Pen­si­oen­ak­koord gooit pen­si­oen­stel­sel op zijn kop!

Wie gaat dat betalen?

Publicatie

Na jaren van onder­han­de­len is er ein­de­lijk op hoofd­lij­nen een akkoord bereikt over een nieuw pen­si­oen­stel­sel. Op 5 juni werd het Pen­si­oen­ak­koord gepre­sen­teerd. Dit akkoord zal de komen­de jaren ver­der wor­den uit­ge­werkt. Wat bete­kent dit akkoord nu voor werk­ge­vers, werk­ne­mers en pen­si­oen­uit­voer­ders? Hoe­wel de mees­te details nog ont­bre­ken, zijn de hoofd­lij­nen al wel dui­de­lijk. Hier­on­der gaan we nader in op een aan­tal in het oog sprin­gen­de zaken uit het Pen­si­oen­ak­koord, de moge­lij­ke gevol­gen en de acties die u nu al in gang moet zet­ten.

Wil je meer weten over het pen­si­oen­ak­koord? Lees dan de onderstaande publicatie, de publi­ca­tie ‘Het Pensioenakkoord’ en de insight ‘Pensioenexperts: ‘Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten’.

Download deze publicatie

"Ik maak en houd het graag werkbaar."

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 12