Terug­kij­ken: webi­nar WHOA | 2 juli 2020

News

Op don­der­dag 2 juli spra­ken Robin de Wit (advo­caat HVG Law) en Lenn­art Verhoef  (mana­ger EY Tur­na­round and Restruc­tu­ring Stra­te­gy) tij­dens een live webi­nar over wat u als inves­teer­der moet weten in rela­tie tot de WHOA.

U zult onge­twij­feld heb­ben ver­no­men dat de WHOA (de Wet Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord) is aan­ge­no­men in de Twee­de Kamer. De WHOA is een geba­lan­ceer­de rege­ling om een dwan­g­ak­koord bui­ten fail­lis­se­ment met de aan­deel­hou­ders en schuld­ei­sers moge­lijk te maken en een zeer wel­ko­me aan­vul­ling op de bestaan­de her­struc­tu­re­rings­mo­ge­lijk­he­den. Ener­zijds heeft de WHOA voor schuld­ei­sers, aan­deel­hou­ders, finan­ciers en ande­re betrok­ke­nen gro­te gevol­gen, ander­zijds biedt deze wet ook inves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den en opties om een belang te ver­wer­ven in een ‘dis­tres­sed’ onder­ne­ming.

De vol­gen­de onder­wer­pen kwa­men aan bod

  • Robin de Wit ver­tel­de over de ach­ter­grond, het doel en het pro­ces van de WHOA
  • Lenn­art Verhoef nam de kij­kers mee in een prak­tijk­ca­sus die de wer­king van de WHOA ver­dui­de­lijkt
  • Kan­sen en bedrei­gin­gen voor Pri­va­te Equi­ty ten aan­zien van de WHOA
  • Q&A

Heeft u het webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Kijk deze dan hier­on­der terug.