Wij doen zaken zoals u graag zaken doet.
Snel, prag­ma­tisch en door­tas­tend

Wij doen álle zaken die een orga­ni­sa­tie in vorm hou­den. Van reor­ga­ni­sa­ties tot over­na­mes, van com­pli­an­ce tot pro­ce­du­res. U doet zaken met advo­ca­ten en nota­ris­sen die samen­wer­ken. Met u en met elkaar, op het hoog­ste niveau. Wij advi­se­ren én pro­ce­de­ren.

Over ons kan­toor

HVG Law behoort in Nederland tot de top van de Nederlandse advo­ca­tuur. Vanwege onze onder­ne­men­de, inno­va­tie­ve en oplos­sings­ge­rich­te bena­de­ring wor­den wij beschouwd als toon­aan­ge­vend in de markt. Wij zijn bij uit­stek een kan­toor van deze tijd: pro­fes­si­o­neel, com­mu­ni­ca­tief en 24/7 beschik­baar voor cli­ën­ten.

Kernactiviteiten

Onze advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen zijn actief op alle rechts­ge­bie­den en sec­to­ren die voor het bedrijfs­le­ven, bestuur­ders, aan­deel­hou­ders en over­he­den rele­vant zijn en heb­ben ken­nis van uw busi­ness én markt. Wij doen zaken van­uit de vol­gen­de exper­ti­ses: Commercial agree­ments, Competition & Regulated mar­kets, Compliance, Corporate M&A, Corporate restruc­tu­ring, Digital, Cyber & Privacy, Energy & Utilities, Finance law, Financial ser­vi­ces, Financial regu­la­to­ry, Government & Public, Health & Life sci­en­ces, Insolvency & Restructuring, Labor & Employment, Pensions en Real Estate.

Kracht van HVG Law

HVG Law biedt, met meer dan 150 toe­ge­wij­de en prag­ma­ti­sche advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen, hoog­waar­dig juri­di­sche dienst­ver­le­ning van­uit een bre­de en mul­ti­dis­ci­pli­nai­re con­text. Onze stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax stelt ons in staat uw vraag­stuk­ken inte­graal te bena­de­ren; niet alleen juri­disch, maar ook finan­ci­eel en fis­caal.

Bovendien ver­schaft onze sec­tor­fo­cus ons toe­gang tot actu­e­le ken­nis en inzich­ten ten aan­zien van een bre­de waai­er van markt­sec­to­ren. Zodoende treft u in onze advi­seurs niet alleen gespreks­part­ners die weten wat er in uw markt speelt, maar ook begrij­pen wat dat voor uw onder­ne­ming bete­kent.

Onze aan­pak

HVG Law doet zaken op het hoog­ste niveau, waar­bij kwa­li­teit, snel­heid en cli­ënt­ge­richt­heid voor­op staan. Tevens hech­ten wij veel waar­de aan open com­mu­ni­ca­tie en trans­pa­ran­tie en zijn bereid om een stap extra te zet­ten om u ver­der te bren­gen. Tot onze cli­ën­ten­kring reke­nen wij nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le onder­ne­min­gen, over­he­den en non-pro­fit instel­lin­gen.

In Nederland en over de grens

Met ruim 150 toe­ge­wij­de en prag­ma­ti­sche advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen zijn wij actief op alle rechts­ge­bie­den en sec­to­ren die voor het bedrijfs­le­ven, bestuur­ders, aan­deel­hou­ders en over­he­den rele­vant zijn en heb­ben ken­nis van uw busi­ness én markt. Met ves­ti­gin­gen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, New York, Chicago en San Jose (Donahue & Partners LLP in de VS) zijn wij in staat onze nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le cli­ën­ten oplos­sin­gen te bie­den voor juri­di­sche vraag­stuk­ken.

Internationaal

HVG Law maakt deel uit van het glo­bal EY Law net­werk met meer dan 3.500 pro­fes­si­o­nals, 2400 juri­di­sche advi­seurs en 1100 mana­ged ser­vi­ces pro­fes­si­o­nals, die actief zijn van­uit 84 lan­den wereld­wijd.

Heeft u een vraag over onze dienst­ver­le­ning?

Eva Verhoef

eva.verhoef@hvglaw.nl +31 6 29 08 47 77