Pri­va­cy Sta­te­ment

Juridische context aan de inhoud van deze website

Keep in mind

Pri­va­cy­ver­kla­ring

Het HVG Law net­werk (hier­na te noe­men “HVG Law” of “wij”), bestaan­de uit HVG Law LLP (geves­tigd aan de Boom­pjes 258, 3011 XZ Rot­ter­dam (KvK regi­stra­tie­num­mer: 24433164)) en Dona­hue & Part­ners LLP (geves­tigd aan Times Squa­re 5, 15de ver­die­ping, NY 10036-6530 New York (Depart­ment of Sta­te ID: 2467542), hecht sterk aan de bescher­ming van uw pri­va­cy en de ver­trou­we­lijk­heid van uw per­soons­ge­ge­vens. Deze pri­va­cy­ver­kla­ring (hier­na te noe­men “Pri­va­cy­ver­kla­ring”) licht toe wel­ke per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­za­meld en ver­werkt, voor wel­ke doel­ein­den dit gebeurt, hoe lang wij deze per­soons­ge­ge­vens bewa­ren, wat uw rech­ten zijn in deze en hoe u ons kunt berei­ken. Hier­on­der vind u een over­zicht van alle sec­ties van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

 1. Ver­wer­king per­soons­ge­ge­vens: cate­go­rie­ën, doel­ein­den en wet­te­lij­ke grond­sla­gen
 2. Bewaar­ter­mij­nen
 3. Over­dracht van per­soons­ge­ge­ven aan der­den
 4. Bevei­li­ging
 5. Web­si­tes van der­den
 6. Uw rech­ten
 7. Coo­kie beleid
 8. Wij­zi­gin­gen in deze Pri­va­cy­ver­kla­ring
 9. Vra­gen en con­tact­ge­ge­vens

1. Ver­wer­king per­soons­ge­ge­vens: cate­go­rie­ën, doel­ein­den en wet­te­lij­ke grond­sla­gen

Per­soons­ge­ge­vens zijn gege­vens die gebruikt kun­nen wor­den om een per­soon te iden­ti­fi­ce­ren. HVG Law ver­za­melt per­soons­ge­ge­vens op ver­schil­len­de manie­ren, bij­voor­beeld wan­neer u gebruik­maakt van onze juri­di­sche dienst­ver­le­ning, publi­ca­ties bestelt, sol­li­ci­teert naar een func­tie, vra­gen stelt (via onze web­si­te) en/of gebruik maakt van ande­re dien­sten. Hier­on­der staat beschre­ven in wel­ke situ­a­tie HVG Law ver­schil­len­de soor­ten per­soons­ge­ge­vens ver­za­melt voor wel­ke doel­ein­den en op basis van wel­ke wet­te­lij­ke grond­sla­gen.

Cli­ën­ten

HVG Law kan de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken:

 • con­tact­in­for­ma­tie: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon- en fax­num­mer, KvK-num­mer, web­si­te, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­in­for­ma­tie;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: pro­ces­stuk­ken, brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie;
 • infor­ma­tie over de opdracht: infor­ma­tie over onze dienst­ver­le­ning aan onze cli­ën­ten, infor­ma­tie met betrek­king tot inhoud van de opdracht, nade­re infor­ma­tie die aan ons is ver­strekt ten behoe­ve van onze cli­ën­ten of die door ons gege­ne­reerd wordt gedu­ren­de onze dienst­ver­le­ning aan hen, bank­re­ke­ning­num­mers, beta­lings­ge­schie­de­nis en infor­ma­tie over het doen van beta­lin­gen en het innen van vor­de­rin­gen; en
 • iden­ti­fi­ca­tie en ach­ter­grond­in­for­ma­tie: geslacht, geboor­te­da­tum, geboor­te­plaats, gege­vens van uw iden­ti­teits­be­wijs (zoals iden­ti­fi­ca­tie­num­mer, foto, nati­o­na­li­teit, hand­te­ke­ning en plaats van uit­gif­te van uw iden­ti­teits­be­wijs).

