Webinar COVID-19 | 3 april 2020

3 april 2020 | 12.00 - 13.00 uur

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

Er zijn live ont­zet­tend veel vra­gen gesteld. Wij zul­len deze vra­gen ver­wer­ken in een Q&A wel­ke weer zo spoe­dig moge­lijk beschik­baar zal wor­den gesteld op onze web­si­te.

Op 18 maart jl. orga­ni­seer­de HVG Law haar eer­ste webi­nar met betrek­king tot de juri­di­sche impact van het coro­na­vi­rus (COVID-19). De maat­re­ge­len van het Kabinet blij­ven ech­ter aan ver­an­de­rin­gen onder­he­vig om de ver­sprei­ding van het virus ver­der in te per­ken als­ook de duur ervan.

Naarmate de maat­re­ge­len lan­ger van kracht blij­ven die­nen er voor veel orga­ni­sa­ties uit­da­gen­de thema’s aan. Thema’s die u als bestuur­der of uw bedrijf recht­streeks raken. Toch moe­ten we er met elkaar voor zor­gen dat we risico’s, aan­spra­ke­lijk­he­den en finan­ci­ë­le pro­ble­men zoveel als moge­lijk te beper­ken of beter: te voor­ko­men. Professionals van HVG Law pra­ten u graag bij op een aan­tal thema’s tij­dens een vol­gend webi­nar.

Dit webi­nar vindt plaats op vrij­dag 3 april 2020 van 12.00 – 13.00 uur waar­in we u bij zul­len pra­ten op diver­se juri­di­sche onder­wer­pen en veel voor­ko­men­de vra­gen adres­se­ren om u zo op de kor­te én lan­ge ter­mijn een hel­pen­de hand te bie­den.

Sprekers

  • Huub van Osch, Associate Partner  / Advocaat (Labor & Employment)
  • Anne Bos, Advocaat (Real Estate)
  • Gijs van de Wouw, Advocaat (Finance law)
  • Johan Westerhof, Partner / Advocaat (Insolvency & Restructuring)

 

 

Details

Datum

vrijdag 3 april 2020

Tijd

12.00 - 13.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op