Glo­bal EY Law net­work

Wereld­wij­de juri­di­sche dienst­ver­le­ning

Wereld­wij­de juri­di­sche dienst­ver­le­ning

Wereld­wijd net­werk

HVG Law maakt deel uit van het glo­bal EY Law net­werk met meer dan 3.500+ legal pro­fes­si­o­nals en 2.400 advo­ca­ten die actief zijn van­uit 90+ lan­den wereld­wijd.

Bekijk global website

Meer dan 6.000 pro­fes­si­o­nals in meer dan 90 lan­den

HVG Law maakt deel uit van het global EY Law netwerk met meer dan 3.500+ legal pro­fes­si­o­nals en 2.400 advo­ca­ten die actief zijn van­uit 90+ lan­den wereld­wijd.

Het EY Law net­werk biedt onze cli­ën­ten de vol­gen­de voor­de­len:

  • Bete­re toe­gang via onze wereld­wij­de ken­nis­cen­tra tot tij­di­ge en rele­van­te sec­tor infor­ma­tie inza­ke actu­e­le en opko­men­de ont­wik­ke­lin­gen, ook op het gebied van regel­ge­ving, zowel lokaal als inter­na­ti­o­naal.
  • Ver­be­te­ring van onze moge­lijk­he­den om u te voor­zien van naad­lo­ze, con­sis­ten­te en hoog­waar­di­ge dienst­ver­le­ning wereld­wijd.
  • Als onder­deel van onze mul­ti­dis­ci­pli­nai­re aan­pak kun­nen wij snel­ler de bete­re teams voor u samen­stel­len om samen te wer­ken aan belang­rij­ke uit­da­gin­gen.
  • Door onze inter­na­ti­o­na­le erva­ring zijn wij ook in staat juri­di­sche dien­sten aan te bie­den in ande­re delen van de wereld via onze rela­ties met gere­nom­meer­de advo­ca­ten­kan­to­ren.

"Inter­na­ti­o­na­le kennis, teams en dienst­ver­le­ning."

Frank Zandee

[email protected] +31 6 29 08 33 26