Het voor­lo­pig akkoord over de Richt­lijn Plat­form­werk is van tafel

Blog

Published 4 maart 2024 Reading time min Auteur You­ri Breu­re Labor & Employment

De lid­sta­ten heb­ben geen akkoord weten te berei­ken oer de Richt­lijn Plat­form­werk waar­over wij eerder schreven.

Op 8 febru­a­ri 2024 werd bekend dat het voor­lo­pig akkoord dat het Euro­pe­se Par­le­ment en de Raad van de Euro­pe­se Unie op 13 decem­ber 2023 had bereikt tóch niet werd aan­ge­no­men door de lid­sta­ten. Als een gevolg hier­van is op 8 febru­a­ri 2024 door het Euro­pees Par­le­ment en de Raad van de Euro­pe­se Unie een nieuw voor­lo­pig akkoord bereikt. Het belang­rijk­ste ver­schil met het eer­de­re akkoord van 13 decem­ber 2023 is dat de “wer­ken­de” actief een beroep moet doen op de wet, in plaats van dat hij of zij auto­ma­tisch in loon­dienst is als wordt vol­daan aan de cri­te­ria voor een “arbeidsverhouding”(wat bre­der is dan een arbeids­over­een­komst). De lid­sta­ten moesten daar­na met een gekwa­li­fi­ceer­de meer­der­heid voor dit voor­stel te stem­men, voor­dat het for­meel zou kun­nen wor­den omge­zet in wet­ge­ving.

Maar ook dit nieu­we voor­lo­pig akkoord heeft niet de gekwa­li­fi­ceer­de meer­der­heid gekre­gen die nodig was om de richt­lijn aan te nemen. Onder meer Frank­rijk en Duits­land heb­ben aan­ge­ge­ven nog steeds niets in het voor­stel te zien.

Nu het opnieuw niet gelukt is om een gekwa­li­fi­ceer­de meer­der­heid van de lid­sta­ten ach­ter de richt­lijn te krij­gen, is de toe­komst van de Richt­lijn Plat­form­werk onze­ker. Wij hou­den u uiter­aard op de hoog­te van de ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen op dit gebied.

 

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier