Pri­va­cy Sta­te­ment

Juridische context aan de inhoud van deze website

Keep in mind

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Het HVG Law net­werk (hier­na te noe­men HVG Law of wij), bestaan­de uit HVG Law B.V. (geves­tigd aan de Boom­pjes 258, 3011 XZ Rot­ter­dam (KvK num­mer: 24433164)) en Dona­hue & Part­ners LLP (geves­tigd aan One Man­hat­tan West 395 Ninth Ave­nue, NY 10001-8604 New York (Depart­ment of Sta­te ID: 2467542), hecht gro­te waar­de aan de bescher­ming van uw pri­va­cy en de ver­trou­we­lijk­heid van uw per­soons­ge­ge­vens.  In deze pri­va­cy­ver­kla­ring (hier­na te noe­men Pri­va­cy­ver­kla­ring) kunt u lezen wel­ke per­soons­ge­ge­vens wij ver­za­me­len en ver­wer­ken, voor wel­ke doel­ein­den, hoe lang wij deze per­soons­ge­ge­vens bewa­ren, wat uw rech­ten zijn en hoe u ons kunt berei­ken. Hier­on­der vindt u een over­zicht van alle para­gra­fen van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

 1. Ver­wer­king per­soons­ge­ge­vens: cate­go­rie­ën, doel­ein­den en wet­te­lij­ke grond­sla­gen
 2. Bewaar­ter­mij­nen
 3. Door­gif­te van per­soons­ge­ge­ven aan der­den
 4. Bevei­li­ging
 5. Soci­al media
 6. Uw rech­ten
 7. Coo­kie­ver­kla­ring
 8. Wij­zi­gin­gen in de Pri­va­cy­ver­kla­ring
 9. Vra­gen en con­tact­ge­ge­vens

1. Ver­wer­king per­soons­ge­ge­vens: cate­go­rie­ën, doel­ein­den en wet­te­lij­ke grond­sla­gen

Per­soons­ge­ge­vens zijn gege­vens die gebruikt kun­nen wor­den om een per­soon (direct of indi­rect) te iden­ti­fi­ce­ren. HVG Law ver­za­melt per­soons­ge­ge­vens op ver­schil­len­de manie­ren, bij­voor­beeld wan­neer u gebruik­maakt van onze juri­di­sche dienst­ver­le­ning, sol­li­ci­teert naar een func­tie, vra­gen stelt (via onze web­si­te) en/of  een van onze eve­ne­men­ten bezoekt. Hier­on­der staat beschre­ven in wel­ke situ­a­tie HVG Law ver­schil­len­de soor­ten per­soons­ge­ge­vens ver­za­melt voor wel­ke doel­ein­den en op basis van wel­ke wet­te­lij­ke grond­sla­gen.

Cli­ën­ten

HVG Law ver­za­melt en ver­werkt de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens:

 • con­tact­ge­ge­vens: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon­num­mer, KvK-num­mer, web­si­te, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­ge­ge­vens;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: pro­ces­stuk­ken, brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie;
 • infor­ma­tie over de opdracht: infor­ma­tie over onze dienst­ver­le­ning aan onze cli­ën­ten, infor­ma­tie met betrek­king tot de inhoud van de opdracht, nade­re infor­ma­tie die aan ons is ver­strekt ten behoe­ve van onze cli­ën­ten of die door ons wordt ege­ne­reerd gedu­ren­de onze dienst­ver­le­ning. bank­re­ke­ning­num­mers, beta­lings­ge­schie­de­nis en infor­ma­tie over het doen van beta­lin­gen en het innen van vor­de­rin­gen; en
 • iden­ti­fi­ca­tie en ach­ter­grond­in­for­ma­tie: geslacht, geboor­te­da­tum, geboor­te­plaats, gege­vens van uw iden­ti­teits­be­wijs (zoals iden­ti­fi­ca­tie­num­mer, docu­ment­num­mer, foto, leng­te, nati­o­na­li­teit, hand­te­ke­ning en plaats van uit­gif­te van uw iden­ti­teits­be­wijs).

