Legal Tech and AI

Digi­ta­le inno­va­tie in de advo­ca­tuur

Bij HVG Law zijn we con­ti­nu bezig met juri­di­sche inno­va­ties. Ons Legal Tech team zet zich in voor de ont­wik­ke­ling en inte­gra­tie van cut­ting-edge tech­no­lo­gie­ën bin­nen de diver­se exper­ti­ses. Door inzet van tech­no­lo­gie­ën zoals Docu­ment Auto­ma­ti­on en Legal Gene­ra­ti­ve AI, stre­ven we ernaar onze dienst­ver­le­ning te trans­for­me­ren om onze cli­ën­ten nog beter van dienst te kun­nen zijn.

Nieu­we tech­no­lo­gie stelt de juri­di­sche afde­ling in staat om com­plexe juri­di­sche vraag­stuk­ken effi­ci­ën­ter en met gro­te nauw­keu­rig­heid te bena­de­ren. We ont­wik­ke­len en imple­men­te­ren op maat gemaak­te oplos­sin­gen die niet alleen onze inter­ne pro­ces­sen opti­ma­li­se­ren, maar ook sig­ni­fi­can­te voor­de­len bie­den aan onze cli­ën­ten door o.a. trans­pa­ran­tie en toe­gan­ke­lijk­heid.

Onze focus ligt op het benut­ten van deze inno­va­ties om de tra­di­ti­o­ne­le gren­zen te ver­leg­gen en de juri­di­sche prak­tijk opnieuw te defi­ni­ë­ren, met als doel het leve­ren van uit­zon­der­lij­ke en toe­komst­be­sten­di­ge juri­di­sche onder­steu­ning. Bij HVG Law blij­ven we toe­ge­wijd aan het ont­dek­ken van nieu­we moge­lijk­he­den bin­nen Legal Tech om te zor­gen dat we zowel nu als in de toe­komst de bes­te in onze bran­che blij­ven.

Legal Tech Team

Het Legal Tech team van HVG Law, bestaan­de uit Eva Verhoef, Elgar Weijtmans en Gert Jan van Gendt, is een dyna­mi­sche groep pro­fes­si­o­nals die zich bezig­houdt met de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen in de juri­di­sche tech­no­lo­gie. Door de diver­se ach­ter­gron­den van Eva, Elgar en Gert Jan komen diver­se invals­hoe­ken samen, waar­door het team in staat is om van­uit alle hoe­ken vraag­stuk­ken te bena­de­ren, te vali­de­ren en toe­pas­sin­gen te ont­wik­ke­len of off-the-shelf oplos­sin­gen aan te schaf­fen. Uiter­aard doen wij dit ook graag in nau­we samen­wer­king met en voor onze cli­ën­ten. Het Legal Tech team richt zich op het inte­gre­ren van tech­no­lo­gi­sche oplos­sin­gen bin­nen juri­di­sche pro­ces­sen om effi­ci­ën­tie, nauw­keu­rig­heid en toe­gan­ke­lijk­heid van juri­di­sche dien­sten te ver­be­te­ren en te ont­wik­ke­len. Het Legal Tech team denkt mee, volgt de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen en vali­deert in samen­wer­king met de prak­tijk en de cli­ënt de juri­di­sche prak­tijk ver­der vorm te geven met behulp van tech­no­lo­gie, waar­door HVG Law voor blijft in alle tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen.

Deze afbeel­ding is AI gege­ne­reerd. 

Legal Gene­ra­ti­ve AI bij HVG Law

De toe­komst van juri­di­sche dienst­ver­le­ning

Bij HVG Law erken­nen we de trans­for­me­ren­de kracht van Gene­ra­ti­ve AI voor de juri­di­sche prak­tijk. Van auto­ma­ti­se­ring en opti­ma­li­sa­tie van pro­ces­sen tot inno­va­tie­ve oplos­sin­gen voor com­plexe juri­di­sche vraag­stuk­ken, onze inzet is om aan de voor­hoe­de te staan van deze revo­lu­tie. Ont­dek hoe onze eve­ne­men­ten en dien­sten u kun­nen voor­be­rei­den op die toe­komst.

Bij HVG Law gelo­ven we in een prak­ti­sche bena­de­ring van AI. Het is belang­rijk om zo vroeg moge­lijk hands-on erva­ring op te doen.

Elgar Weijtmans

[email protected] +31 6 29 08 39 55