PSD2 van­af nu ook in Neder­land geïm­ple­men­teerd

News

The revi­sed Pay­ment Ser­vi­ces Direc­ti­ve (PSD2) is van­af nu door Neder­land geïm­ple­men­teerd en dat bete­kent dat Fin­techs nu ook in Neder­land inno­va­tie­ve betaal­dien­sten kun­nen gaan aan­bie­den. Het loket bij de DNB om de beno­dig­de ver­gun­ning aan te vra­gen is met de imple­men­ta­tie ook offi­ci­eel geo­pend.

Samen met onze collega’s bij EY heb­ben wij de nodi­ge kennis en erva­ring opge­daan in het aan­vra­gen van betaal­ver­gun­nin­gen bij DNB. Wij zet­ten graag onze exper­ti­se in om jou te hel­pen bij de pro­ce­du­re tot het ver­krij­gen van een PSD2 ver­gun­ning.

Of je nu vra­gen hebt over het pro­ces of spe­ci­fie­ke onder­de­len zoals de busi­ness case of bedrijfsrisico’s, wij hel­pen je graag ver­der. Kijk hier voor meer infor­ma­tie.

 


Inte­res­se in een PSD2 ver­gun­ning?

Bekijk dan de vol­gen­de video waar­in wordt inge­gaan op de moge­lijk­heid tot het aan­vra­gen van een PSD2 ver­gun­ning bij DNB.