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor één of meer van de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om cli­ën­ten een offer­te aan te bie­den inza­ke de juri­di­sche dienst­ver­le­ning die wij ver­le­nen;
II. voor het ver­le­nen van dien­sten zoals met cli­ën­ten over­een­ge­ko­men (waar­on­der begre­pen het voe­ren van (gerech­te­lij­ke) pro­ce­du­res);
III. om het delen van docu­men­ta­tie tus­sen cli­ën­ten en HVG Law te faci­li­te­ren (met behulp van iManage Share);
IV. voor het behan­de­len van klach­ten en/of feed­back;
V. voor het doen van beta­lin­gen en het innen van vor­de­rin­gen;
VI. voor een cli­ën­tac­cep­ta­tie onder­zoek;
VII. om uit­voe­ring te geven aan toe­pas­se­lij­ke wet- en regel­ge­ving (waar­on­der admi­ni­stra­tie­ver­plich­tin­gen); en
VIII. voor het onder­hou­den van een zake­lij­ke rela­tie met onze cli­ën­ten, door mid­del van het stu­ren van nieuws­brie­ven, upda­tes en ‘law alerts’ en/of cli­ën­ten uit te nodi­gen voor onze eve­ne­men­ten.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst waar­bij onze cli­ën­ten par­tij zijn, of om op ver­zoek van onze cli­ën­ten vóór de slui­ting van een over­een­komst maat­re­ge­len te nemen (doel­ein­den I tot en met V);
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting die op HVG Law rust (doel­ein­den VI en VII); en
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law of van een der­de (doel­ein­de VIII). Wan­neer HVG Law per­soons­ge­ge­vens ver­werkt op basis van de wet­te­lij­ke grond­slag ‘gerecht­vaar­digd belang’, wordt voor­af­gaand aan de ver­wer­king een belan­gen­af­we­ging gemaakt tus­sen het gerecht­vaar­digd belang van HVG Law bij ver­wer­king en uw pri­va­cy­be­lan­gen. Indien u nade­re infor­ma­tie wenst te ont­van­gen over de gemaak­te belan­gen­af­we­ging, kunt u con­tact met ons opne­men. Onze con­tact­ge­ge­vens vindt u in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

(Poten­ti­ë­le) sol­li­ci­tan­ten

HVG Law ver­za­melt en ver­werkt de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens:

 • uw con­tact­ge­ge­vens: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, werk­lo­ca­tie, start­da­tum, tele­foon­num­mer, adres­ge­ge­vens en (bedrijfs)e-mailadres;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie; en
 • nade­re infor­ma­tie in ver­band met recruitment(evenementen): geslacht, geboor­te­da­tum, geboor­te­plaats, cur­ri­cu­lum vitae en infor­ma­tie over arbeids­ver­le­den, cij­fer­lijs­ten, diploma’s, beoor­de­lings­re­sul­ta­ten, iden­ti­teits­ge­ge­vens, uit­sla­gen van com­pe­te­tie­tests, dieet­wen­sen.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor één of meer van de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om te beoor­de­len in hoe­ver­re de (poten­ti­ë­le) sol­li­ci­tant geschikt is en om een sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re te star­ten; en
II. om (poten­ti­ë­le) sol­li­ci­tan­ten uit te nodi­gen voor onze eve­ne­men­ten en te laten deel­ne­men aan onze eve­ne­men­ten.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst waar­bij een sol­li­ci­tant par­tij wordt (doel­ein­de I);
 • de sol­li­ci­tant heeft toe­stem­ming gege­ven voor de ver­wer­king van zijn of haar per­soons­ge­ge­vens (doel­ein­de II); en
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law of van een der­de (doel­ein­de II). Wan­neer HVG Law per­soons­ge­ge­vens ver­werkt op basis van de wet­te­lij­ke grond­slag ‘gerecht­vaar­digd belang’, wordt voor­af­gaand aan de ver­wer­king een belan­gen­af­we­ging gemaakt tus­sen het gerecht­vaar­digd belang van HVG Law bij ver­wer­king en uw pri­va­cy­be­lan­gen. Indien u nade­re infor­ma­tie wenst te ont­van­gen over de gemaak­te belan­gen­af­we­ging, kunt u con­tact met ons opne­men. Onze con­tact­ge­ge­vens vindt u in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring

Leve­ran­ciers

HVG Law ver­za­melt en ver­werkt de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens:

 • con­tact­ge­ge­vens: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon­num­mer, KvK-num­mer, web­si­te, BTW num­mer, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­in­for­ma­tie;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en con­tact­ge­ge­vens;
 • infor­ma­tie over de opdracht: infor­ma­tie over de dienst­ver­le­ning van de leve­ran­cier aan ons, bank­re­ke­ning­num­mers en infor­ma­tie over het doen van beta­lin­gen.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor een of meer van de vol­gen­de doel­ein­den:

