Nieuws­brief Pen­si­oen­ak­koord | augus­tus 2020

News

In deze nieuws­brief geven wij een over­zicht van de tijd­lijn en mijl­pa­len tot 1 janu­a­ri 2026, de uiter­ste datum van invoe­ring van het nieu­we pen­si­oen­stel­sel.

Daar­naast wordt terug­ge­blikt op het webi­nar van 8 juli 2020 en wordt een Q&A gedeeld.

Ook wor­den de belang­rijk­ste zaken weer­ge­ge­ven op basis van de in de Twee­de Kamer gestel­de vra­gen en door de Minis­ter gege­ven ant­woor­den over de uit­wer­king van het pen­si­oen­ak­koord.

Klik hier­on­der om de nieuws­brief te lezen.