ZZP

Flexibele schil

Wer­ken met zelf­stan­di­gen: durft u het (nog) aan? Volg hoe dan ook de ont­wik­ke­lin­gen!

Het wer­ken met zelf­stan­di­gen is weer vol­op in het nieuws! Sinds de afschaf­fing van de VAR in 2016 is het uit­gangs­punt van rechts­ze­ker­heid voor­af een ‘old school’ gedach­te. Werk­ge­vers en zelf­stan­di­gen die­nen sinds de invoe­ring van de Wet DBA hun rela­tie juist te kwa­li­fi­ce­ren en dra­gen in begin­sel de daar­aan ver­bon­den fis­ca­le en arbeids­rech­te­lij­ke gevol­gen als die kwa­li­fi­ca­tie ach­ter­af onjuist blijkt te zijn. Al snel na de invoe­ring van de Wet DBA bleek dat de fis­cus niet in staat was te hand­ha­ven, waar­bij na de intro­duc­tie van de model­over­een­kom­sten er een hand­ha­vings­mo­ra­to­ri­um is inge­voerd. Daar­mee heeft de over­heid een belang­rij­ke taak als gate-kee­per voor het fis­ca­le deel een tijd lang laten lig­gen. Dat hand­ha­vings­mo­ra­to­ri­um gaat er per 1 janu­a­ri 2025 van­af en naar ver­wach­ting treedt per 1 juli 2025 – in lijn met de stand van zaken in de hui­di­ge juris­pru­den­tie – het wets­voor­stel “Ver­dui­de­lij­king beoor­de­ling arbeids­re­la­tie en rechts­ver­moe­den” in wer­king. Ondanks dat het kabi­net hoopt met het wets­voor­stel meer dui­de­lijk­heid te geven over wan­neer spra­ke is van een éch­te zzp’er of toch een arbeids­re­la­tie, dienst beslist geen afwach­ten­de hou­ding door werkgevers/opdrachtgevers te wor­den aan­ge­no­men.

Het wets­ar­ti­kel dat momen­teel bepaalt of spra­ke is van een arbeids­over­een­komst of juist niet, wij­zigt name­lijk niet maar wordt enkel aan­ge­vuld. Aan­ge­zien wij in het arbeids­recht geen hand­ha­vings­mo­ra­to­ri­um ken­nen is er voor werk­ge­vers ook nu al vol­doen­de reden om kri­tisch te zijn ten aan­zien van de beoor­de­ling en juis­te kwa­li­fi­ca­tie van uw popu­la­tie zzp’ers. Werk­ge­vers doen er ver­stan­dig aan om nu al te beoor­de­len of dit wel éch­te zzp’ers zijn, en als dat niet het geval is wel­ke maat­re­ge­len er even­tu­eel nog kun­nen wor­den geno­men om risico’s voor de toe­komst waar moge­lijk te miti­ge­ren. Het voor­af voor­ko­men van gro­te finan­ci­ë­le con­se­quen­ties is nog altijd beter dan het ach­ter­af pro­be­ren op te los­sen. Uiter­aard kun­nen de arbeids­recht­spe­ci­a­lis­ten van HVG Law u hel­pen bij het maken van de juis­te keu­zes en het beoor­de­len van even­tu­e­le risico’s. De samen­wer­king met fis­ca­le spe­ci­a­lis­ten van EY en de beschik­baar­heid van veel­al zéér rele­van­te sec­tor­ken­nis, zoals de zorg, biedt ons bij uit­stek gele­gen­heid om de spreek­woor­de­lij­ke koe bij de horens te pak­ken.

Uiter­aard begrij­pen we dat u wel­licht niet zit te sprin­gen om de eer­ste te zijn, maar wij kun­nen ons ook voor­stel­len dat u zeker niet de laat­ste wilt zijn. Houd daar­om deze pagi­na in de gaten voor de meest recen­te upda­tes en blogs over dit onder­werp. Neem gerust con­tact met ons op indien u met een van onze spe­ci­a­lis­ten van gedach­ten wilt wis­se­len. Uiter­aard kan dit ook op een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re wij­ze, in samen­spraak met de spe­ci­a­lis­ten van EY.

"Voor­kom ver­ras­sin­gen in de toe­komst: beoor­deel nu al zorg­vul­dig de sta­tus van uw zzp'ers en neem pro­ac­tie­ve maat­re­ge­len voor een soli­de arbeids­re­la­tie."

Laila Berrich

[email protected] +31 6 51 29 50 51

Bent u benieuwd hoe onze professionals kunnen helpen bij de ontwikkeling van uw business?

Neem con­tact met ons

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Neem contact met ons op