I. voor het inko­pen van goe­de­ren en/of dien­sten;

II. om uit­voe­ring te geven aan toe­pas­se­lij­ke wet- en regel­ge­ving (waar­on­der admi­ni­stra­tie­ver­plich­tin­gen); en

III. voor het onder­hou­den van een zake­lij­ke rela­tie met onze leve­ran­ciers.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst waar­bij onze leve­ran­ciers par­tij zijn, of om op ver­zoek van onze leve­ran­ciers vóór de slui­ting van een over­een­komst maat­re­ge­len te nemen (doel­ein­de I);
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting die op HVG Law rust (doel­ein­de II ); en
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law of van een der­de (doel­ein­de III). Wan­neer HVG Law per­soons­ge­ge­vens ver­werkt op basis van de wet­te­lij­ke grond­slag ‘gerecht­vaar­digd belang’, wordt voor­af­gaand aan de ver­wer­king een belan­gen­af­we­ging gemaakt tus­sen het gerecht­vaar­digd belang van HVG Law bij ver­wer­king en uw pri­va­cy­be­lan­gen. Wan­neer u nade­re infor­ma­tie wenst te ont­van­gen over de gemaak­te belan­gen­af­we­ging, kunt u con­tact met ons opne­men. Onze con­tact­ge­ge­vens vindt u in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

Zake­lij­ke rela­ties

HVG Law ver­za­melt en ver­werkt de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens:

 • con­tact­ge­gens: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon­num­mer, web­si­te, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­ge­ge­vens;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: pro­ces­stuk­ken, brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie; en
 • ove­ri­ge infor­ma­tie: gege­vens die wij van cli­ën­ten of der­den krij­gen of uit een open­ba­re bron heb­ben ver­kre­gen voor de behan­de­ling van een zaak.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor één of meer van de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om te com­mu­ni­ce­ren met der­den; en

II. om onze juri­di­sche dienst­ver­le­ning aan te bie­den aan en uit te voe­ren ten behoe­ve van cli­ën­ten.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­slag:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law of van een der­de (doel­ein­den I en II).
 • Wan­neer HVG Law per­soons­ge­ge­vens ver­werkt op basis van de wet­te­lij­ke grond­slag ‘gerecht­vaar­digd belang’, wordt voor­af­gaand aan de ver­wer­king een belan­gen­af­we­ging gemaakt tus­sen het gerecht­vaar­digd belang van HVG Law bij ver­wer­king en uw pri­va­cy­be­lan­gen. Indien u nade­re infor­ma­tie wenst te ont­van­gen over de gemaak­te belan­gen­af­we­ging, kunt u con­tact met ons opne­men. Onze con­tact­ge­ge­vens vindt u in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

Web­si­te­be­zoe­kers

HVG Law ver­za­melt en ver­werkt de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens:

 • con­tact­ge­ge­vens (bij­voor­beeld bij inschrij­ving nieuws­brief): naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon­num­mer, web­si­te, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­ge­ge­vens;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie;
 • tech­ni­sche gege­vens van de appa­ra­tuur die wordt gebruikt om de web­si­te te bezoe­ken, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruik­te soft­wa­re; en
 • coo­kies: tech­ni­sche func­ti­o­na­li­teits­cookies. Voor meer infor­ma­tie over coo­kies en onze coo­kie­ver­kla­ring ver­wij­zen wij u naar para­graaf 7 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor één of meer van de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om rele­van­te infor­ma­tie te bie­den aan onze web­si­te bezoe­kers (waar­on­der het aan­bie­den van nieuws­brie­ven, juri­di­sche upda­tes en upda­tes omtrent onze eve­ne­men­ten);

II. om te com­mu­ni­ce­ren met websitegebruikers/bezoekers; en

III. onze web­si­te naar beho­ren te kun­nen laten func­ti­o­ne­ren.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­slag:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law of van een der­de (doel­ein­den I tot en met III). Wan­neer HVG Law per­soons­ge­ge­vens ver­werkt op basis van de wet­te­lij­ke grond­slag ‘gerecht­vaar­digd belang’, wordt voor­af­gaand aan de ver­wer­king een belan­gen­af­we­ging gemaakt tus­sen het gerecht­vaar­digd belang van HVG Law bij ver­wer­king en uw pri­va­cy­be­lan­gen. Indien u nade­re infor­ma­tie wenst te ont­van­gen over de gemaak­te belan­gen­af­we­ging, kunt u con­tact met ons opne­men. Onze con­tact­ge­ge­vens vindt u in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

Bezoe­kers van eve­ne­men­ten

HVG Law ver­za­melt en ver­werkt de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens:

 • con­tact­ge­ge­vens: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon­num­mer, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­ge­ge­vens; en
 • even­tu­e­le foto’s en beeld- en geluids­op­na­mes van het eve­ne­ment (bij fysie­ke eve­ne­men­ten).

