HVG Law webinars

News

We blij­ven thuis. En we blij­ven graag in con­tact met onze cli­ën­ten en rela­ties. Om deze reden orga­ni­se­ren wij enke­le (gra­tis) webinars om u op de hoog­te te hou­den van belang­rij­ke juri­di­sche ont­wik­ke­lin­gen.

 

 

Bent u geïn­te­res­seerd in één van deze webinars? U kunt zich aan­mel­den via boven­staan­de geel­ge­kleur­de links. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

We kij­ken er naar uit u bin­nen­kort onli­ne te ver­wel­ko­men tij­dens een van de webinars!

Last minu­te aan­slui­ten? Enke­le webinars zul­len tevens live uit­ge­zon­den wor­den via het HVG Law Lin­kedIn account. Volg ons hier.