WHOA: de onder­steu­nen­de voor­zie­nin­gen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Blog

Published 10 december 2020 Reading time min Auteur Robin de Wit Insolvency & Restructuring

In diver­se blogs infor­me­ren wij u over een aan­tal aspec­ten van de wet homo­lo­ga­tie onder­hands akkoord (de WHOA). Op 1 janu­a­ri 2021 treedt deze wet in wer­king. In deze blog staan wij stil bij de diver­se onder­steu­nen­de voor­zie­nin­gen die de WHOA biedt.

 

Aan­hou­ding ver­zoek tot fail­liet­ver­kla­ring

Als een ver­zoek tot fail­liet­ver­kla­ring en een ver­zoek tot aan­wij­zing van een her­struc­tu­re­rings­des­kun­di­ge in het kader van een te berei­ken akkoord gelijk­tij­dig aan­han­gig zijn, dan wordt eerst beslist op het ver­zoek tot aan­wij­zing van een her­struc­tu­re­rings­des­kun­di­ge. Bij toe­wij­zing wordt een afkoe­lings­pe­ri­o­de inge­steld en wordt het ver­zoek tot fail­liet­ver­kla­ring geschorst gedu­ren­de de duur van de afkoe­lings­pe­ri­o­de.

 

Afkoe­lings­pe­ri­o­de

Op ver­zoek kan de recht­bank een afkoe­lings­pe­ri­o­de van 4 maan­den instel­len. Deze ter­mijn kan ver­lengd wor­den tot maxi­maal 8 maan­den. Gedu­ren­de deze peri­o­de kun­nen schuld­ei­sers hun goe­de­ren niet opei­sen en mogen deze goe­de­ren wor­den ver­bruikt, mits de schul­de­naar de ver­bruik­te goe­de­ren wel betaalt.

 

Bescher­ming tegen pau­li­a­na

In de peri­o­de dat een WHOA akkoord wordt voor­be­reid kan de rech­ter wor­den ver­zocht bepaal­de rechts­han­de­lin­gen te bescher­men tegen een ver­nie­ti­ging ach­ter­af op grond van de fail­lis­se­ments­pau­li­a­na. Dit kan als de rechts­han­de­ling nood­za­ke­lijk is voor de voort­zet­ting van de onder­ne­ming en indien dit in het belang is van de geza­men­lij­ke schuld­ei­sers, ter­wijl een indi­vi­du­e­le schuld­ei­ser niet wezen­lijk in haar belan­gen wordt geschaad.

 

Con­ti­nu­e­ring over­een­kom­sten / bescher­ming tegen opzeg­ging

Con­tract­s­par­tij­en kun­nen hun over­een­kom­sten met de schul­de­naar gedu­ren­de een WHOA tra­ject niet opzeg­gen op basis van een tekort­ko­ming voor­af­gaand aan het WHOA tra­ject of op basis van een ‘ipso fac­to’ of chan­ge of con­trol clau­su­le.

 

Moge­lijk­heid tot opzeg­ging ongun­sti­ge over­een­kom­sten

Onder het WHOA akkoord kan een weder­par­tij ver­zocht wor­den in te stem­men met een wij­zi­ging van de gel­den­de over­een­komst. Stemt de weder­par­tij daar niet mee in, dan mag de schul­de­naar de over­een­komst opzeg­gen tegen een maxi­ma­le opzeg­ter­mijn van drie maan­den. Een even­tu­e­le scha­de­ver­goe­ding als gevolg van deze vroeg­tij­di­ge beëin­di­ging kan wor­den mee­ge­no­men in het akkoord. Deze rege­ling kan niet wor­den toe­ge­past op arbeids­over­een­kom­sten. Voor meer infor­ma­tie hier­over zie onze blog hier­on­der.

 

Geen aan­deel­hou­der­s­toe­stem­ming nodig

Zelfs indien in de sta­tu­ten of aan­deel­hou­ders­over­een­komst anders is bepaald, kan een bestuur­der een WHOA tra­ject star­ten zon­der toe­stem­ming van de aan­deel­hou­der. Een even­tu­eel ont­slag van een bestuur­der door de aan­deel­hou­der in ver­band met het star­ten van een WHOA tra­ject kan door de rech­ter onge­daan wor­den gemaakt.

 

Deal cer­tain­ty voor­zie­nin­gen

Dis­cus­sies over o.a. waar­de­rin­gen, de klas­sen­in­de­ling, gerech­tigd­heid tot stem­ming, de ingangs­toets kun­nen al in een vroeg sta­di­um ter beslech­ting aan de rech­ter wor­den voor­ge­legd. Dit geeft de schul­de­naar de moge­lijk­heid tus­sen­tijds bij te stu­ren en geeft de schul­de­naar meer zeker­heid dat zijn ver­zoek tot homo­lo­ga­tie slaagt. In dit ver­band is ook van belang dat hoger beroep tegen beslis­sin­gen in een WHOA tra­ject zijn uit­ge­slo­ten.