Cor­po­ra­te Soci­al
Res­pon­si­bi­li­ty

Ver­ant­woord en duur­zaam onder­ne­mer­schap

Bij kun­nen dra­gen aan Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty & ESG werkt moti­ve­rend en ver­bre­dend

Ver­ant­woord en duur­zaam onder­ne­mer­schap is inhe­rent aan onze waar­den en de wij­ze waar­op we onder­ne­men. Dit stelt ons in staat om op lange ter­mijn van toe­ge­voeg­de waar­de te zijn voor onze werk­ne­mers, cli­ën­ten en de maat­schap­pij en het mili­eu waar we deel van uit­ma­ken. We kana­li­se­ren onze inspan­nin­gen op het gebied van maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid in de vol­gen­de kern­ge­bie­den.

Foun­ding part­ner Pro Bono Con­nect

HVG Law is één van de foun­ding mem­bers van Pro Bono Connect. Pro Bono Con­nect bemid­delt tus­sen Neder­land­se maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties die juri­di­sche hulp nodig heb­ben en voor­aan­staan­de advo­ca­ten­kan­to­ren die gra­tis juri­disch advies wil­len ver­le­nen.

Wij vin­den het erg belang­rijk dat wij als orga­ni­sa­tie waar­de kun­nen toe­voe­gen aan de samen­le­ving. We zien ook dat onze (nieu­we) werk­ne­mers dit belang­rijk vin­den en graag wil­len bij­dra­gen, maar ook onze cli­ën­ten waar­de­ren onze bij­dra­ge op het gebied van maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid. Bin­nen HVG Law geven we hier onder ande­re invul­ling aan mid­dels onze ver­bon­den­heid aan Pro Bono Con­nect door het aan­bie­den van gra­tis juri­disch advies en onder­steu­ning aan een bre­de groep maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties (NGO’s) die het alge­meen belang behar­ti­gen op het gebied van men­sen­rech­ten.

Ons Pro Bono Con­nect team beoor­deelt aan­vra­gen van­uit Pro Bono Con­nect en advi­seert, wan­neer moge­lijk, de maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties bij hun con­cre­te hulp­vraag.

Elk jaar helpt het team onge­veer 15 NGO’s met ver­schil­len­de ver­zoe­ken.

Onlangs heeft het team de stich­ting Widows and Orp­hans bij­ge­staan ​​bij de aan­vraag van de ANBI-sta­tus bij de Belas­ting­dienst. Deze stich­ting zet zich belan­ge­loos in voor de rech­ten van wedu­wen en wezen in Afri­ka (voor­na­me­lijk in Tan­za­nia). Hier­on­der de feed­back van Jami­la Sulu, oprich­ter en voor­zit­ter van WODF:

“Wij dan­ken HVG Law har­te­lijk voor het ver­le­nen van deze onge­loof­lij­ke juri­di­sche onder­steu­ning op Pro Bono-basis om de Stich­ting Wedu­wen en Wezen­ont­wik­ke­ling in staat te stel­len de ANBI-sta­tus (Alge­meen Nut Beo­gen­de Instel­ling) te ver­wer­ven naar Neder­lands recht. Uw hoge mate van pro­fes­si­o­na­li­teit en betrok­ken­heid bij het faci­li­te­ren van dit pro­ces wordt zeer op prijs gesteld.”

Ande­re NGO’s die het Pro Bono Con­nect team heeft bij­ge­staan ​​zijn onder meer: ​​Green­pea­ce Inter­na­ti­o­nal en She Mat­ters.


Onder­steu­nen van de vol­gen­de gene­ra­tie

Natuur­lijk kan Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty & ESG veel bre­der wor­den uit­ge­legd dan wat we voor Pro Bono Con­nect doen. Door onze stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax en als onder­deel van het Glo­bal EY Law Net­work, kun­nen we bij­dra­gen aan programma’s met een zeer gro­te impact op Cor­po­ra­te Sustai­na­bi­li­ty & ESG zoals onze bij­dra­ge aan het Rip­ples-pro­gram­ma van EY, dat naast impact op onder­ne­mers zoals de NGO’s die we onder­steu­nen via Pro Bono Con­nect, de vol­gen­de gene­ra­tie en het ver­snel­len van eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid.

Als onder­deel hier­van neemt HVG Law deel aan Soci­al Impact Days, gericht op kin­de­ren uit kans­ar­me mili­eus. Die kin­de­ren kun­nen vaak wel wat extra aan­dacht gebrui­ken. Soci­al Impact Days bie­den hen de kans om te ont­dek­ken wat er in de nabije toe­komst moge­lijk is op het gebied van werk en kan­sen.

 

Ver­snel­len van eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid
Een gezond mili­eu is belang­rijk voor onze men­sen en voor onze orga­ni­sa­tie. We heb­ben intern een aan­tal ini­ti­a­tie­ven vast­ge­steld om onze impact op het mili­eu te ver­be­te­ren. Dit heeft geleid tot beleid wat onder meer gericht is op het ver­min­de­ren van ener­gie- en papier­ver­bruik, de inkoop van mili­eu­vrien­de­lij­ke pro­duc­ten, sti­mu­le­ring van het gebruik van elek­tri­sche auto’s en de invoe­ring van een eco­lo­gisch ver­ant­woord reis­be­leid voor alle mede­wer­kers.

 

Onze men­sen
HVG Law biedt mede­wer­kers alle moge­lijk­he­den om zich te ont­wik­ke­len, te groei­en en suc­ces­vol te zijn. Dat doen wij onder meer door maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid te inte­gre­ren in onze inter­ne oplei­dingstra­jec­ten via de HVG Law School. Mede­wer­kers krij­gen hier­door hand­va­ten mee die hen hel­pen zich te ont­wik­ke­len tot com­pe­ten­te en soci­aal vaar­di­ge indi­vi­du­en bin­nen de samen­le­ving. Het cre­ë­ren van een gezon­de werk­om­ge­ving voor onze werk­ne­mers draagt bij aan de kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning.

"Onze kennis en exper­ti­se inzet­ten voor een maat­schap­pe­lijk doel, dat past bij ons DNA."

Jan Andringa

[email protected] +31 6 21 25 27 73