Privacy Statement

Juridische context aan de inhoud van deze website

Keep in mind

Privacyverklaring

HVG Law LLP (hierna te noemen “HVG Law” of “wij”), gevestigd aan de Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam (KvK registratienummer: 24433164), hechten sterk aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring (hierna te noemen “Privacyverklaring”) licht toe welke persoonsgegeven worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren, wat uw rechten zijn in deze en hoe u ons kunt bereiken. Hieronder vind u een overzicht van alle secties van deze Privacyverklaring.

 1. Verwerking persoonsgegevens: categorieën, doeleinden en wettelijke grondslagen
 2. Bewaartermijnen
 3. Overdracht van persoonsgegeven aan derden
 4. Beveiliging
 5. Websites van derden
 6. Uw rechten
 7. Cookie beleid
 8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
 9. Vragen en contactgegevens

1. Verwerking persoonsgegevens: categorieën, doeleinden en wettelijke grondslagen

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren. HVG Law verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van onze juridische dienstverlening, publicaties bestelt, solliciteert naar een functie, vragen stelt (via onze website) en/of gebruik maakt van andere diensten (hierna gezamenlijk te noemen ”de Diensten”). Hieronder staat beschreven in welke situatie HVG Law verschillende soorten persoonsgegevens verzamelt voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen.

Cliënten

 • HVG Law kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, website, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: processtukken, brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en andere communicatie;
 • informatie over de opdracht: informatie over onze dienstverlening aan onze cliënten, informatie met betrekking tot inhoud van de opdracht, nadere informatie die aan ons is verstrekt ten behoeve van onze cliënten of die door ons gegenereerd wordt gedurende onze dienstverlening aan hen, bankrekeningnummers, betalingsgeschiedenis en informatie over het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • identificatie en achtergrondinformatie: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, gegevens van uw identiteitsbewijs, zoals identificatienummer, foto, nationaliteit, handtekening, plaats van uitgifte van uw identiteitsbewijs en uw lengte.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

I. om cliënten een offerte aan te bieden inzake de diensten die wij verlenen;

II. voor het leveren van diensten zoals met cliënten overeengekomen (waaronder begrepen het voeren van (gerechtelijke) procedures);

III. voor het behandelen van klachten en/of feedback;

IV. voor het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

V. voor een cliëntacceptatie onderzoek;

VI. om uitvoering te geven aan toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder administratieverplichtingen); en

VII. voor het onderhouden van een zakelijke relatie met onze cliënten, door middel van het sturen van nieuwsbrieven, updates en ‘law alerts’ en/of cliënten uit te nodigen voor onze evenementen.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij onze cliënten partij zijn, of om op verzoek van onze cliënten vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (doeleinden I tot en met V);
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HVG Law rust (doeleinden IV tot en met VI en ); en
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de HVG Law of van een derde (doeleinden I tot en met VII).

(Potentiële) sollicitanten

HVG Law kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • uw contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoonnummer, huisadres, (bedrijfs)e-mailadres, website en andere (bedrijfs- en) contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en andere communicatie; en
 • nadere informatie in verband met recruitment(evenementen): geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, CV en informatie over arbeidsverleden, beoordelingsresultaten, identiteitsgegevens, capaciteit testresultaten, dieetwensen.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

I. om te beoordelen in hoeverre de (potentiële) sollicitant geschikt is en om een sollicitatieprocedure te starten;

II. om (potentiële) sollicitanten op de hoogte te houden van onze vacatures;

III. om (potentiële) sollicitanten uit te nodigen voor onze evenementen en te laten deelnemen aan onze evenementen.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij een sollicitant partij wordt (doeleinde I);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de HVG Law of van een derde (doeleinden II en III); en
 • de sollicitant heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (doeleinde II).

Leveranciers

HVG Law kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, website, BTW nummer, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en andere communicatie;
 • informatie over de opdracht: informatie over de dienstverlening van de leverancier aan ons, bankrekeningnummers en informatie over het doen van betalingen.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

I. voor het inkopen van goederen en/of diensten;

II. om uitvoering te geven aan toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder administratieverplichtingen);

III. voor het onderhouden van een zakelijke relatie met onze leveranciers.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij onze leveranciers partij zijn, of om op verzoek van onze leveranciers vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (doeleinde I);
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HVG Law rust (doeleinde II ); en
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de HVG Law of van een derde (doeleinde I en III).

Derden

 • HVG Law kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, BTW nummer, website, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: processtukken, brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en andere communicatie; en
 • overige informatie: gegevens die we van cliënten of derden krijgen of uit een openbare bron voor behandeling van een zaak.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

I. om te communiceren met derden; en

II. om onze juridische dienstverlening aan te bieden en uit te voeren aan cliënten.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de HVG Law of van een derde (doeleinden I en II).

Websitegebruikers/bezoekers

HVG Law kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • contactinformatie (bijvoorbeeld bij inschrijving nieuwsbrief): naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, BTW nummer, website, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en andere communicatie;
 • technische gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om de website te bezoeken, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software en, afhankelijk van de ingestelde cookievoorkeuren, het surfgedrag op onze website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van het bezoek op de website; en
 • cookies: technische cookies, functionele cookies, marketing en advertentie cookies en tracking cookies. Voor meer informatie over cookies en ons cookie beleid verwijzen wij u naar paragraaf 7 van deze Privacyverklaring.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

I. om relevante informatie te bieden aan onze website bezoekers (waaronder het aanbieden van nieuwsbrieven, juridische updates en updates omtrent onze evenementen);

II. om te communiceren met websitegebruikers/bezoekers;

III. onze website naar behoren te kunnen laten functioneren; en

IV. om onze marketingactiviteiten zo goed mogelijk in te richten en ons aanbod en onze informatie op de website hierop aan te passen.

