Webi­nar Brexit

5 februari 2021

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

Graag nodi­gen wij u uit voor een mul­ti­dis­ci­pli­nair webi­nar over Brexit door HVG Law en EY. Dit webi­nar richt zich op prak­ti­sche voor­beel­den van les­sen die zijn geleerd tij­dens de eer­ste maand na Brexit.

De Brexit stelt Neder­land­se cor­po­ra­tes, exports en bedrij­ven voor ver­schil­len­de uit­da­gin­gen, zoals:

  • Wor­den goe­de­ren inder­daad aan de grens tegen­ge­hou­den?
  • Waar­om moe­ten bedrij­ven dou­a­ne­rech­ten beta­len, ook al is er een deal?
  • Waar­om accep­teert mijn klant mijn fac­tuur niet meer?
  • Wie heeft een ver­gun­ning nodig om tus­sen de UK en Neder­land te mogen rei­zen?
  • Wie is wet­te­lijk ver­ant­woor­de­lijk voor ver­tra­gin­gen aan de grens?
  • Moe­ten we de toe­pas­se­lij­ke inco­terms of ande­re con­tract­af­spra­ken her­on­der­han­de­len?
  • Hoe ver­goe­den we bedrij­ven die zijn opge­richt om Brexit-rede­nen?
  • Wat zijn de juri­di­sche gevol­gen van Brexit voor de over­dracht van per­soons­ge­ge­vens tus­sen de UK en Neder­land en hoe zorg ik voor nale­ving van de wet?
  • Heb­ben onze Brit­se werk­ne­mers een werk­ver­gun­ning nodig als ze in Neder­land komen wer­ken?

Dit webi­nar is met name bedoeld voor belas­ting-, dou­a­ne- en juri­di­sche pro­fes­si­o­nals die wer­ken voor bedrij­ven die zaken doen met de UK. HVG Law advo­ca­ten Scarlett Snethlage en Dirk Engelen zul­len de juri­di­sche aspec­ten van Brexit bespre­ken met betrek­king tot com­mer­ci­ë­le con­trac­ten, arbeids­recht en gege­vens­be­scher­ming.

Pro­gram­ma
10.30 – 10.35 uur    Intro­duc­tie, Caspar Jan­sen (part­ner bij EY Indi­rect Tax – Glo­bal Tra­de)
10.35 – 10.45 uur    Vennootschapsbelasting/Transfer Pri­cing, Sebas­ti­aan Kuij­per (part­ner bij EY ITTS)
10.45 – 11.10 uur    Dou­a­ne, Martijn Schip­pers, Martijn Vroom (mana­gers bij EY Indi­rect Tax)
11.10 – 11.25 uur    Legal, Scarlett Snethlage, Dirk Engelen (advo­ca­ten bij HVG Law)
11.25 – 11.35 uur    BTW, Jeroen Bijl (direc­tor bij EY Indi­rect Tax)
11.35 – 11.50 uur   Peo­p­le, Arnoud Driessen (seni­or mana­ger bij EY PAS)
11.50 – 12.00 uur   Q&A

Regi­stra­tie
Mis uw kans niet om deel te nemen en schrijf u nu in. Dit webi­nar is kos­te­loos. Na aan­mel­ding krijgt u kort voor aan­vang de beno­dig­de link per e-mail.

We kij­ken ernaar uit u te ver­wel­ko­men op dit Brexit-webi­nar!

Details

Datum

vrijdag 5 februari, 2021

Tijd

10:30 – 12:00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op