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor één of meer van de vol­gen­de doel­ein­den:

 1. om bezoe­kers uit te nodi­gen voor eve­ne­men­ten en te laten deel­ne­men aan eve­ne­men­ten; en
 2. om tij­dens het eve­ne­ment sfeer­beel­den te maken voor publi­ca­tie.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de bezoe­ker van het eve­ne­ment heeft toe­stem­ming gege­ven voor de ver­wer­king van zijn of haar per­soons­ge­ge­vens (doel­ein­de I en II); en
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law of van een der­de (doel­ein­de I en II). Wan­neer HVG Law per­soons­ge­ge­vens ver­werkt op basis van de wet­te­lij­ke grond­slag ‘gerecht­vaar­digd belang’, wordt voor­af­gaand aan de ver­wer­king een belan­gen­af­we­ging gemaakt tus­sen het gerecht­vaar­digd belang van HVG Law bij ver­wer­king en uw pri­va­cy­be­lan­gen. Wan­neer u nade­re infor­ma­tie wenst te ont­van­gen over de gemaak­te belan­gen­af­we­ging, kunt u con­tact met ons opne­men. Onze con­tact­ge­ge­vens vindt u in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

Bezoe­kers aan HVG Law en EY-kan­to­ren

 • Ernst & Young Neder­land B.V. (hier­na te noe­men EY) is de ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke met betrek­king tot het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens van bezoe­kers aan de HVG Law en EY-kan­to­ren en het gebruik van de bewakingscamera’s voor de bevei­li­ging van haar gebou­wen.
 • Meer infor­ma­tie over de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens van bezoe­kers aan de HVG Law en EY-kan­to­ren en het gebruik van de bewakingscamera’s is te vin­den in het ‘Algemeen Privacy Statement EY Nederland’ en het ‘Privacy Statement Cameratoezicht EY Nederland’.

2. Bewaar­ter­mij­nen

HVG Law bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nodig voor de hier­bo­ven omschre­ven doel­ein­den. In som­mi­ge geval­len dient HVG Law te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting, waar­door per­soons­ge­ge­vens lan­ger moe­ten wor­den bewaard. Bij­voor­beeld in het geval van onze wet­te­lij­ke admi­ni­stra­tie­plicht: bepaal­de per­soons­ge­ge­vens moe­ten gedu­ren­de een peri­o­de van mini­maal zeven jaar na het ein­de van een fis­caal boek­jaar wor­den bewaard. Ook kan het voor­ko­men dat we som­mi­ge per­soons­ge­ge­vens in onze dos­siers lan­ger moe­ten bewa­ren indien spra­ke is van een (te ver­wach­ten) geschil of (gerech­te­lij­ke) pro­ce­du­re.

HVG Law han­teert ook bewaar­ter­mij­nen waar­voor geen wet­te­lij­ke bewaar­ter­mijn geldt. Per­soons­ge­ge­vens van sol­li­ci­tan­ten wor­den bij­voor­beeld gedu­ren­de een peri­o­de van maxi­maal vier weken na het ein­de van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re bewaard, ten­zij de sol­li­ci­tant toe­stem­ming geeft voor het lan­ger bewa­ren van zijn of haar per­soons­ge­ge­vens. Indien een sol­li­ci­tant hier­voor toe­stem­ming geeft, bewaart HVG Law de per­soons­ge­ge­vens maxi­maal twee jaar.

