Het Pen­si­oen­ak­koord

Aandachtspunten en tijdslijnen

Publicatie

Het Pen­si­oen­ak­koord is er.

Althans, op hoofd­lij­nen. Het uit­wer­ken van de gemaak­te afspra­ken belooft een inten­sief en uit­da­gend tra­ject te wor­den, zowel voor de wet­ge­ver als voor pen­si­oen­uit­voer­ders, werk­ge­vers, soci­a­le part­ners en deel­ne­mers. De invoe­ring en uit­wer­king lij­ken nog ver weg, maar toch is actie nu al ver­eist.

Werk­ge­vers moe­ten begin­nen met inven­ta­ri­se­ren en in kaart bren­gen wat de wij­zi­ging van het pen­si­oen­con­tract bete­kent voor de pen­si­oen­toe­zeg­ging en de finan­cie­ring. Denk ook aan de com­pen­sa­tie voor bepaal­de leef­tijds­groe­pen en hoe deze gefi­nan­cierd moe­ten wor­den; hoe­veel moet wor­den gecom­pen­seerd en zit­ten daar vol­doen­de buf­fers voor in de rege­ling? Of moet u dat anders finan­cie­ren?

Pen­si­oen­uit­voer­ders moe­ten nu al star­ten met het in kaart bren­gen van de (on)mogelijkheden van de tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­con­tract bin­nen de eigen orga­ni­sa­tie. Benieuwd wel­ke acties u wan­neer moet star­ten? Lees dan de publi­ca­tie ‘Pensioenakkoord gooit pensioenstelsel op zijn kop! Wie gaat dat betalen?’ en de Insight ‘Pensioenexperts: ‘Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten’.


Klik voor Guid­an­ce op onder­staan­de road­map voor pen­si­oen­uit­voer­ders

Klik voor Guid­an­ce op onder­staan­de road­map voor werk­ge­vers

"Ik maak en houd het graag werkbaar."