Webi­nar: Juri­di­sche gevol­gen van de Brexit

5 februari 2021

Event

Uitnodiging

De Brexit, in wel­ke vorm dan ook, heeft gro­te juri­di­sche impli­ca­ties voor Euro­pe­se bedrij­ven die zaken doen met het Ver­e­nigd Konink­rijk en vice ver­sa.

Tij­dens een live webi­nar op 5 febru­a­ri 2021 pra­ten wij u graag bij over deze juri­di­sche impli­ca­ties waar uiter­aard ook live uw vra­gen gesteld kun­nen wor­den aan onze pro­fes­si­o­nals.

De vol­gen­de onder­wer­pen komen aan de orde:

  • Arbeids­rech­te­lij­ke aspec­ten
  • Juri­di­sche cor­po­ra­te & com­mer­ci­ë­le aspec­ten
  • Pri­va­cy­rech­te­lij­ke aspec­ten
  • Finan­ce en finan­ci­al regu­la­to­ry law aspec­ten
  • Manu­fac­tu­rers of medi­cal devi­ces

Nade­re infor­ma­tie over het pro­gram­ma en de spre­kers volgt.

Bent u geïn­te­res­seerd in dit Engels­ta­li­ge webi­nar? Meld u zich dan aan door op  de but­ton in het wit­te kader te klik­ken. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

We kij­ken er naar uit u op 5 febru­a­ri onli­ne te spre­ken.

Details

Datum

vrijdag 5 februari 2021

Tijd

10:30 – 12:00 uur

Schrijf nu in

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op