Terug­kij­ken: webi­nar COVID-19 | 18 maart 2020

News

De jurid­sche impact en oplos­sin­gen | 18 maart 2020

Het coro­na­vi­rus (COVID-19) ver­spreidt zich razend­snel en inmid­dels gel­den voor heel Neder­land ver­re­gaan­de maat­re­ge­len en restric­ties. De maat­re­ge­len en restric­ties raken niet alleen de volks­ge­zond­heid, maar ook thema’s als eco­no­mie, onder­ne­men en werk­ge­le­gen­heid. Van bedrij­ven wordt gevraagd actief mee te wer­ken aan het indam­men van de ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus en tege­lijk die­nen zij de bedrijfsrisico’s die die maat­re­ge­len met zich mee­bren­gen in kaart te bren­gen, en ook die risico’s in te dam­men. Die aan­pak raakt ver­schil­len­de juri­di­sche thema’s.


Op woens­dag 18 maart 2020 orga­ni­seer­de HVG Law een live webi­nar waar­in drie spe­ci­a­lis­ten een toe­lich­ting gaven op de diver­se thema’s van­uit hun eigen rechts­ge­bied. Dit webi­nar is opge­no­men en kan wor­den terug­ge­ke­ken door op onder­staan­de afbeel­ding te klik­ken.

 


Spre­kers

• Matthijs Driedonks, Part­ner / Advo­caat | Cor­po­ra­te M&A
• Huub van Osch, Asso­ci­a­te Part­ner / Advo­caat | Labor & Employ­ment
• Robin de Wit, Asso­ci­a­te Part­ner / Advo­caat | Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring

 

Gezien het feit dat de ont­wik­ke­lin­gen in de markt als­ook de maat­re­ge­len van het Kabi­net zich snel opvol­gen en de vele vra­gen die wij blij­ven ont­van­gen op de diver­se (rechts)gebieden, zul­len we zeer waar­schijn­lijk bin­nen­kort een ver­volg geven aan dit webi­nar. Houd onze web­si­te in de gaten.