Insol­ven­cy Dis­pu­te Reso­lu­ti­on

Deconfiture zonder debacle

News

Recht­ban­ken in de lan­de benoe­men de cura­to­ren van HVG Law gere­geld als cura­tor en bewind­voer­der in gro­te fail­lis­se­men­ten. In een fail­lis­se­ment kun­nen bestuur­ders, com­mis­sa­ris­sen en zelfs aan­deel­hou­ders aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor scha­de als gevolg van wan­be­leid, niet-toe­ge­sta­ne uit­ke­rin­gen of bena­de­ling van schuld­ei­sers.

Onze kennis en erva­ring als cura­tor stelt ons bij uit­stek in staat aansprakelijkheidsrisico’s te beoor­de­len en – belang­rij­ker nog – te voor­ko­men. Ons kan­toor advi­seert en ver­de­digt om die reden tal van onder­ne­mings­func­ti­o­na­ris­sen en aan­deel­hou­ders. Ook advi­se­ren wij over terug­vor­de­ring van acti­va.