Voor meer infor­ma­tie over ove­ri­ge bewaar­ter­mij­nen, kunt u con­tact met ons opne­men via de genoem­de con­tact­ge­ge­vens in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

3. Door­gif­te van per­soons­ge­ge­vens aan der­den

Indien HVG Law gebruik maakt van de dien­sten van der­den waar­mee ze een stra­te­gi­sche alli­an­tie heeft en/of ande­re leve­ran­ciers, zoals EY, geeft HVG Law – waar nodig – uw per­soons­ge­ge­vens ook aan deze der­den door. HVG Law maakt bij­voor­beeld gebruik van ver­schil­len­de soor­ten IT-leve­ran­ciers, Recrui­tee B.V. in het kader van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re, Vali­da­ta Group B.V. voor het uit­voe­ren van pre-employ­ments­cree­ning en Three Hearts Digi­tal Ltd. (EmailOc­to­pus) voor het ver­stu­ren van exter­ne nieuws­brie­ven.

Om u zo goed moge­lijk van dienst te kun­nen zijn, stemt u ermee in dat uw per­soons­ge­ge­vens mogen wor­den gebruikt in lan­den bui­ten de Euro­pe­se Unie en dat uw per­soons­ge­ge­vens mogen wor­den uit­ge­wis­seld met der­den die geves­tigd zijn in lan­den bui­ten de Euro­pe­se Unie die door HVG Law zijn inge­scha­keld. Voor de doel­ein­den die in deze Pri­va­cy­ver­kla­ring zijn gespe­ci­fi­ceerd, kun­nen uw per­soons­ge­ge­vens wor­den uit­ge­wis­seld tus­sen onze ves­ti­gin­gen in de Ver­e­nig­de Sta­ten (Dona­hue & Part­ners LLP, geves­tigd in New York, San José en Chi­ca­go). Klik hier voor de pri­va­cy­ver­kla­ring van Dona­hue & Part­ners LLP.

HVG Law heeft uit­ge­brei­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len geno­men ter bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens en maakt deze per­soons­ge­ge­vens alleen open­baar aan der­den met soort­ge­lij­ke stan­daar­den van tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len. Voor infor­ma­tie over het toe­ge­pas­te door­gif­te­me­cha­nis­me, kunt u con­tact met ons opne­men via de genoem­de con­tact­ge­ge­vens in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

In geen geval ver­strekt HVG Law uw per­soons­ge­ge­vens aan der­den voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den. Uit­slui­tend indien HVG Law hier­toe wet­te­lijk ver­plicht is, ver­strekt HVG Law uw per­soons­ge­ge­vens aan toe­zicht­hou­ders, fis­ca­le auto­ri­tei­ten en opspo­rings­in­stan­ties. In alle geval­len treft HVG Law pas­sen­de maat­re­ge­len ten­ein­de de ver­trou­we­lijk­heid en bevei­li­ging van de gege­vens zoveel moge­lijk te waar­bor­gen.

4. Bevei­li­ging

HVG Law heeft pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len geno­men ter bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens tegen ver­lies of onge­oor­loofd gebruik. Zo heb­ben dege­nen die namens HVG Law toe­gang heb­ben tot uw per­soons­ge­ge­vens, een geheim­hou­dings­plicht, inclu­sief de ver­plich­tin­gen zoals voor­ge­schre­ven door de van toe­pas­sing zijn­de gedrags­co­de en beroeps­re­gels.

5. Soci­a­le Media

HVG Law maakt gebruik van profielpagina’s op ver­schil­len­de soci­a­le­me­dia­ka­na­len, te weten Lin­kedIn, Inst­agram, Facebook, You­Tu­be en Twit­ter. De web­si­te van HVG Law bevat links naar deze soci­a­le­me­dia­ka­na­len en deze soci­a­le­me­dia­ka­na­len ver­za­me­len moge­lijk infor­ma­tie over u. HVG Law is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de inhoud of de acti­vi­tei­ten op de web­si­tes van deze der­den. Wij raden u aan om de pri­va­cy­ver­kla­rin­gen van deze soci­a­le­me­dia­ka­na­len te raad­ple­gen.

