Webi­nar: Wer­ken aan een wend­ba­re orga­ni­sa­tie. Kan­sen en groei door her­struc­tu­re­ring.

6 november 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

Na de eer­ste COVID-19 maan­den en voor­uit­kij­kend naar het snel ver­an­de­ren­de eco­no­mi­sche plat­form ver­ken­nen orga­ni­sa­ties de moge­lijk­heid om de eigen orga­ni­sa­tie aan te pas­sen om meer flexi­bel te kun­nen inspe­len op de gewij­zig­de omstan­dig­he­den.

Veel orga­ni­sa­ties acte­ren nu van­uit cri­sis­ma­na­ge­ment, name­lijk meer voor­zich­tig, con­tro­le op liqui­di­teit en in elk geval meer kos­ten­be­wust. Tege­lij­ker­tijd zien we orga­ni­sa­ties zich meer en wel­licht beter dan ooit pro­be­ren voor te berei­den op de toe­komst. Is uw orga­ni­sa­tie vol­doen­de wend­baar?

Graag nodi­gen wij u uit voor ons webi­nar, wel­ke wij samen met EY PAS en EY Par­the­non orga­ni­se­ren waar­bij wij in zul­len gaan op diver­se moge­lijk­he­den om kan­sen te cre­ë­ren. De vol­gen­de onder­wer­pen komen aan bod:

  • Her­struc­tu­re­ring: stra­te­gi­sche inzich­ten | Seni­or Mana­ger, EY Par­the­non
  • Her­struc­tu­re­ring: impact van een geïn­te­greer­de aan­pak | Gla­dys Bos-Deu­ning,  Part­ner, HR Trans­ac­ti­ons, EY PAS
  • Her­struc­tu­re­ring: impact op werk­ne­mers | Nicole Kennis, Seni­or Manager/Advocaat, Labor & Employ­ment, HVG Law
  • Her­struc­tu­re­ring: impact op onder­steu­nen­de bedrijfs­on­der­de­len | Dirk Engelen, /Senior Manager/Advocaat, Com­mer­ci­al Agree­ments, HVG Law
  • Q&A

We kij­ken er naar uit u onli­ne te spre­ken op 6 novem­ber 2020!

Details

Datum

vrijdag 6 november, 2020

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op