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om cli­ën­ten een offer­te aan te bie­den inza­ke de dien­sten die wij ver­le­nen;
II. voor het leve­ren van dien­sten zoals met cli­ën­ten over­een­ge­ko­men (waar­on­der begre­pen het voe­ren van (gerech­te­lij­ke) pro­ce­du­res);
III. om het delen van docu­men­ta­tie tus­sen cli­ën­ten en HVG Law te faci­li­te­ren (met behulp van iManage Share);
IV. voor het behan­de­len van klach­ten en/of feed­back;
V. voor het doen van beta­lin­gen en het innen van vor­de­rin­gen;
VI. voor een cli­ën­tac­cep­ta­tie onder­zoek;
VII. om uit­voe­ring te geven aan toe­pas­se­lij­ke wet- en regel­ge­ving (waar­on­der admi­ni­stra­tie­ver­plich­tin­gen); en
VIII. voor het onder­hou­den van een zake­lij­ke rela­tie met onze cli­ën­ten, door mid­del van het stu­ren van nieuws­brie­ven, upda­tes en ‘law alerts’ en/of cli­ën­ten uit te nodi­gen voor onze eve­ne­men­ten.

N.B. Graag wij­zen we erop dat Ernst & Young Neder­land LLP de ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke is met betrek­king tot het gebruik van de bewakingscamera’s om haar gebou­wen te bevei­li­gen. Meer infor­ma­tie over het gebruik van de bewakingscamera’s is te vin­den in de “Privacy Statement Cameratoezicht EY Nederland” en het daar­bij beho­ren­de “Algemeen Privacy Statement EY Nederland”.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst waar­bij onze cli­ën­ten par­tij zijn, of om op ver­zoek van onze cli­ën­ten vóór de slui­ting van een over­een­komst maat­re­ge­len te nemen (doel­ein­den I tot en met V);
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting die op HVG Law rust (doel­ein­den VI en VII); en
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van de HVG Law of van een der­de (doel­ein­de VIII).

(Poten­ti­ë­le) sol­li­ci­tan­ten

HVG Law kan de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken:

 • uw con­tact­in­for­ma­tie: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, werk­lo­ca­tie, start­da­tum, tele­foon­num­mer, huis­adres, (bedrijfs)e-mailadres, ser­vi­ce­lijn en regio, taal en web­si­te;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie; en
 • nade­re infor­ma­tie in ver­band met recruitment(evenementen): geslacht, geboor­te­da­tum, geboor­te­plaats, CV en infor­ma­tie over arbeids­ver­le­den, cij­fer­lijs­ten, diploma’s, beoor­de­lings­re­sul­ta­ten, iden­ti­teits­ge­ge­vens, capa­ci­teit test­re­sul­ta­ten, dieet­wen­sen.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om te beoor­de­len in hoe­ver­re de (poten­ti­ë­le) sol­li­ci­tant geschikt is en om een sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re te star­ten; en
II. om (poten­ti­ë­le) sol­li­ci­tan­ten uit te nodi­gen voor onze eve­ne­men­ten en te laten deel­ne­men aan onze eve­ne­men­ten.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst waar­bij een sol­li­ci­tant par­tij wordt (doel­ein­de I);
 • de sol­li­ci­tant heeft toe­stem­ming gege­ven voor de ver­wer­king van zijn of haar per­soons­ge­ge­vens (doel­ein­de II).

Leve­ran­ciers

HVG Law kan de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken:

 • con­tact­in­for­ma­tie: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon- en fax­num­mer, KvK-num­mer, web­si­te, BTW num­mer, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­in­for­ma­tie;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie;
 • infor­ma­tie over de opdracht: infor­ma­tie over de dienst­ver­le­ning van de leve­ran­cier aan ons, bank­re­ke­ning­num­mers en infor­ma­tie over het doen van beta­lin­gen.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doel­ein­den:

I. voor het inko­pen van goe­de­ren en/of dien­sten;

II. om uit­voe­ring te geven aan toe­pas­se­lij­ke wet- en regel­ge­ving (waar­on­der admi­ni­stra­tie­ver­plich­tin­gen);

III. voor het onder­hou­den van een zake­lij­ke rela­tie met onze leve­ran­ciers.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst waar­bij onze leve­ran­ciers par­tij zijn, of om op ver­zoek van onze leve­ran­ciers vóór de slui­ting van een over­een­komst maat­re­ge­len te nemen (doel­ein­de I);
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting die op HVG Law rust (doel­ein­de II ); en
 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van de HVG Law of van een der­de (doel­ein­de I en III).

