Cyber­se­cu­ri­ty

Hoe voorbereid is uw bestuur op het onverwachte?

News

Houd als fonds­be­stuur juist nu aan­dacht voor Cyber­se­cu­ri­ty.

 

Met een tran­si­tie van het pen­si­oen­stel­sel in het voor­uit­zicht is de pen­si­oen­sec­tor extra kwets­baar voor cyber­se­cu­ri­ty risico’s. Daar komt bij dat er op het moment spra­ke is van een ver­hoog­de cyber­drei­ging gezien de situ­a­tie in Oek­ra­ï­ne. De beheer­sing van cyber­se­cu­ri­ty risico’s is een ver­ant­woor­de­lijk­heid van het bestuur als geheel. Het betreft één van de belang­rijk­ste ope­ra­ti­o­ne­le risico’s van een finan­ci­ë­le instel­ling.

DNB advi­seert om mid­dels simu­la­ties om alert te blij­ven en cri­sis­ma­na­ge­ment te acti­ve­ren, voor­al nu de pen­si­oen­sec­tor een aan­trek­ke­lijk doel­wit is voor hac­kers die met gij­zelsoft­wa­re ope­ra­ti­o­ne­le sys­te­men plat­leg­gen.

Onze Simu­la­tie­ga­me Cyber­se­cu­ri­ty is een inter­ac­tie­ve simu­la­tie (gami­fi­ca­ti­on) gericht op de besluit­vor­mings- en com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie­ën op bestuurs­ni­veau. In een vei­li­ge omge­ving kunt u erva­ren hoe het is om te rea­ge­ren op een cri­sis­si­tu­a­tie of inci­dent. Dit zal niet alleen bewust­wor­ding ver­gro­ten, maar ook het ver­mo­gen om te rea­ge­ren op een der­ge­lijk inci­dent. Hier­bij focus­sen we onder meer op de vol­gen­de onder­wer­pen die DNB expli­ciet heeft bena­drukt:

  • Vul­ne­ra­bi­li­ty- en patch-mana­ge­ment
  • Cri­sis­ma­na­ge­ment en busi­ness con­ti­nui­ty mana­ge­ment
  • Cyber hygi­ë­ne en awa­re­ness

 

De Simu­la­tie­ga­me Cyber­se­cu­ri­ty zorgt voor bewust­wor­ding, maar test ook uw hui­dig beleid en pro­ce­du­res. Zijn deze vol­doen­de uit­ge­werkt of behoe­ven deze aan­pas­sing? Met dit spel krijgt u echt inzicht in de door u te nemen acties.

 

Wilt u meer lezen over dit onder­werp? Klik dan hier om onze fly­er te ope­nen.

"Een simulatiegame brengt op een speelse manier het niveau van uw governance van crisis-management in kaart."