COVID-19: Pen­si­oen – uit­stel van beta­ling of ver­la­ging van pen­si­oen­pre­mies

News

Uit­stel van beta­ling of ver­la­ging van pen­si­oen­pre­mies kan de liqui­di­teits­pro­ble­men voor onze cli­ën­ten ver­min­de­ren.

In deze COVID-19 tijd heb­ben veel werk­ge­vers name­lijk te maken met liqui­di­teits­pro­ble­men als gevolg van omzet­ver­lies. Dit kan ook gevol­gen heb­ben voor de beta­ling van pen­si­oen­pre­mies in ver­band met de pen­si­oen­re­ge­lin­gen die op werk­ne­mers van toe­pas­sing zijn. Wij heb­ben voor u een over­zicht gemaakt van de moge­lijk­he­den om de liqui­di­teits­pro­ble­men te ver­min­de­ren. Dit door gebruik te maken van de NOW-rege­ling, pen­si­oen­pre­mie uit­stel of ver­la­ging van de pen­si­oen­pre­mie.

Neem con­tact met ons op om uw vra­gen te bespre­ken. Wij staan klaar om u te hel­pen.