Der­den

HVG Law kan de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken:

 • con­tact­in­for­ma­tie: naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon- en fax­num­mer, KvK-num­mer, BTW num­mer, web­si­te, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­in­for­ma­tie;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: pro­ces­stuk­ken, brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie; en
 • ove­ri­ge infor­ma­tie: gege­vens die we van cli­ën­ten of der­den krij­gen of uit een open­ba­re bron voor behan­de­ling van een zaak.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om te com­mu­ni­ce­ren met der­den; en

II. om onze juri­di­sche dienst­ver­le­ning aan te bie­den en uit te voe­ren aan cli­ën­ten.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van de HVG Law of van een der­de (doel­ein­den I en II).

Websitegebruikers/bezoekers

HVG Law kan de vol­gen­de cate­go­rie­ën van per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken:

 • con­tact­in­for­ma­tie (bij­voor­beeld bij inschrij­ving nieuws­brief): naam (inclu­sief voor­voeg­sel), titel, func­tie, tele­foon- en fax­num­mer, KvK-num­mer, BTW num­mer, web­si­te, e-mail­adres, bedrijfs­adres, en ande­re bedrijfs- en con­tact­in­for­ma­tie;
 • cor­res­pon­den­tie en ande­re com­mu­ni­ca­tie: brie­ven, e-mail­be­rich­ten, tele­foon­no­ti­ties en ande­re com­mu­ni­ca­tie;
 • tech­ni­sche gege­vens van de appa­ra­tuur die wordt gebruikt om de web­si­te te bezoe­ken, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruik­te soft­wa­re en, afhan­ke­lijk van de inge­stel­de coo­kie­voor­keu­ren, het surf­ge­drag op onze web­si­te, waar­on­der muis- en klik­ge­drag en de duur en tijd van het bezoek op de web­si­te; en
 • coo­kies: tech­ni­sche coo­kies, func­ti­o­ne­le coo­kies, mar­ke­ting en adver­ten­tie coo­kies en trac­king coo­kies. Voor meer infor­ma­tie over coo­kies en ons coo­kie beleid ver­wij­zen wij u naar para­graaf 7 van deze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doel­ein­den:

I. om rele­van­te infor­ma­tie te bie­den aan onze web­si­te bezoe­kers (waar­on­der het aan­bie­den van nieuws­brie­ven, juri­di­sche upda­tes en upda­tes omtrent onze eve­ne­men­ten);

II. om te com­mu­ni­ce­ren met websitegebruikers/bezoekers;

III. onze web­si­te naar beho­ren te kun­nen laten func­ti­o­ne­ren; en

HVG Law ver­werkt boven­ge­noem­de per­soons­ge­ge­vens op basis van de vol­gen­de wet­te­lij­ke grond­sla­gen:

 • de ver­wer­king is nood­za­ke­lijk voor de behar­ti­ging van de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van de HVG Law of van een der­de (doel­ein­den I tot en met III).

2. Bewaar­ter­mij­nen

HVG Law bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nodig voor de boven­staan­de beschre­ven doel­ein­den. In som­mi­ge geval­len is HVG Law genood­zaakt om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting, waar­door bepaal­de per­soons­ge­ge­vens lan­ger moe­ten wor­den bewaard. Bij­voor­beeld in het geval van onze wet­te­lij­ke admi­ni­stra­tie­plicht: bepaal­de per­soons­ge­ge­vens moe­ten gedu­ren­de een peri­o­de van mini­maal 7 jaar na het ein­de van een fis­caal boek­jaar wor­den bewaard. Ook kan het voor­ko­men dat we som­mi­ge per­soons­ge­ge­vens in onze dos­siers lan­ger moe­ten bewa­ren indien spra­ke is van een (te ver­wach­ten) geschil of (gerech­te­lij­ke) pro­ce­du­re. Voor meer infor­ma­tie over ove­ri­ge bewaar­ter­mij­nen, ver­zoe­ken wij u con­tact met ons op te nemen via de genoem­de con­tact­ge­ge­vens in para­graaf 9.

