COVID-19: FAQ pen­si­oen­re­ge­lin­gen en pre­mie­be­ta­lin­gen

News

De hui­di­ge corona­cri­sis heeft gro­te gevol­gen voor de pen­si­oen­re­ge­lin­gen. Werk­ge­vers komen niet uit met hun loon­kos­ten en wil­len de pen­si­oen­pre­mies uit­stel­len. Is hier een oplos­sing voor?

Ja, de NOW-rege­ling biedt in prin­ci­pe com­pen­sa­tie voor de pen­si­oen­pre­mie (naar rato van de omzet­da­ling). Deze sub­si­die­re­ge­ling is geba­seerd op het loon in de zin van de Wet finan­cie­ring soci­a­le ver­ze­ke­rin­gen. Het UWV han­teert omwil­le van de uit­voer­baar­heid voor het UWV voor alle bedrij­ven een gelij­ke for­fai­tai­re opslag van 30 pro­cent.

De vraag is in hoe­ver­re de vas­te opslag dek­kend zal zijn voor de werk­ge­vers­las­ten. Nu de werk­ge­vers­las­ten bestaan uit ver­schil­len­de onder­de­len, die qua omvang ver­schil­len per werk­ge­ver, is het ant­woord op deze vraag nog niet dui­de­lijk.

Onder de werk­ge­vers­las­ten val­len onder ande­re pen­si­oen­pre­mies (zowel het werk­ge­vers­deel als het werk­ne­mers­deel), vakan­tie­geld, WW-pre­mie en pre­mie Zorg­ver­ze­ke­rings­wet. De prak­tijk zal moe­ten uit­wij­zen in hoe­ver­re de 30% vol­doen­de zal zijn om al deze kos­ten te com­pen­se­ren, en dit zal per sec­tor of werk­ge­ver ver­schil­len.

De vraag is natuur­lijk wel­ke loon­kos­ten de werk­ge­ver eerst betaalt van­uit de NOW rege­ling. De werk­ge­ver zou kun­nen den­ken: ik betaal eerst alle ande­re kos­ten, maar voor pen­si­oen heb ik uit­stel, dus dat laat ik even ach­ter­we­ge.

Wat gebeurt er als de NOW-com­pen­sa­tie niet vol­doen­de blijkt te zijn?

Lees onze ant­woor­den in onder­staan­de FAQ.