Richt­lijn Plat­form­werk tóch aan­ge­no­men

Blog

Published 19 maart 2024 Reading time min Auteur You­ri Breu­re Labor & Employment

Op 11 maart 2024 beves­tig­de Minis­ter Van Gen­nip dat de lid­sta­ten tóch akkoord gaan met de Richt­lijn Plat­form­werk, waar­over eer­der juist bekend werd dat het niet werd aan­ge­no­men.

 

De uit­ein­de­lij­ke over­een­ge­ko­men tekst behelst een even­wicht tus­sen inacht­ne­ming van de nati­o­na­le arbeids­stel­sels en de waar­bor­ging van mini­mum­nor­men ter bescher­ming van de plat­for­mar­bei­ders. Het belang­rijk­ste onder­deel van het com­pro­mis betreft een wet­te­lijk ver­moe­den dat moet hel­pen om de juis­te arbeids­sta­tus te bepa­len van plat­for­mar­bei­ders. In dit kader is het vol­gen­de over­een­ge­ko­men:

 

  • de lid­sta­ten leg­gen in hun rechts­stel­sels een wet­te­lijk ver­moe­den van een arbeids­ver­hou­ding vast, dat moet wor­den geac­ti­veerd wan­neer er fei­ten wor­den vast­ge­steld die wij­zen op zeg­gen­schap en lei­ding
  • de boven­ge­noem­de fei­ten zul­len nader wor­den bepaald op grond van het nati­o­na­le recht en col­lec­tie­ve arbeids­over­een­kom­sten, waar­bij reke­ning wordt gehou­den met de EU-juris­pru­den­tie; en
  • per­so­nen die voor digi­ta­le plat­forms wer­ken, hun ver­te­gen­woor­di­gers of nati­o­na­le auto­ri­tei­ten kun­nen zich op dit wet­te­lijk ver­moe­den beroe­pen en aan­voe­ren dat zij ver­keerd zijn gekwa­li­fi­ceerd. Het is dan ver­vol­gens aan het digi­ta­le plat­form om aan te tonen dat er geen spra­ke is van een arbeids­ver­hou­ding.

 

Na de beno­dig­de for­me­le stap­pen, waar­on­der het fina­li­se­ren van de tekst en de goed­keu­ring van de Raad van de EU en het Euro­pe­se Par­le­ment, zul­len lid­sta­ten twee jaar de tijd heb­ben om de Richt­lijn Plat­form­werk in hun nati­o­na­le wet­ge­ving op te nemen.

 

Wij zul­len u op de hoog­te hou­den van ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen op dit gebied.

 

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier