Brexit is een feit

Juridische gevolgen

Alert

Op 31 janu­a­ri 2020 is het Ver­e­nigd Konink­rijk uit de Euro­pe­se Unie getre­den en tot en met 31 decem­ber 2020 geldt een tran­si­tie­pe­ri­o­de. Ondanks alle ondui­de­lijk­he­den omtrent de Brexit, is het wel dui­de­lijk dat de Brexit, in wel­ke vorm dan ook, gro­te juri­di­sche impli­ca­ties zal heb­ben voor Euro­pe­se bedrij­ven die zaken doen met het Ver­e­nigd Konink­rijk en vice ver­sa. Ondanks dat de COVID-19 cri­sis de komen­de peri­o­de nog steeds een gro­te invloed zal heb­ben, is het van belang om hel­der te krij­gen wel­ke gevol­gen de Brexit heeft voor uw bedrijf.

Ons team van erva­ren advo­ca­ten kan u advi­se­ren en/of assis­te­ren in aan­loop naar, maar ook na invoe­ring van de Brexit.

HVG Law heeft in enke­le sepa­ra­te Law Alerts, voor een aan­tal belang­rij­ke onder­wer­pen, de diver­se juri­di­sche gevol­gen van de Brexit op een rij gezet, met tevens een indi­ca­tie van wel­ke juri­di­sche ‘quick wins’ op kor­te ter­mijn te beha­len zijn.

Blijf ons via deze web­si­te en soci­al media vol­gen. Bin­nen­kort orga­ni­se­ren wij een webi­nar over de diver­se juri­di­sche onder­wer­pen omtrent Brexit.