HVG Law betreedt top 10 M&A lea­gue tables Q1 2022

News

HVG Law behaalt een zeven­de plek in de Neder­land­se M&A lea­gue tables Legal Advi­so­ry Firms met twaalf deals in het eer­ste kwar­taal van 2022 met een deal value van 436 mil­joen euro.

Ten opzich­te van het eer­ste kwar­taal van 2021 is dat een sprong in de lea­gue tables van maar­liefst 13 plek­ken.

Deze ster­ke pres­ta­tie is het resul­taat van het advi­se­ren van onze clien­ten bij een aan­zien­lijk aan­tal com­plexe trans­ac­ties in een breed sca­la van sec­to­ren.