3. Door­gif­te van per­soons­ge­ge­vens aan der­den

Indien HVG Law gebruik maakt van de dien­sten van der­den waar­mee ze een stra­te­gi­sche alli­an­tie heeft en/of ande­re leve­ran­ciers, zal HVG Law – waar nodig – uw per­soons­ge­ge­vens ook aan deze der­den door­ge­ven. HVG Law maakt bij­voor­beeld gebruik van ver­schil­len­de soor­ten IT-leve­ran­ciers en van Vali­da­ta Group B.V. voor het beoor­de­len van de geschikt­heid van een sol­li­ci­tant.

Om u zo goed moge­lijk onze dien­sten te leve­ren, stemt u ermee in dat uw per­soons­ge­ge­vens mogen wor­den gebruikt in lan­den bui­ten de Euro­pe­se Unie en dat uw per­soons­ge­ge­vens mogen wor­den uit­ge­wis­seld met der­den die geves­tigd zijn in lan­den bui­ten de Euro­pe­se Unie die door HVG Law zijn inge­scha­keld. HVG Law heeft uit­ge­brei­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len geno­men ter bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens en zal deze per­soons­ge­ge­vens alleen open­baar maken aan der­den met soort­ge­lij­ke stan­daar­den van tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len. Voor infor­ma­tie over het toe­ge­pas­te door­gif­te­me­cha­nis­me, ver­zoe­ken wij u con­tact met ons op te nemen via de genoem­de con­tact­ge­ge­vens in para­graaf 9.

In geen geval ver­strekt HVG Law uw per­soons­ge­ge­vens aan der­den voor com­mer­ci­ë­le doel­ein­den. Uit­slui­tend indien HVG Law hier­toe wet­te­lijk ver­plicht is, zal HVG Law uw per­soons­ge­ge­vens ver­strek­ken aan toe­zicht­hou­ders, fis­ca­le auto­ri­tei­ten en opspo­rings­in­stan­ties. In alle geval­len zal HVG Law pas­sen­de maat­re­ge­len tref­fen ten­ein­de de ver­trou­we­lijk­heid en bevei­li­ging van de gege­vens zoveel moge­lijk te waar­bor­gen.

4. Bevei­li­ging

HVG Law heeft pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len geno­men ter bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens tegen ver­lies of enig ander onge­oor­loofd gebruik. Zo heb­ben dege­nen die namens HVG Law toe­gang heb­ben tot uw per­soons­ge­ge­vens, een geheim­hou­dings­ver­plich­ting, inclu­sief de ver­plich­tin­gen zoals voor­ge­schre­ven door de van toe­pas­sing zijn­de gedrags­co­de en beroeps­re­gels.

5. Web­si­tes der­den

De web­si­te van HVG Law kan links bevat­ten naar web­si­tes van der­den en deze der­den kun­nen moge­lijk infor­ma­tie over u ver­za­me­len. HVG Law is niet ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de inhoud of de acti­vi­tei­ten op de web­si­tes van deze der­den. Wij raden u aan om de pri­va­cy ver­kla­rin­gen van deze der­den te raad­ple­gen.

