Webi­nar: Juri­di­sche gevol­gen van de Brexit

11 december 2020 (datum onder voorbehoud)

Event

Uitnodiging

De Brexit, in wel­ke vorm dan ook, zal gro­te juri­di­sche impli­ca­ties heb­ben voor Euro­pe­se bedrij­ven die zaken doen met het Ver­e­nigd Konink­rijk en vice ver­sa.

Wij pra­ten u graag bij over deze juri­di­sche impli­ca­ties tij­dens een live webi­nar waar u uiter­aard live uw vra­gen kans tel­len aan onze pro­fes­si­o­nals.

Tij­dens het webi­nar komen de vol­gen­de onder­wer­pen, waar­schijn­lijk in sepa­ra­te digi­ta­le break-outs, aan de orde.

  • Arbeids­rech­te­lij­ke aspec­ten
  • Juri­di­sche cor­po­ra­te & com­mer­ci­ë­le aspec­ten
  • Pri­va­cy­rech­te­lij­ke aspec­ten
  • Finan­ce en finan­ci­al regu­la­to­ry law aspec­ten
  • Manu­fac­tu­rers of medi­cal devi­ces

Nade­re infor­ma­tie over het pro­gram­ma en de spre­kers volgt bin­nen­kort.

Bent u geïn­te­res­seerd in dit webi­nar? Meld u zich dan alvast aan door op  de but­ton in het wit­te kader te klik­ken. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

We kij­ken er naar uit u onli­ne te spre­ken op 11 decem­ber 2020 (datum onder voor­be­houd)!

Details

Datum

vrijdag 11 december 2020

Schrijf nu in

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op