Cor­po­ra­te soci­al res­pon­si­bi­li­ty

Ver­ant­woord en duur­zaam onder­ne­mer­schap

Ver­ant­woord en duur­zaam onder­ne­mer­schap

Bij kun­nen dra­gen aan CSR werkt moti­ve­rend en ver­bre­dend

Ver­ant­woord en duur­zaam onder­ne­mer­schap is inhe­rent aan onze waar­den en de wij­ze waar­op we onder­ne­men. Dit stelt ons in staat om op lange ter­mijn van toe­ge­voeg­de waar­de te zijn voor onze werk­ne­mers, cli­ën­ten en de maat­schap­pij en het mili­eu waar we deel van uit­ma­ken. We kana­li­se­ren onze inspan­nin­gen op het gebied van maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid in de vol­gen­de kern­ge­bie­den.

Foun­ding part­ner Pro Bono Con­nect

Als ver­ant­woor­de­lij­ke werk­ge­ver, moe­di­gen we onze men­sen aan om zich in te zet­ten voor maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties omdat onze groot­ste toe­ge­voeg­de waar­de onze kennis is. Dit doen we onder meer door ons spon­sor­schap van Pro Bono Con­nect. Via Pro Bono Con­nect bie­den wij gra­tis juri­disch advies en onder­steu­ning aan een bre­de groep maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties (NGO’s) die het alge­meen belang behar­ti­gen op het gebied van men­sen­rech­ten.

Mili­eu

Een gezond mili­eu is belang­rijk voor onze men­sen en voor onze orga­ni­sa­tie. We heb­ben intern een aan­tal ini­ti­a­tie­ven vast­ge­steld om onze impact op het mili­eu te ver­be­te­ren. Dit heeft geleid tot beleid wat onder meer gericht is op het ver­min­de­ren van ener­gie- en papier­ver­bruik, de inkoop van mili­eu­vrien­de­lij­ke pro­duc­ten, sti­mu­le­ring van het gebruik van elek­tri­sche auto’s en de invoe­ring van een eco­lo­gisch ver­ant­woord reis­be­leid voor alle mede­wer­kers.

Onze men­sen

HVG Law biedt mede­wer­kers alle moge­lijk­he­den om zich te ont­wik­ke­len, te groei­en en suc­ces­vol te zijn. Dat doen wij onder meer door maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid te inte­gre­ren in onze inter­ne oplei­dingstra­jec­ten via de HVG Law School. Mede­wer­kers krij­gen hier­door hand­va­ten mee die hen hel­pen zich te ont­wik­ke­len tot com­pe­ten­te en soci­aal vaar­di­ge indi­vi­du­en bin­nen de samen­le­ving.

Het cre­ë­ren van een gezon­de werk­om­ge­ving voor onze werk­ne­mers draagt bij aan de kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning.

"Onze kennis en exper­ti­se inzet­ten voor een maat­schap­pe­lijk doel, dat past bij ons DNA."

Jan Andringa

jan.andringa@hvglaw.nl +31 6 21 25 27 73