Webi­nar COVID-19 | 18 maart 2020

18 maart 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

Het coro­na­vi­rus (COVID-19) ver­spreidt zich razend­snel en inmid­dels gel­den voor heel Neder­land ver­re­gaan­de maat­re­ge­len en restric­ties. De maat­re­ge­len en restric­ties raken niet alleen de volks­ge­zond­heid, maar ook thema’s als eco­no­mie, onder­ne­men en werk­ge­le­gen­heid. Van bedrij­ven wordt gevraagd actief mee te wer­ken aan het indam­men van de ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus en tege­lijk die­nen zij de bedrijfsrisico’s die die maat­re­ge­len met zich mee­bren­gen in kaart te bren­gen, en ook die risico’s in te dam­men. Die aan­pak raakt ver­schil­len­de juri­di­sche thema’s.

Van­uit HVG Law heb­ben wij advo­ca­ten bij elkaar gebracht die tij­dens een webi­nar op woens­dag 18 maart 2020 van 10.00 – 11.00 uur ieder van­uit hun rechts­ge­bied de belang­rij­ke ele­men­ten van die thema’s zul­len bespre­ken en hun erva­rin­gen delen met prak­tijk­voor­beel­den van de afge­lo­pen dagen om u zo een hel­pen­de hand te bie­den.

Spre­kers
• Matthijs Driedonks, Part­ner / Advo­caat | Cor­po­ra­te M&A
• Huub van Osch, Asso­ci­a­te Part­ner / Advo­caat | Labor & Employ­ment
• Robin de Wit, Asso­ci­a­te Part­ner / Advo­caat | Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring

Gezien het feit dat de ont­wik­ke­lin­gen in de markt als­ook de maat­re­ge­len van het Kabi­net zich snel opvol­gen en de vele vra­gen die wij blij­ven ont­van­gen op de diver­se (rechts)gebieden, zul­len we zeer waar­schijn­lijk bin­nen­kort een ver­volg geven aan dit webi­nar. Er zijn live ont­zet­tend veel vra­gen gesteld. Deze zijn ver­werkt in een Q&A die onder­aan deze pagi­na is terug te vin­den.

 

Details

Datum

woensdag 18 maart, 2020

Tijd

10.00 - 11.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op