Cor­po­ra­te Dis­pu­te Reso­lu­ti­on

Er is geen panacee

News

Op maat gemaak­te stra­te­gie­ën voor onder­ne­mings­rech­te­lij­ke geschil­be­slech­ting
Als de onder­ne­ming wordt gegij­zeld door een geschil, is reten­tie van klan­ten en per­so­neel een belang­rijk aan­dacht­punt. Door het geschil heeft het onder­ne­mings­be­stuur dik­wijls moei­te de aan­dacht ‘op de bal’ te hou­den. Tijd, ener­gie en mid­de­len wor­den ver­spild aan het con­flict.

HVG Law is bij uit­stek geë­qui­peerd bestuur­ders, aan­deel­hou­ders en ande­re ven­noot­schaps­or­ga­nen te bege­lei­den in pre­cai­re geschil­len bin­nen de onder­ne­ming. Daar waar een oplos­sing rond de tafel bui­ten bereik is geko­men, is het team ver­trouwd met het voe­ren van pro­ce­du­res bij (bij­voor­beeld) de Onder­ne­mings­ka­mer van het gerechts­hof Amster­dam.


Erva­ren ver­te­gen­woor­di­ging in aan­deel­hou­ders­ge­schil­len en D&O-aansprakelijkheid

Het team staat bekend om haar vaar­dig­heid gespan­nen com­mer­ci­ë­le en onder­ne­mings­rech­te­lij­ke rela­ties te beheer­sen: hard op de zaak, zacht op de per­soon.

Het Cor­po­ra­te Dis­pu­te Reso­lu­ti­on team ver­te­gen­woor­digt meer­der­heids- en min­der­heids­aan­deel­hou­ders, bestuur­ders en ande­re func­ti­o­na­ris­sen in een sca­la aan ven­noot­schaps­rech­te­lij­ke kwes­ties. Zo staan wij cli­ën­ten bij in cor­po­ra­te gover­nan­ce geschil­len en advi­se­ren en pro­ce­de­ren wij over (daar­mee samen­han­gen­de) aan­spra­ke­lijk­heid van bestuur­ders en ande­re func­ti­o­na­ris­sen.

 

Onze stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax en onze affi­ni­teit met de com­plexe juri­di­sche geschil­len, maakt ons kan­toor een logi­sche keu­ze om uw belan­gen te behar­ti­gen in onder­han­de­lin­gen of pro­ce­du­res.