6. Uw rech­ten

U heeft een aan­tal rech­ten met betrek­king tot uw per­soons­ge­ge­vens en de ver­wer­king daar­van:

 • het recht op een beves­ti­ging van HVG Law dat uw per­soons­ge­ge­vens al dan niet wor­den ver­werkt, en in het geval deze wel ver­werkt wor­den, het recht op toe­gang tot uw per­soons­ge­ge­vens en aan­vul­len­de infor­ma­tie over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens;
 • het recht op rec­ti­fi­ca­tie van uw per­soons­ge­ge­vens, bij­voor­beeld indien uw per­soons­ge­ge­vens niet accu­raat zijn;
 • in bepaal­de geval­len het recht om HVG Law te vra­gen uw per­soons­ge­ge­vens te ver­wij­de­ren;
 • in bepaal­de geval­len het recht op een beves­ti­ging van HVG Law van een beper­king van de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens, bij­voor­beeld omdat u de juist­heid van uw per­soons­ge­ge­vens betwist;
 • het recht om op uw ver­zoek de per­soons­ge­ge­vens te ont­van­gen die u aan HVG Law ter beschik­king hebt gesteld in een gestruc­tu­reerd en alge­meen gebruikt elek­tro­nisch for­maat en het recht die per­soons­ge­ge­vens over te dra­gen aan een ande­re ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke, wan­neer de ver­wer­king geba­seerd is op uw toe­stem­ming of op een over­een­komst;
 • het recht op bezwaar tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens op grond van gerecht­vaar­dig­de belan­gen van HVG Law. HVG Law zal uw per­soons­ge­ge­vens niet meer ver­wer­ken ten­zij HVG Law dwin­gen­de gerecht­vaar­dig­de gron­den aan­toont voor de ver­wer­king die zwaar­der wegen dan uw belan­gen, rech­ten en vrij­he­den of wan­neer dit nood­za­ke­lijk is voor de vast­stel­ling, de uit­oe­fe­ning of de ver­de­di­ging van rechts­vor­de­ring;
 • wan­neer per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt voor direct mar­ke­ting doel­ein­den, heeft u te allen tij­de het recht bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­ven voor mar­ke­ting­doel­ein­den. In dat geval zal HVG Law uw per­soons­ge­ge­vens niet meer voor der­ge­lij­ke doel­ein­den ver­wer­ken;
 • het recht om niet te maken te heb­ben met een beslis­sing die enkel en alleen is geba­seerd op auto­ma­ti­sche ver­wer­king (inclu­sief pro­fi­le­ring), die wet­te­lij­ke gevol­gen heb­ben of u ver­re­gaand tref­fen; en
 • het recht om te allen tij­de uw toe­stem­ming in te trek­ken (indien toe­stem­ming de grond­slag is voor de ver­wer­king). Het intrek­ken van toe­stem­ming heeft geen terug­wer­ken­de kracht. Dat wil zeg­gen dat toe­stem­ming niet meer geldt van­af het moment van intrek­ken.

Deze rech­ten zijn niet abso­luut. Er kun­nen zich omstan­dig­he­den voor­doen waar­bij HVG Law aan uw ver­zoek als betrok­ke­ne geen of niet vol­le­di­ge uit­voe­ring kan geven. Hier­bij valt te den­ken aan de geheim­hou­dings­plicht van advo­ca­ten. Voor wat betreft ver­zoe­ken ter ver­wij­de­ring van per­soons­ge­ge­vens, moet er reke­ning mee wor­den gehou­den dat HVG Law een der­ge­lijk ver­zoek niet zal inwil­li­gen indien dit onver­e­nig­baar is met de ver­plich­te wet­te­lij­ke bewaar­ter­mij­nen van HVG Law.
Indien u uit­voe­ring wilt geven aan één van de hier­bo­ven genoem­de rech­ten, ver­zoe­ken wij u con­tact met ons op te nemen via de genoem­de con­tact­ge­ge­vens in para­graaf 9. De ver­strek­te infor­ma­tie zal in eer­ste instan­tie gra­tis zijn. U kunt deze rech­ten met rede­lij­ke tus­sen­po­zen uit­oe­fe­nen.
Wij zul­len bin­nen een maand op uw ver­zoek rea­ge­ren, ten­zij dit niet moge­lijk is van­we­ge de com­plexi­teit van uw ver­zoek of het aan­tal inge­dien­de ver­zoe­ken. In een der­ge­lijk geval zul­len we u uiter­lijk bin­nen een maand infor­me­ren en onze ter­mijn om te rea­ge­ren ver­len­gen met een maxi­mum van twee maan­den. Indien een ver­zoek door HVG Law wordt geho­no­reerd, zal HVG Law zo snel moge­lijk uit­voe­ring geven aan de beslis­sing om de per­soons­ge­ge­vens te cor­ri­ge­ren, wij­zi­gen, ver­wij­de­ren en/of over te dra­gen.
In aan­vul­ling op de hier­bo­ven genoem­de rech­ten, hebt u, wan­neer u onte­vre­den bent over de wij­ze waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken, uw ver­zoek behan­de­len of eni­ge ande­re klacht, het recht een klacht in te die­nen bij de Neder­land­se Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens (‘AP’), aan de Prins Clau­s­laan 60, 2995 AJ Den Haag, Nether­lands. Voor meer infor­ma­tie ver­wij­zen wij u naar de web­si­te van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Coo­kie beleid