6. Uw rech­ten

U heeft een aan­tal rech­ten met betrek­king tot uw per­soons­ge­ge­ven en de ver­wer­king daar­van:

 • het recht op een beves­ti­ging van HVG Law dat uw per­soons­ge­ge­vens al dan niet wor­den ver­werkt, en, in geval deze wel wor­den ver­werkt, het recht op toe­gang tot uw per­soons­ge­ge­vens en aan­vul­len­de infor­ma­tie over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens;
 • het recht op rec­ti­fi­ca­tie van uw per­soons­ge­ge­vens, bij­voor­beeld indien uw per­soons­ge­ge­vens niet accu­raat zijn;
 • in bepaal­de geval­len het recht om HVG Law te vra­gen uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wij­de­ren, bij­voor­beeld wan­neer uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger nodig zijn voor de doel­ein­den waar­voor zij zijn ver­za­meld en ver­werkt, wan­neer u uw toe­stem­ming intrekt (indien toe­stem­ming de grond­slag is voor ver­wer­king) of wan­neer de per­soons­ge­ge­vens onrecht­ma­tig zijn ver­werkt;
 • in bepaal­de geval­len het recht op een beves­ti­ging van HVG Law van een beper­king van de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens, bij­voor­beeld omdat u de juist­heid van uw per­soons­ge­ge­vens betwist;
 • het recht om op uw ver­zoek de per­soons­ge­ge­vens te ont­van­gen die u aan HVG Law ter beschik­king hebt gesteld in een gestruc­tu­reerd en alge­meen gebruikt elek­tro­nisch for­maat, en het recht die per­soons­ge­ge­vens over te dra­gen aan een ande­re ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke, wan­neer de ver­wer­king geba­seerd is op uw toe­stem­ming of op een over­een­komst;
 • het recht op bezwaar tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens op grond van gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law. Wan­neer u bezwaar maakt, ver­werkt HVG Law uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger, ten­zij HVG Law kan aan­to­nen dat er voor de ver­wer­king dwin­gen­de gerecht­vaar­dig­de gron­den bestaan die zwaar­der wegen dan uw belan­gen, rech­ten en vrij­he­den of wan­neer de ver­wer­king nood­za­ke­lijk is voor het vast­stel­len, uit­oe­fe­nen of ver­de­di­gen van een rechts­vor­de­ring;
 • wan­neer per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt voor direct­mar­ke­ting­doel­ein­den, heeft u te allen tij­de het recht bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­ven voor mar­ke­ting­doel­ein­den. In dat geval ver­werkt HVG Law uw per­soons­ge­ge­vens niet meer voor der­ge­lij­ke doel­ein­den;
 • het recht om niet te maken te heb­ben met een beslis­sing die enkel en alleen is geba­seerd op auto­ma­ti­sche ver­wer­king (waar­on­der begre­pen pro­fi­le­ring), indien die beslis­sing wet­te­lij­ke gevol­gen of ingrij­pen­de con­se­quen­ties voor u heeft; en
 • het recht om te allen tij­de uw toe­stem­ming in te trek­ken (indien toe­stem­ming de grond­slag vormt voor de ver­wer­king). Wan­neer u bij HVG Law heeft gesol­li­ci­teerd, kunt u uw toe­stem­ming voor het lan­ger dan vier weken na het ein­de van de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re bewa­ren van uw per­soons­ge­ge­vens intrek­ken door gebruik te maken van de link onder­aan de beves­ti­gings­mail van de sol­li­ci­ta­tie. Het intrek­ken van toe­stem­ming heeft geen terug­wer­ken­de kracht. Dat wil zeg­gen dat uw toe­stem­ming niet meer geldt van­af het moment waar­op u deze intrekt.

Deze rech­ten zijn niet abso­luut. Er kun­nen zich omstan­dig­he­den voor­doen waar­bij HVG Law aan uw ver­zoek als betrok­ke­ne geen of niet vol­le­di­ge uit­voe­ring kan geven. Hier­bij valt te den­ken aan de geheim­hou­dings­plicht van advo­ca­ten. Voor wat betreft ver­zoe­ken ter ver­wij­de­ring van per­soons­ge­ge­vens, moet er reke­ning mee wor­den gehou­den dat HVG Law een der­ge­lijk ver­zoek niet inwil­ligt indien dit onver­e­nig­baar is met de ver­plich­te wet­te­lij­ke bewaar­ter­mij­nen van HVG Law.

Indien u uit­voe­ring wilt geven aan één van de hier­bo­ven genoem­de rech­ten, kunt u con­tact met ons opne­men via de genoem­de con­tact­ge­ge­vens in para­graaf 9 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring. De ver­strek­te infor­ma­tie is in eer­ste instan­tie gra­tis. U kunt deze rech­ten met rede­lij­ke tus­sen­po­zen uit­oe­fe­nen.

