WHOA: de moge­lijk­heid om over­een­kom­sten te beëin­di­gen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Blog

Published 17 december 2020 Reading time min Auteur Robin de Wit Insolvency & Restructuring

In diver­se blogs infor­me­ren wij u over een aan­tal aspec­ten van de wet homo­lo­ga­tie onder­hands akkoord (de WHOA). Op 1 janu­a­ri 2021 treedt deze wet in wer­king. In deze blog staan wij stil bij de moge­lij­ke gevol­gen van de WHOA voor lopen­de over­een­kom­sten.

 

Opzeg­ging door de schul­de­naar

Als een onder­ne­ming in finan­ci­eel zwaar weer ver­keert, kun­nen (lang­du­ri­ge) nade­li­ge over­een­kom­sten een gevaar vor­men voor de con­ti­nu­ï­teit van de onder­ne­ming. Hier­bij kan gedacht wor­den aan huur-, afna­me- of lea­se­over­een­kom­sten. Voor aan­pas­sing daar­van is nor­maal gespro­ken de mede­wer­king van de weder­par­tij nodig. Als mede­wer­king wordt gewei­gerd, dan biedt de WHOA de moge­lijk­heid de over­een­komst tus­sen­tijds een­zij­dig op te zeg­gen en de beëin­di­ging op te nemen in het door de recht­bank goed te keu­ren her­struc­tu­re­rings­plan. Als de recht­bank toe­stem­ming ver­leent voor de opzeg­ging, dan is de opzeg­ging een feit en geldt een maxi­ma­le opzeg­ter­mijn van drie maan­den.

Als de con­tract­s­par­tij als gevolg van de tus­sen­tijd­se beëin­di­ging van de over­een­komst scha­de lijdt, dan kan deze vor­de­ring tot scha­de­ver­goe­ding in het akkoord wor­den betrok­ken. Op deze wij­ze kan de scha­de­ver­goe­dings­vor­de­ring dus tegen gedeel­te­lij­ke beta­ling of anders­zins wor­den afge­kocht. Ter bescher­ming van de rech­ten van de door de WHOA getrof­fen weder­par­tij voor­ziet de WHOA in diver­se waar­bor­gen waar­op een ver­zoek tot homo­lo­ga­tie kan wor­den afge­we­zen. Daar­voor ver­wij­zen wij naar onze blog hier­on­der.

Arbeids­over­een­kom­sten kun­nen niet wor­den aan­ge­past. De opzeg­ging van arbeids­over­een­kom­sten blijft daar­mee gebon­den aan de regels van het regu­lie­re arbeids­recht.

 

Wij­zi­ging, opschor­ting en ont­bin­ding

Aan de ande­re kant biedt de WHOA de schul­de­naar moge­lijk­he­den om lopen­de over­een­kom­sten te behou­den. Een con­tract­s­par­tij kan een met de schul­de­naar geslo­ten over­een­komst name­lijk niet wij­zi­gen, opschor­ten of ont­bin­den op grond van het enke­le feit dat de schul­de­naar een WHOA akkoord voor­be­reidt en/of aan­biedt. Ipso fac­to-clau­su­les en chan­ge of con­trol-clau­su­les in over­een­kom­sten ver­lie­zen hun wer­king.

De schul­de­naar kan gedu­ren­de de voor­be­rei­ding van het WHOA akkoord de rech­ter ook ver­zoe­ken een afkoe­lings­pe­ri­o­de in te stel­len. Als deze wordt inge­steld, dan mag de weder­par­tij de over­een­komst met de schul­de­naar niet wij­zi­gen, opschor­ten of ont­bin­den op grond van een ver­zuim ont­staan vóór de afkoe­lings­pe­ri­o­de. Ver­plich­tin­gen die ont­staan tij­dens de afkoe­lings­pe­ri­o­de die­nen wel gewoon te wor­den nage­ko­men.

 

Con­clu­sie

Om het reor­ga­ni­se­rend ver­mo­gen van onder­ne­min­gen in finan­ci­ë­le pro­ble­men te ver­gro­ten, voor­ziet de WHOA in de moge­lijk­heid om lopen­de con­trac­ten aan te pas­sen c.q. tus­sen­tijds te beëin­di­gen en om lopen­de over­een­kom­sten te behou­den die van belang zijn voor de voort­zet­ting van de onder­ne­ming.