COVID-19: Q&A webi­nar 3 april 2020

News

Na het suc­ces­vol­le eer­ste webi­nar orga­ni­seer­de HVG Law op 3 april 2020 een twee­de webi­nar met betrek­king tot de impact van het coro­na­vi­rus bin­nen het juri­disch domein.

Tij­dens dit webi­nar zijn weder­om zeer uit­een­lo­pen­de vra­gen gesteld. In onder­staan­de Q&A delen wij graag de ant­woor­den op de (gebun­del­de) vra­gen met betrek­king tot het arbeids­recht.