HVG Law verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de websitegebruiker/bezoeker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (doeleinde I).
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de HVG Law of van een derde (doeleinden II tot en met IV).

2. Bewaartermijnen

HVG Law bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenstaande beschreven doeleinden. In sommige gevallen is HVG Law genoodzaakt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waardoor bepaalde persoonsgegevens langer moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld in het geval van onze wettelijke administratieplicht: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. Ook kan het voorkomen dat we sommige persoonsgegevens in onze dossiers langer moeten bewaren indien sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure.

3. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Indien HVG Law gebruikt maakt van de diensten van derden waarmee ze een strategische alliantie heeft en/of andere leveranciers, zal HVG Law – waar nodig – uw persoonsgegevens ook aan deze derden doorgeven. HVG Law maakt bijvoorbeeld gebruik van verschillende soorten IT-leveranciers.

Om u zo goed mogelijk onze Diensten te leveren, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt in landen buiten de Europese Unie en dat uw persoonsgegevens mogen worden uitgewisseld met derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie die door HVG Law zijn ingeschakeld. HVG Law heeft uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens alleen openbaar maken aan derden met soortgelijke standaarden van technische en organisatorische maatregelen.

In geen geval verstrekt HVG Law uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien HVG Law hiertoe wettelijk verplicht is, zal HVG Law uw persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal HVG Law passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

4. Beveiliging

HVG Law heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies of enig ander ongeoorloofd gebruik. Degenen die namens HVG Law toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsverplichting, inclusief de verplichtingen zoals voorgeschreven door de van toepassing zijnde gedragscode en beroepsregels.

5. Websites derden

De website van HVG Law kan links bevatten naar websites van derden en deze derden kunnen mogelijk informatie over u verzamelen. HVG Law is niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of de activiteiten op de websites van deze derden. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze derden te raadplegen.

6. Uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegeven en de verwerking daarvan:

 • het recht op een bevestiging van HVG Law dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en in het geval deze wel verwerkt worden, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien uw persoonsgegevens niet accuraat zijn;
 • in bepaalde gevallen het recht om HVG Law te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • in bepaalde gevallen het recht op een bevestiging van HVG Law van een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
 • het recht om op uw verzoek de persoonsgegevens te ontvangen die u aan HVG Law ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat en het recht die persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een contract;
 • het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van legitieme belangen van HVG Law. HVG Law zal uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij HVG Law dwingende legitieme gronden aantoont voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven voor marketingdoeleinden. In dat geval zal HVG Law uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerken;
 • het recht om niet te maken te hebben met een beslissing die enkel en alleen is gebaseerd op automatische verwerking inclusief profilering, die wettelijke gevolgen hebben of u verregaand treffen; en
 • het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

Deze rechten zijn niet absoluut. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij HVG Law aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten. Voor wat betreft verzoeken ter verwijdering van persoonsgegevens, moet er rekening mee worden gehouden dat HVG Law een dergelijk verzoek niet zal inwilligen indien dit onverenigbaar is met de verplichte wettelijke bewaartermijnen van HVG Law.

Indien u uitvoering wilt geven aan één van de hierboven genoemde rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de genoemde contactgegevens in paragraaf 9. De verstrekte informatie zal in eerste instantie gratis zijn. U kunt deze rechten met redelijke tussenpozen uitoefenen.

Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal ingediende verzoeken. In een dergelijk geval zullen we u uiterlijk binnen een maand informeren en onze termijn om te reageren verlengen met een maximum van twee maanden. Indien een verzoek door HVG Law wordt gehonoreerd, zal HVG Law zo snel mogelijk uitvoering geven aan de beslissing om de persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen en/of over te dragen.

In aanvulling op de hierboven genoemde rechten, hebt u, wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, uw verzoek behandelen of enige andere klacht, het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’), aan de Prins Clauslaan 60, 2995 AJ Den Haag, Netherlands. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Cookie beleid

Een ‘cookie’ is een kleine unit van informatie die door uw browser wordt doorgegeven wanneer u op de HVG Law website bent. In sommige gevallen maakt HVG Law gebruik van cookies om te garanderen dat het gebruik van de HVG Law website zo efficiënt mogelijk is. Indien u niet wilt dat HVG Law cookies gebruikt met uw browser, dan kunnen de instellingen op uw browser aangepast worden zodat de cookies gedeactiveerd worden. Dit kan wel van invloed zijn op het gebruiksgemak van de HVG Law website.

De HVG Law website genereert automatisch log files die uw gebruik en dat van andere gebruikers registreert. HVG Law houdt gebruiksgegevens bij, zoals bijvoorbeeld een bronadres van de verzochte pagina’s, IP (internet protocol) adressen en domeinnamen, data en aantal verzoeken voor een pagina, links van hun eigen websites en andere parameters in de URLs (universal resource locators). Deze log files en gegevens zullen, op anonieme basis, worden gebruikt voor statistische doeleinden en voor verbetering van de door HVG Law aangeboden diensten.

Voor meer informatie over ons cookie beleid, klik hier.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

9. Vragen en contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of indien u een verzoek wilt indienen ter uitvoering van uw rechten zoals hierboven genoemd onder punt 6 van de Privacyverklaring of indien u andere privacy gerelateerde vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming mw S. Vermeer-de Jongh via saskia.de.jongh@hvglaw.nl of per telefoon +31 88 40 70103. U kunt ook een brief sturen aan HVG Law, ter attentie van mw. S. Vermeer-de Jongh, Postbus 2295, 3000  CG Rotterdam. Onze Functionaris Gegevensbescherming zal beschikbaar zijn om uw klacht te onderzoeken en u te informeren over hoe deze wordt afgehandeld.

Download Algemene Voorwaarden