Whi­te paper: Pen­si­oen­ak­koord

In samenwerking met Nationale Nederlanden

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Nicolette Opdam | In Memo­ri­am

Expertise

Financial services

Hoe verder met de bestaande premieregelingen?

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen zoals die in de Hoofdlijnennotitie zijn vastgelegd.

In de Hoofdlijnennotitie staan de maatregelen genoemd die het pensioenstelsel moeten verbeteren en daardoor onder meer toekomstbestendig moeten maken. Daarbij wordt een aantal doelstellingen genoemd waaraan het nieuwe pensioenstelsel moet voldoen: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en een transparanter en persoonlijker stelsel dat beter moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Onze specialisten van financial services schreven in samenwerking met Nationale Nederlanden een white paper dat beoogt invulling te geven aan de duiding van de problematiek en geeft een handreiking voor een oplossing.

Download