COVID-19: Q&A webi­nar 18 maart 2020

News

Op 18 maart 2020 orga­ni­seer­de HVG Law een webi­nar met betrek­king tot de impact van het coro­na­vi­rus bin­nen het juri­disch domein.

Tij­dens dit webi­nar zijn zeer uit­een­lo­pen­de vra­gen gesteld. In onder­staan­de Q&A’s delen wij graag de ant­woor­den op de (gebun­del­de) vra­gen met betrek­king tot het arbeids­recht en con­tract­recht.