Een ‘coo­kie’ is een klei­ne unit van infor­ma­tie die door uw brow­ser wordt door­ge­ge­ven wan­neer u op de HVG Law web­si­te bent. In som­mi­ge geval­len maakt HVG Law gebruik van coo­kies om te garan­de­ren dat het gebruik van de HVG Law web­si­te zo effi­ci­ënt moge­lijk is. Indien u niet wilt dat HVG Law coo­kies gebruikt met uw brow­ser, dan kun­nen de instel­lin­gen op uw brow­ser aan­ge­past wor­den zodat de coo­kies gede­ac­ti­veerd wor­den. Dit kan wel van invloed zijn op het gebruiks­ge­mak van de HVG Law web­si­te.
De HVG Law web­si­te gene­reert auto­ma­tisch log files die uw gebruik en dat van ande­re gebrui­kers regi­streert. HVG Law houdt gebruiks­ge­ge­vens bij, zoals bij­voor­beeld een bron­adres van de ver­zoch­te pagina’s, IP (inter­net pro­to­col) adres­sen en domein­na­men, data en aan­tal ver­zoe­ken voor een pagi­na, links van hun eigen web­si­tes en ande­re para­me­ters in de URLs (uni­ver­sal resour­ce loca­tors). Deze log files en gege­vens zul­len, op ano­nie­me basis, wor­den gebruikt voor sta­tis­ti­sche doel­ein­den en voor ver­be­te­ring van de door HVG Law aan­ge­bo­den dien­sten.

Voor meer infor­ma­tie over ons coo­kie beleid, klik hier.

8. Wij­zi­gin­gen in de Pri­va­cy­ver­kla­ring

Het is moge­lijk dat wij deze Pri­va­cy­ver­kla­ring van tijd tot tijd bij­wer­ken. We raden daar­om aan om deze regel­ma­tig te raad­ple­gen via deze web­si­te zodat u op de hoog­te bent van even­tu­e­le wij­zi­gin­gen. Deze Pri­va­cy­ver­kla­ring is voor het laatst gewij­zigd in augus­tus 2021.

9. Vra­gen en con­tact­ge­ge­vens

Indien u vra­gen heeft over deze Pri­va­cy­ver­kla­ring, de wij­ze waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken of indien u een ver­zoek wilt indie­nen ter uit­voe­ring van uw rech­ten zoals hier­bo­ven genoemd onder punt 6 van de Pri­va­cy­ver­kla­ring of indien u ande­re pri­va­cy gere­la­teer­de vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met onze Func­ti­o­na­ris Gege­vens­be­scher­ming mw. S. Vermeer-de Jongh via [email protected] of per tele­foon 088 – 407 01 03. U kunt ook een brief stu­ren aan HVG Law LLP, ter atten­tie van mw. S. Vermeer-de Jongh, Post­bus 2295, 3000 CG Rot­ter­dam. Onze Func­ti­o­na­ris Gege­vens­be­scher­ming zal beschik­baar zijn om uw klacht te onder­zoe­ken en u te infor­me­ren over hoe deze wordt afge­han­deld.

Download Algemene Voorwaarden