Com­mer­ci­al Dis­pu­te Reso­lu­ti­on

Het geschil voorbij

News

Een geschil met een belang­rij­ke com­mer­ci­ë­le rela­tie kan de onder­ne­ming onder druk zet­ten. Het geschil kan de onder­ne­ming zo in haar greep hou­den dat dat het bestuur ervan weer­houdt zich op haar bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten te con­cen­tre­ren.

Bij HVG Law begrij­pen wij als geen ander dat een cli­ënt veel­al meer gebaat is bij een effi­ci­ën­te en spoe­di­ge oplos­sing dan het hoogst haal­ba­re resul­taat (waar­bij voor dat laat­ste veel­al eerst nog een gerech­te­lij­ke pro­ce­du­re moet wor­den door­lo­pen). Wij con­cen­tre­ren ons bij de beoor­de­ling van een geschil daar­om op de oplos­sing. Daar­na pas op het beslech­ten ervan. Pro­ce­de­ren kost door­gaans veel nega­tie­ve ener­gie, geld en tijd. Wij beschou­wen pro­ce­de­ren dan ook als een laat­ste red­mid­del. Ech­ter, als het op een pro­ce­du­re aan­komt, kunt u erop ver­trou­wen dat ons team bij uit­stek is geë­qui­peerd te vech­ten voor uw belan­gen, bij iede­re gerech­te­lij­ke instan­tie of ander forum (zoals een arbi­tra­ge­pa­nel). U kunt bij ons terecht voor ‘spoed­ge­schil­len’ (zoals een kort geding) en bodem­pro­ce­du­res.

Wij behan­de­len een breed sca­la aan com­mer­ci­ë­le kwes­ties, waar­on­der geschil­len over:

  • de uit­leg en uit­voe­ring van over­een­kom­sten (bij­voor­beeld koop en opdracht)
  • onrecht­ma­tig gedrag van der­den (bij­voor­beeld oneer­lij­ke han­dels­prak­tij­ken)