Wij zul­len bin­nen een maand op uw ver­zoek rea­ge­ren, ten­zij dit niet moge­lijk is van­we­ge de com­plexi­teit van uw ver­zoek of het aan­tal inge­dien­de ver­zoe­ken. In een der­ge­lijk geval zul­len we u uiter­lijk bin­nen een maand infor­me­ren en onze ter­mijn om te rea­ge­ren ver­len­gen met maxi­maal twee maan­den. Indien een ver­zoek door HVG Law wordt geho­no­reerd, geeft HVG Law zo snel moge­lijk uit­voe­ring aan de beslis­sing om de per­soons­ge­ge­vens te cor­ri­ge­ren, wij­zi­gen, ver­wij­de­ren en/of over te dra­gen.

In aan­vul­ling op de hier­bo­ven genoem­de rech­ten, hebt u, wan­neer u niet tevre­den bent over de wij­ze waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken, uw ver­zoek behan­de­len of bij eni­ge ande­re klacht, het recht een klacht in te die­nen bij de Neder­land­se Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens (AP), post­bus 93374, 2509 AJ Den Haag. Voor meer infor­ma­tie ver­wij­zen wij u naar de web­si­te van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Coo­kie­ver­kla­ring

Een coo­kie is een klei­ne unit van infor­ma­tie die door uw brow­ser wordt door­ge­ge­ven wan­neer u op de HVG Law web­si­te bent. In som­mi­ge geval­len maakt HVG Law gebruik van coo­kies om een zo effi­ci­ënt moge­lijk gebruik van de HVG Law web­si­te te garan­de­ren. Indien u niet wilt dat HVG Law coo­kies gebruikt met uw brow­ser, dan kunt u de instel­lin­gen in uw brow­ser zoda­nig aan­pas­sen dat de coo­kies gede­ac­ti­veerd wor­den. Dit kan wel van invloed zijn op het gebruiks­ge­mak van de HVG Law web­si­te.

De HVG Law web­si­te gene­reert auto­ma­tisch logfi­les die uw gebruik en dat van ande­re gebrui­kers regi­stre­ren. HVG Law houdt gebruiks­ge­ge­vens bij, bij­voor­beeld een bron­adres van de geraad­pleeg­de pagina’s, IP-adres­sen en domein­na­men, data en het aan­tal ver­zoe­ken voor een pagi­na, links van hun eigen web­si­tes en ande­re para­me­ters in de URL’s (uni­ver­sal resour­ce loca­tors). Deze logfi­les en gege­vens wor­den gebruikt voor sta­tis­ti­sche doel­ein­den en voor ver­be­te­ring van de door HVG Law aan­ge­bo­den dien­sten.

Klik hier voor meer infor­ma­tie over onze coo­kie­ver­kla­ring.

8. Wij­zi­gin­gen in de Pri­va­cy­ver­kla­ring

Wij wer­ken deze Pri­va­cy­ver­kla­ring van tijd tot tijd bij. Wij bren­gen u op de hoog­te van belang­rij­ke ver­an­de­rin­gen in deze Pri­va­cy­ver­kla­ring, zoals ver­an­de­rin­gen in de doel­ein­den van de ver­wer­king en ver­an­de­rin­gen in de wij­ze waar­op u uw rech­ten met betrek­king tot uw per­soons­ge­ge­vens kunt uit­oe­fe­nen. Deze Pri­va­cy­ver­kla­ring is voor het laatst gewij­zigd in febru­a­ri 2024.

9. Vra­gen en con­tact­ge­ge­vens

Indien u vra­gen heeft over deze Pri­va­cy­ver­kla­ring, de wij­ze waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken of indien u een ver­zoek wilt indie­nen ter uit­oe­fe­ning van uw rech­ten zoals hier­bo­ven ver­meld in para­graaf 6 van de Pri­va­cy­ver­kla­ring of indien u ande­re pri­va­cy­ge­re­la­teer­de vra­gen heeft, kunt u con­tact opne­men met onze Func­ti­o­na­ris Gege­vens­be­scher­ming mevrouw mr. S.E.A. Vermeer-de Jongh via [email protected] of per tele­foon +31 (0) 88 407 01 03. U kunt ook een brief stu­ren aan HVG Law, ter atten­tie van mevrouw mr. S.E.A. Vermeer-de Jongh, post­bus 7925, 1008 AC Amster­dam. Onze Func­ti­o­na­ris Gege­vens­be­scher­ming kan uw vraag of klacht onder­zoe­ken en u laten weten hoe deze wordt afge­han­deld.

Download Algemene Voorwaarden