Stich­ting Cere­bral Pal­sy

Assistentie bij de voorgenomen herstructurering met Enablement B.V.

News

HVG Law heeft de stich­ting Cere­bral Pal­sy geas­sis­teerd bij de voor­ge­no­men her­struc­tu­re­ring met Ena­ble­ment B.V., zodat zij hun belan­gen en acti­vi­tei­ten kun­nen bun­de­len om hun werk op gro­te­re schaal te kun­nen voort­zet­ten.

Cere­bral Pal­sy Afri­ca en HVG Law
Cere­bral Pal­sy Afri­ca is in con­tact geko­men met HVG Law via Pro Bono Con­nect via een onder­steu­nen­de stich­ting. Pro Bono Con­nect heeft Cere­bral Pal­sy Afri­ca, op basis van de hulp­vraag en beno­dig­de kennis en exper­ti­se, gekop­peld aan HVG Law, waar­na HVG Law Pro Deo heeft kun­nen assis­te­ren bij de hulp­vraag.

Over Cere­bral Pal­sy Afri­ca en Ena­ble­ment B.V.
Cere­bral Pal­sy Afri­ca heeft ten doel het ver­ster­ken van loka­le orga­ni­sa­ties in lage- en mid­den­in­ko­mens­lan­den, met name in Afri­ka, om inclu­sie van kin­de­ren met een (met name aan­ge­bo­ren) her­sen­scha­de (cere­bral pal­sy) te bevor­de­ren. Ena­ble­ment B.V., waar­mee Cere­bral Pal­sy Afri­ca graag een die­pe­re samen­wer­king aan­gaat, is een not-for-pro­fit enti­teit die bekend is in de wereld van ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king, en heeft ten doel het hou­den van een advies­bu­reau op het gebied van onder­zoek bin­nen de gehan­di­cap­ten­zorg, als­me­de het geven van mana­ge­ment trai­ning op het gebied van disa­bi­li­ty en devel­op­ment. Ena­ble­ment B.V. is betrok­ken bij ver­schil­len­de samen­wer­kin­gen, bij onder­zoe­ken op loca­tie, zoals Cam­bo­dia en India, en heeft een reha­bi­li­ta­tie-appli­ca­tie (RehApp) ont­wik­keld. Door het advies van HVG Law kun­nen Cere­bral Pal­sy Afri­ca en Ena­ble­ment B.V. hun werk­zaam­he­den teza­men op een toe­komst­be­sten­di­ge manier en op gro­te­re schaal voort­zet­ten.

Cere­bral Pal­sy Afri­ca heeft de vol­gen­de feed­back gege­ven over de samen­wer­king met HVG Law:

HVG Law heeft ons in dit pro­ces uit­ste­kend onder­steund: vrien­de­lijk, pro­fes­si­o­neel, hel­der, prak­tisch, effi­ci­ënt. Het advies van HVG Law bete­kent een beter toe­komst­per­spec­tief voor de stich­ting Cere­bral Pal­sy Afri­ca, waar­door we ons werk kun­nen door ont­wik­ke­len met als doel: bete­re kwa­li­teit van leven voor (ouders van) kin­de­ren met een her­sen­be­scha­di­ging in Afri­ka.”

Pro Bono acti­vi­tei­ten van HVG Law
HVG Law is één van de foun­ding mem­bers van Pro Bono Con­nect. Pro Bono Con­nect bemid­delt tus­sen Neder­land­se maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties die juri­di­sche hulp nodig heb­ben en voor­aan­staan­de advo­ca­ten­kan­to­ren die gra­tis juri­disch advies wil­len ver­le­nen. Bin­nen HVG Law zijn onge­veer tien advo­ca­ten werk­zaam bin­nen de pro bono com­mis­sie. Onze pro bono-com­mis­sie beoor­deelt aan­vra­gen van­uit Pro Bono Con­nect en advi­seert, wan­neer moge­lijk, de maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties bij hun con­cre­te hulp­vraag.