Wet Ver­dui­de­lij­king Beoor­de­ling Arbeids­re­la­ties en Rechts­ver­moe­den tot nader orde uit­ge­steld!

Blog

Published 28 februari 2024 Reading time min Auteur Jeannet van Vleuten Labor & Employment

Gis­te­ren ver­scheen het nieuwsbericht dat het wets­voor­stel Ver­dui­de­lij­king Beoor­de­ling Arbeids­re­la­ties en Rechts­ver­moe­den niet begin 2025 kan wor­den gepu­bli­ceerd. Ver­ge­ten wat dit wets­voor­stel ook alweer inhield? Lees hier­voor onze eer­de­re blog!

Demis­si­o­nair Minis­ter Van Gen­nip van Soci­a­le Zaken en Werk­ge­le­gen­heid infor­meer­de de Eer­ste kamer mid­dels een brief dat het niet rea­lis­tisch lijkt het wets­voor­stel per 1 janu­a­ri 2025 in het Staats­blad te publi­ce­ren. De inter­net­con­sul­ta­tie van het wets­voor­stel heeft name­lijk tot een groot aan­tal reac­ties geleid, waar­uit blijkt dat het wets­voor­stel beter door­dacht moet wor­den. Bij de nade­re uit­wer­king wordt bezien wat een rede­lij­ke over­gangs­ter­mijn voor de inwer­king­tre­ding is, zodat de markt zich hier­op kan voor­be­rei­den en ook de uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­ties hier­mee uit de voe­ten kun­nen.

 

Minis­ter Van Gen­nip bena­drukt ech­ter dat het voor­ne­men nog steeds is om het hand­ha­vings­mo­ra­to­ri­um per 1 janu­a­ri 2025 op te hef­fen. Wees je er dus van bewust dat de Belas­ting­dienst snel­ler en actief nahef­fin­gen kan opleg­gen indien een arbeids­re­la­tie moet wor­den gezien als fis­ca­le dienst­be­trek­king. Ach­ter­over zit­ten van­we­ge het moge­lij­ke uit­stel van nieu­we wet­ge­ving is dus alles behal­ve ver­stan­dig. Dit geldt naast fis­ca­le risico’s ook voor arbeidsrechtelijke risico’s, omdat tot op heden niks bekend is over eni­ge vorm van over­gangs­recht. Moge­lijk kun­nen schijn­zelf­stan­di­gen met terug­wer­ken­de kracht claims indie­nen, zodra toch spra­ke blijkt te zijn van een arbeids­over­een­komst.

 

We hou­den u uiter­aard op de hoog­te van de ont­wik­ke­lin­gen! En den­ken graag met u mee over de bes­te inrich­ting van uw (flexi­be­le) orga­ni­sa­tie.

 

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier