Rechts­ge­bie­den

Registraties in het rechtsgebiedenregister van de NOvA

Onze advo­ca­ten

De hier­naast genoem­de advo­ca­ten heb­ben zich op de vol­gen­de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Neder­land­se orde van advo­ca­ten gere­gi­streerd.

Op grond van deze regi­stra­tie, voort­vloei­end uit de Ver­or­de­ning op de advo­ca­tuur, zijn zij ver­plicht elk kalen­der­jaar vol­gens de nor­men van de Neder­land­se orde van advo­ca­ten tien oplei­dings­pun­ten te beha­len op ieder gere­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Naam advo­caat
Hoofdrechtsgebied(en)
Sub-rechtsgebied(en)
Goran Abdul­la
 • Onder­ne­mings­recht
Oli­vier Alberts
 • Vast­goed­recht
Jan Andrin­ga
 • Onder­ne­mings­recht
Den­nis Apper­loo
 • Finan­ci­eel recht
 • Bank­recht
Jor­am van den Berg
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
Thier­ry van den Bergh
 • Finan­ci­eel recht
Hen­drik - Jan Bleij­er­veld
 • Onder­ne­mings­recht
Nic­ky ten Bokum
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Emi­lie Boot
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Inter­na­ti­o­naal arbeids­recht
 • Mede­zeg­gen­schap
Anne Bos
 • Vast­goed­recht
Marloes Claes­sens
 • Insol­ven­tie­recht
Michiel D'haene
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
Pau­li­ne Dijks­man
 • Onder­ne­mings­recht
Robin Doe­se­ma
 • Onder­ne­mings­recht
Mat­thijs Drie­donks
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Geor­ge Dries­sen
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
Niels Elfe­rink
 • Insol­ven­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
Dirk Enge­len
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Fusies en over­na­mes
Lin­da Fleer
 • Arbeids­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
Suzet­te van Gendt
 • Onder­ne­mings­recht
Susan ten Haaf
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Wien­ke Havin­ga
 • Onder­ne­mings­recht
Liset­te Hes­se­link
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Karen Hil­wer­da
 • Tucht­recht
Jas­per Hoeks­tra
 • Arbeids­recht
Siem Huij­bregts
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Nico­le Ken­nis
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Ber­tus Kerk­ho­ven
 • Onder­ne­mings­recht
Rut­ger Lam­briex
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
San­der van Leeu­wen
 • Vast­goed­recht
Freek Lug­tig­heid
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Misha lut­je Beeren­broek
 • Eco­no­misch orde­nings­recht
Ralph Mul­der
 • Onder­ne­mings­recht
Pie­ter Nieu­wen­hui­zen
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
 • Insol­ven­tie­recht
 • Arbi­tra­ge
 • Beslag- en exe­cu­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Liti­ga­ti­on
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
Nico­let­te Opdam
 • Finan­ci­eel recht
Huub van Osch
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Inter­na­ti­o­naal arbeids­recht
 • Mede­zeg­gen­schap
Jan Pad­berg
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fail­lis­se­ment
 • Fusies en over­na­mes
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • Ven­noot­schap­pen
Lisa Peper­kamp
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Huub Ple­ijsier
 • Onder­ne­mings­recht
 • Arbi­tra­ge
Ema­nu­el van Praag
 • Finan­ci­eel recht
Arnout Rode­wijk
 • Onder­ne­mings­recht
Clau­dia van der Schoot
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
San­der Simo­net­ti
 • Onder­ne­mings­recht
Scar­lett Sne­thla­ge
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Bian­ca van Til­burg
 • Finan­ci­eel recht
Mar­tijn Udo de Haes
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ven­noot­schap­pen
Tha­ri van den Berg
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Sas­kia Ver­meer - de Jongh
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Arthur Ver­voort
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
Tama­ra Vla­mings
 • Finan­ci­eel recht
Jean­net van Vleu­ten
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Mérien Voor­boom
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Johan Wes­ter­hof
 • Insol­ven­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • WSNP
Ilo­na Wil­le­mars
 • Onder­ne­mings­recht
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Ven­noot­schap­pen
Caspar van der Win­den
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Den­nis Win­kel
 • Onder­ne­mings­recht
Robin de Wit
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fail­lis­se­ment
 • Fusies en over­na­mes
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Bart Wol­ters
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Gijs van de Wouw
 • Onder­ne­mings­recht
Frank Zan­dee
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen