wij heb­ben een win­naars­men­ta­li­teit en chal­len­gen ons­zelf. Om zo met elkaar en voor onze cli­ën­ten toe­komst­be­sten­di­ge en duur­za­me oplos­sin­gen te ont­wik­ke­len.

Kern­ac­ti­vi­tei­ten

Onze advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen zijn actief op alle rechts­ge­bie­den en sec­to­ren die voor het bedrijfs­le­ven, bestuur­ders, aan­deel­hou­ders en over­he­den rele­vant zijn en heb­ben kennis van uw busi­ness én markt. Wij doen zaken van­uit de vol­gen­de exper­ti­ses: Com­mer­ci­al agree­ments, Com­pe­ti­ti­on & Regu­la­ted mar­kets, Com­pli­an­ce, Cor­po­ra­te M&A, Cor­po­ra­te restruc­tu­ring, Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy, Ener­gy & Uti­li­ties, Finan­ce law, Finan­ci­al ser­vi­ces, Finan­ci­al regu­la­to­ry, Govern­ment & Public, Health & Life sci­en­ces, Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring, Labor & Employ­ment, Pen­si­ons en Real Esta­te.

Inter­na­ti­o­naal

HVG Law maakt deel uit van het glo­bal EY Law net­werk met meer dan 3.500 legal pro­fes­si­o­nals en 2.400 advo­ca­ten die actief zijn van­uit 90+ lan­den wereld­wijd.

Heeft u een vraag over onze dienst­ver­le­ning?

Eva Verhoef

[email protected] +31 6 29 08 47 77