Thought
Lea­der­ship

Kennis en inzich­ten van onze spe­ci­a­lis­ten

Sha­ring know­led­ge

Het delen van kennis ten behoe­ve van de busi­ness van onze cli­ënt

Het delen van kennis ligt aan de basis van onze dienst­ver­le­ning. Onze advo­ca­ten en (kandidaat–)notarissen zijn niet alleen thuis in ver­schil­len­de juri­di­sche vak­ge­bie­den maar ver­die­pen zich ook in een aan­tal spe­ci­fie­ke markt­sec­to­ren waar­in onze cli­ën­ten actief zijn.

Wij vin­den het belang­rijk om onze erva­rin­gen en visie te delen met onze cli­ën­ten. Hier­door wordt onze samen­wer­king met cli­ën­ten effi­ci­ën­ter en doel­ge­rich­ter.

Twee sec­to­ren waar­bin­nen HVG Law zeer actief is, zijn Health & Life sci­en­ces en Pen­si­ons. De ver­ant­woor­de­lij­ke part­ners Jan Andringa (Health & Life sci­en­ces) en Nicolette Opdam (Pen­si­ons) bie­den hun visie op ont­wik­ke­lin­gen in deze sec­to­ren die rele­vant kun­nen zijn voor uw busi­ness.

Recent insights