Richt­lijn Plat­form­werk aan­ge­no­men door het Euro­pees Par­le­ment

Blog

Published 25 april 2024 Reading time min Auteur Jeannet van Vleuten Labor & Employment

Op 24 april 2024 heeft het Euro­pees par­le­ment de Richt­lijn Plat­form­werk goed­ge­keurd. Graag ver­wij­zen we naar dit nieuwsbericht en onze eerdere blog hier­over.

Wat waren ook alweer de belang­rijk­ste pun­ten uit de Richt­lijn Plat­form­werk?

 

Wet­te­lijk ver­moe­den van een arbeids­ver­hou­ding

  • de lid­sta­ten imple­men­te­ren een wet­te­lijk ver­moe­den van het bestaan een arbeids­ver­hou­ding in hun nati­o­na­le recht. Dit wet­te­lijk ver­moe­den geldt wan­neer er fei­ten wor­den vast­ge­steld die wij­zen op de cri­te­ria zeg­gen­schap en lei­ding. Dit wordt geme­ten aan de hand van het nati­o­na­le recht, col­lec­tie­ve arbeids­over­een­kom­sten en EU-juris­pru­den­tie.
  • plat­form­wer­kers, hun ver­te­gen­woor­di­gers of nati­o­na­le auto­ri­tei­ten kun­nen zich op dit wet­te­lijk ver­moe­den beroe­pen om een onjuis­te kwa­li­fi­ca­tie aan te vech­ten. Hier­bij ver­schuift de bewijs­last naar het digi­ta­le plat­form om aan te tonen dat er geen arbeids­re­la­tie is.

 

Indi­ca­to­ren voor het bestaan van een arbeids­ver­hou­ding

Een arbeids­ver­hou­ding wordt aan­ge­no­men als ten min­ste twee van de vol­gen­de vijf indi­ca­to­ren van toe­pas­sing zijn (let op: uit­brei­ding per lid­staat moge­lijk):

  1. Het plat­form stelt de (maxi­ma­le) ver­goe­ding vast;
  2. Er vindt (elek­tro­nisch) toe­zicht plaats op de pres­ta­ties;
  3. Het plat­form bepaalt de taak­ver­de­ling of -toe­wij­zing;
  4. Er is con­tro­le op de arbeids­om­stan­dig­he­den en beper­king van de keu­ze­vrij­heid van de werk­tij­den;
  5. Er is spra­ke van beperk­te vrij­heid om het werk naar eigen inzicht te orga­ni­se­ren. Er bestaan regels voor uiter­lij­ke ver­schij­ning of gedrag.

 

Regu­le­ring van het gebruik van algo­rit­mes

  • Denk aan trans­pa­ran­tie in hoe opdracht­prij­zen wor­den bepaald en taken wor­den ver­deeld.
  • Een plat­form­wer­ker kan niet door een algo­rit­me of ander geau­to­ma­ti­seerd sys­teem wor­den ont­sla­gen of afge­we­zen. Men­se­lijk toe­zicht is ver­eist.

 

Pri­va­cy bescher­ming voor plat­form­wer­kers

  • Plat­forms zijn beperkt in ver­wer­king van bepaal­de typen per­soons­ge­ge­vens, zoals data betref­fen­de iemands emo­ti­o­ne­le of psy­cho­lo­gi­sche toe­stand en per­soon­lij­ke of poli­tie­ke over­tui­gin­gen.

 

De defi­ni­tie­ve tekst van de Richt­lijn Plat­form­werk moet nu ook door de Raad for­meer wor­den goed­ge­keurd. Na publi­ca­tie in het Publi­ca­tie­blad van de EU heb­ben de lid­sta­ten nog twee jaar de tijd om de Richt­lijn Plat­form­werk om te zet­ten in nati­o­na­le wet­ge­ving.

 

Wij hou­den u op de hoog­te van de ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen rond­om dit onder­werp.

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier