Nieuw wets­voor­stel basis­ver­ze­ke­ring arbeids­on­ge­schikt­heid zelf­stan­di­gen: impact voor onder­ne­mers

Blog

Published 8 juli 2024 Reading time min Auteur Jeannet van Vleuten Labor & Employment

Op 11 juni 2024 is het nieu­we Wets­voor­stel basis­ver­ze­ke­ring arbeids­on­ge­schikt­heid zelf­stan­di­gen in inter­net­con­sul­ta­tie gegaan. Hoe­wel dit wets­voor­stel op het eer­ste gezicht voor­al van belang lijkt voor de zelf­stan­di­gen zelf, zijn er ook belang­rij­ke impli­ca­ties voor onder­ne­min­gen die regel­ma­tig met zzp’ers wer­ken. Hier­on­der lich­ten we dit toe.

 

Waar­om dit wets­voor­stel?

Het aan­tal zzp’ers op de Neder­land­se arbeids­markt is in de afge­lo­pen jaren fors toe­ge­no­men. Een meer­der­heid van deze zzp’ers is niet ver­ze­kerd tegen inko­mens­ver­lies bij arbeids­on­ge­schikt­heid. De rege­ring acht dit pro­ble­ma­tisch en vindt het nood­za­ke­lijk om in te grij­pen met onder ande­re dit wets­voor­stel, om de zelf­stan­di­gen te bescher­men tegen dit risi­co

Met dit wets­voor­stel wil de rege­ring een afzon­der­lijk stel­sel intro­du­ce­ren voor zelf­stan­di­gen. Het nieu­we stel­sel biedt de moge­lijk­heid om (polis)voorwaarden op te stel­len voor zelf­stan­di­gen die afwij­ken van die voor werk­ne­mers. Het wets­voor­stel kent een duaal stel­sel, waar­bij zelf­stan­di­gen kun­nen kie­zen tus­sen een publie­ke of pri­va­te ver­ze­ke­ring (waar­bij de pri­va­te ver­ze­ke­ring wel aan aller­lei voor­waar­den moet vol­doen, om ten min­ste gelijk te zijn aan de publie­ke ver­ze­ke­ring).

 

Wat houdt het wets­voor­stel in?

Elke zelf­stan­di­ge onder­ne­mer die winst uit de onder­ne­ming moet opge­ven voor hun aan­gif­te inkom­sten­be­las­ting (IB-onder­ne­mers) moet een ver­plich­te basis­ver­ze­ke­ring arbeids­on­ge­schikt­heid afslui­ten. De pre­mie van deze ver­ze­ke­ring bedraagt onge­veer 6,5% van de winst uit onder­ne­ming, tot maxi­maal € 195 per maand. Dit geldt zowel voor de publie­ke als een pri­va­te ver­ze­ke­ring. De ver­ze­ke­rings­plicht geldt tot­dat de zzp’er de AOW-gerech­tig­de leef­tijd heeft bereikt.

Elke zzp’er die een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring heeft afge­slo­ten, ont­vangt een uit­ke­ring van 70% van hun inko­men voor­dat zij arbeids­on­ge­schikt waren, tot maxi­maal het mini­mum­loon. De uit­ke­ring staat dus niet altijd in rela­tie tot de daad­wer­ke­lij­ke pre­mie. De pre­mie is fis­caal aftrek­baar. De zzp’er heeft pas recht op de uit­ke­ring na een wacht­tijd van 52 weken. Het eer­ste ziek­te­jaar moet een zelf­stan­di­ge dus zelf over­brug­gen, een item dat direct al voer kan zijn voor dis­cus­sie. Wat heeft bij­voor­beeld als eer­ste ziek­te­dag te gel­den? In het wets­voor­stel wordt ver­meld dat het moge­lijk is dat de zzp’ers zich ziek­meldt bij het UWV, maar dit is geen ver­plich­ting. Het UWV zal uit­ein­de­lijk op basis van de ver­kre­gen infor­ma­tie moe­ten vast­stel­len wat als eer­ste ziek­te­dag te gel­den heeft. We kun­nen ons voor­stel­len dat zon­der de mel­dings­plicht dit al direct tot vele dis­cus­sie kan lei­den.

Daar­naast is van belang dat in het wets­voor­stel wordt uit­ge­gaan van een abso­luut arbeids­on­ge­schikt­heids­cri­te­ri­um: er wordt beoor­deeld of de zelf­stan­di­ge nog in staat is om met arbeid ten min­ste het wet­te­lijk mini­mum­loon per maand te ver­die­nen. Dit cri­te­ri­um ver­schilt van het cri­te­ri­um dat geldt voor werk­ne­mers die ziek uit­val­len. Werk­ne­mers val­len terug op de Wet WIA, op grond waar­van een rela­tief arbeids­on­ge­schikt­heids­cri­te­ri­um geldt: iemands pro­cen­tu­e­le ver­lies aan ver­dien­ca­pa­ci­teit is lei­dend bij de beoor­de­ling of iemand arbeids­on­ge­schikt is.

De ver­plich­te arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring geldt niet voor:

  • Direc­teur-groot­aan­deel­hou­ders (deze groep is in dienst bij hun eigen BV)
  • Zoge­noem­de resul­taat­ge­nie­ters (resul­taat uit ove­ri­ge werk­zaam­he­den). Zij beta­len belas­ting over inkom­sten uit ove­rig werk, bij­voor­beeld een bij­baan­tje of een ver­goe­ding voor lezin­gen of vrij­wil­li­gers­werk. In elk geval gaat het om inkom­sten die niet kwa­li­fi­ce­ren als winst uit onder­ne­ming.
  • Levens­part­ners die mee­wer­ken in de onder­ne­ming.

 

Moge­lij­ke impact voor onder­ne­mers

Als het wets­voor­stel (in deze vorm) wordt aan­ge­no­men, zal dit invloed kun­nen heb­ben op de kos­ten­struc­tuur voor zzp’ers. Omdat zzp’ers ver­plicht zijn zich te ver­ze­ke­ren tegen arbeids­on­ge­schikt­heid, zul­len zij de maan­de­lijk­se kos­ten hier­voor waar­schijn­lijk door­be­re­ke­nen aan de opdracht­ge­vers om de pre­mies te kun­nen dek­ken. Dit kan lei­den tot:

  • Hoge­re kos­ten voor onder­ne­min­gen die regel­ma­tig gebruik maken van de dien­sten van zzp’ers. Dit zal voor­al merk­baar zijn in sec­to­ren waar de mar­ges al krap zijn en waar de tarie­ven voor zzp’ers een groot deel van de ope­ra­ti­o­ne­le kos­ten uit­ma­ken.
  • Ver­hoog­de pro­ject­kos­ten: als een onder­ne­ming afhan­ke­lijk is van zzp’ers voor spe­ci­fie­ke pro­jec­ten, kun­nen de tota­le pro­ject­kos­ten door de hoge­re tarie­ven stij­gen. Dit kan invloed heb­ben op uw bud­get­te­ring en de prijs­stel­ling van de eigen dien­sten of pro­duc­ten.
  • Door­be­re­ke­ning aan klan­ten: als een onder­ne­ming hoge­re kos­ten maakt door de ver­hoog­de tarie­ven van zzp’ers, kan dit aan de eigen klan­ten (moe­ten) wor­den door­be­re­kend. Dit kan invloed heb­ben op de con­cur­ren­tie­po­si­tie en de prijs­per­cep­tie van uw dien­sten of pro­duc­ten.

 

Wat kan je als onder­ne­mer doen?

  • Maak een dui­de­lij­ke kos­ten­ana­ly­se en eva­lu­eer de hui­di­ge samen­wer­kin­gen en con­trac­ten met zzp’ers.
  • Pas je stan­daard­con­trac­ten aan met een clau­su­le waar­in de zzp’er beves­tigt te vol­doen aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen omtrent de arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring.
  • Houd de ont­wik­ke­lin­gen van het wets­voor­stel in de gaten. Tot 24 juli 2024 kan nog wor­den gere­a­geerd op het wets­voor­stel. Uiter­aard hou­den wij u op de hoog­te van de ont­wik­ke­lin­gen.

Door deze stap­pen te vol­gen, kunt u de impact van het wets­voor­stel op uw onder­ne­ming beheer­sen en voor­be­reid zijn op de ver­an­de­rin­gen die dit met zich mee­brengt. We den­ken hier­over uiter­aard graag met u mee.

Het fis­ca­le gedeel­te van deze blog is geschre­ven door Miri­am Michiels, fis­ca­list bij EY Belas­ting­ad­vi­seurs. De arbeids­rech­te­lij­ke infor­ma­tie is geschre­ven door Jeannet van Vleuten, arbeids­recht­ad­vo­caat bij HVG Law.  In Neder­land heeft HVG Law B.V. een stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Belas­ting­ad­vi­seurs B.V. Vraag­stuk­ken bena­de­ren wij van­uit een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re invals­hoek.

Meer weten over alles omtrent het onder­werp zzp? Klik dan hier!