Terug­kij­ken: webi­nar COVID-19 | 3 april 2020

News

Naar­ma­te de maat­re­ge­len lan­ger van kracht blij­ven die­nen er voor veel orga­ni­sa­ties uit­da­gen­de thema’s aan. Thema’s die u als bestuur­der of uw bedrijf recht­streeks raken. Toch moe­ten we er met elkaar voor zor­gen dat we risico’s, aan­spra­ke­lijk­he­den en finan­ci­ë­le pro­ble­men zoveel als moge­lijk pro­be­ren te beper­ken of beter: te voor­ko­men.


Op vrij­dag 3 april 2020 spra­ken vier HVG Law pro­fes­si­o­nals tij­dens een live webi­nar ieder van­uit hun eigen rechts­ge­bied over thema’s als de NOW,  de impact op huur­over­een­kom­sten, liqui­di­teits en finan­cie­ring en (het voor­ko­men) van bestuurs­aan­spra­ke­lijk­heid.

 

Heeft u het webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Klik dan op onder­staan­de link.

 


Spre­kers

  • Huub van Osch, Asso­ci­a­te Part­ner  / Advo­caat (Labor & Employ­ment)
  • Anne Bos, Advo­caat (Real Esta­te)
  • Gijs van de Wouw, Advo­caat (Finan­ce law)
  • Johan Westerhof, Part­ner / Advo­caat (Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring)

 

Er zijn live ont­zet­tend veel vra­gen gesteld. Deze zijn ver­werkt in een Q&A die u hier­on­der kunt bekij­ken.