Het Pen­si­oen­ak­koord: bent u klaar voor deze tran­si­tie?

Het Pensioenakkoord: bent u klaar voor deze transitie?

News

Het pen­si­oen­land­schap in Neder­land gaat sterk ver­an­de­ren.

In juli 2020 heb­ben het Kabi­net en soci­a­le part­ners na lang over­leg defi­ni­tief over­een­stem­ming bereikt over de uit­wer­king van een nieuw pen­si­oen­stel­sel in het Pen­si­oen­ak­koord. Uiter­lijk 1 janu­a­ri 2026 moe­ten alle pen­si­oen­re­ge­lin­gen vol­doen aan het nieu­we pen­si­oen­stel­sel.

Bent u voor­be­reid op de tran­si­tie die de komen­de jaren gaat plaats­vin­den? Wat bete­kent het Pen­si­oen­ak­koord voor uw hui­di­ge pen­si­oen­re­ge­ling?

In onder­staan­de Info­grap­hic heb­ben wij de voor­naams­te wij­zi­gin­gen uit het Pen­si­oen­ak­koord en de moge­lij­ke impact voor u beschre­ven.