Pro Bono Con­nect | Inter­view Niels Niggelie

News

HVG Law is één van de foun­ding mem­bers van Pro Bono Connect. Pro Bono Con­nect bemid­delt tus­sen Neder­land­se maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties die juri­di­sche hulp nodig heb­ben en voor­aan­staan­de advo­ca­ten­kan­to­ren die gra­tis juri­disch advies wil­len ver­le­nen. Ons Pro Bono Con­nect team beoor­deelt aan­vra­gen van­uit Pro Bono Con­nect en advi­seert, wan­neer moge­lijk, de maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties bij hun con­cre­te hulp­vraag.

Team­lid Niels Niggelie kreeg vier vra­gen gesteld. Lees zijn ant­woor­den hier­on­der.

Je maakt onder­deel uit van het Pro Bono Con­nect team, wat vind je ervan om hier aan bij te kun­nen dra­gen?

In één zin: Leuk, leer­zaam en inte­res­sant. Leuk omdat je toch met ande­re kan­toor­ge­no­ten en een ander soort cli­ën­ten samen­werkt in ver­ge­lij­king tot je regu­lie­re werk­zaam­he­den en prak­tijk. Daar­mee ook gelijk heel leer­zaam. Ik kom best met veel kan­toor­ge­no­ten uit ande­re prac­ti­ce groups in aan­ra­king, zoals kan­toor­ge­no­ten van arbeids­recht en collega’s van EY Tax. En dat maakt het echt inte­res­sant, dat je ook bin­nen ande­re exper­ti­ses kennis opdoet. Daar­naast is de samen­wer­king ook gewoon heel leuk. Je werkt vaak met een ande­re kan­toor­ge­noot uit het Pro Bono Con­nect team zelf­stan­dig aan een pro­ject, om uit­ein­de­lijk de cli­ënt zo goed moge­lijk te voor­zien van een prak­tisch advies. En waar nodig en moge­lijk hel­pen we de cli­ënt ook met het imple­men­te­ren van dat advies.

Het draagt ver­der ook bij aan mijn per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling: bre­de­re kennis en ont­wik­ke­ling op ande­re rechts­ge­bie­den, samen­wer­king met ande­re kan­toor­ge­no­ten en direct con­tact met Pro Bono Con­nect cli­ën­ten.

Het Pro Bono Con­nect net­werk biedt ook de moge­lijk­heid tot het samen­wer­ken met ande­re kan­to­ren voor één­zelf­de cli­ënt. Dat is niet alleen leuk en leer­zaam, maar ook goed voor je net­werk.

 

Is dat echt heel anders in ver­ge­lij­king tot je eigen prak­tijk?

Wat het Pro Bono Con­nect team zo leuk maakt, is dat je als jon­ge advo­caat of kan­di­daat-nota­ris op een laag­drem­pe­li­ge­re manier erva­ring kan opdoen met cli­ënt­con­tact waar dat door­gaans iets later in je car­ri­è­re aan de orde is. Ook dien je, uiter­aard onder bege­lei­ding, zelf onze Client Accep­tan­ce pro­ce­du­re te door­lo­pen en alle ver­eis­te com­pli­an­ce checks te doen. Hart­stik­ke leer­zaam!

In mijn regu­lie­re prak­tijk en werk­zaam­he­den doen we veel voor stich­tin­gen, NVs, BVs en bui­ten­land­se enti­tei­ten. Maar bij het Pro Bono Con­nect team komen ook vaak ande­re rechts­vor­men, zoals de coö­pe­ra­tie en de ver­e­ni­ging, langs. Dat is toch wel net even anders.

Daar­bij komt dat je Pro Bono Con­nect cli­ën­ten op een ande­re manier dan bij­voor­beeld Legal Coun­sels van gro­te cor­po­ra­tes, advi­seert. Hoe­wel we er altijd naar stre­ven om prag­ma­tisch te zijn in ons advies, nemen we Pro Bono Con­nect cli­ën­ten vaak iets meer mee in de juri­di­sche sys­te­ma­tiek.

 

Hoe wordt voor jou de waar­de­ring zicht­baar?

Je merkt dat het kan­toor het ver­le­nen van pro bono-werk­zaam­he­den heel belang­rijk vindt. Je krijgt hier dan ook van­uit kan­toor alle ruim­te voor. Zo zijn de pro bono-werk­zaam­he­den for­meel inge­bed bin­nen onze beoor­de­lings­struc­tuur. Daar­naast wordt er zowel intern als extern veel aan­dacht aan onze pro bono-werk­zaam­he­den besteed en komen we zo nu en dan als Pro Bono Con­nect team voor een bor­rel bij­een.

Min­stens zo belang­rijk is de waar­de­ring van­uit de Pro Bono Con­nect cli­ën­ten, die altijd erg dank­baar zijn voor onze juri­di­sche assis­ten­tie.

 

Het dient natuur­lijk ook een gro­ter doel: een bij­dra­ge leve­ren aan de maat­schap­pij. Dat vin­den wij als kan­toor erg belang­rijk en zijn trots dat jij hier ook een bij­dra­ge aan levert.

Abso­luut. Het is heel erg fijn dat je NGO’s kan hel­pen met spe­ci­fie­ke kennis en exper­ti­se. En iets voor ze kunt bete­ke­nen. Een mooi voor­beeld was de Widows and Orp­hans Devel­op­ment Foun­da­ti­on waar­voor we over een ANBI-sta­tus heb­ben gead­vi­seerd en ver­vol­gens met suc­ces heb­ben aan­ge­vraagd. Dat heeft voor een der­ge­lij­ke orga­ni­sa­tie écht een waar­de­vol­le bete­ke­nis. Je brengt ze echt een stap ver­der.

Een ander mooi voor­beeld was Stich­ting Heren­boe­ren NL. Die rich­ten alle­maal boer­de­rij­en op, wat wordt gedra­gen door de leden, een soort maat­schap. Dit was erg leer­zaam omdat al die ver­schil­len­de boer­de­rij­en, weer een eigen bestuur en ver­ant­woor­de­lijk­he­den had­den. Hier­in besef­ten wij dat niet alleen onder­ne­mings­recht pro­fes­si­o­nals, maar ook kan­toor­ge­no­ten van arbeids­recht en collega’s van EY Tax betrok­ken moesten wor­den. Al deze bestu­ren kwa­men bij­een tij­dens een ver­ga­de­ring waar­bij, onder lei­ding van ons, geza­men­lijk werd gebrain­stormd om de orga­ni­sa­tie toe­komst­be­sten­dig te maken, zon­der het leden­ge­voel teniet te doen. Ont­zet­tend boei­end om zoveel ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders bij­een te heb­ben en op één lijn te krij­gen. Geza­men­lijk zijn we tot een oplos­sing geko­men, die voor alle betrok­ke­nen werk­te. Gewel­dig!

"Het draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling: bredere kennis en ontwikkeling op andere rechtsgebieden, samenwerking met andere kantoorgenoten en direct contact met Pro Bono Connect cliënten."

Niels Niggelie

[email protected] +31 6 21 25 28 31