DNB maakt eer­ste resul­ta­ten onder­zoek ter­ro­ris­me­fi­nan­cie­ring bekend

Voldoet uw transactiemonitoringsproces aan de eisen?

News

DNB heeft in haar nieuws­brief Ban­ken (sep­tem­ber 2018) de eer­ste resul­ta­ten van haar onder­zoek naar ter­ro­ris­me­fi­nan­cie­ring bekend gemaakt.

DNB con­clu­deert dat het trans­ac­tie­mo­ni­to­rings­pro­ces nog in belang­rij­ke mate kan wor­den ver­be­terd. In het alge­meen con­sta­teert DNB dat de onder­zoch­te instel­lin­gen:

  • niet altijd ade­quaat onder­zoek ver­rich­ten bij de accep­ta­tie van een cli­ënt, waar­door een goede risi­co­ana­ly­se van de cli­ënt ont­breekt;
  • te wei­nig (of te laat) de vraag stel­len of het gebruik van de dienst­ver­le­ning vol­doet aan de ver­wach­ting die de instel­ling bij accep­ta­tie had van de cli­ënt;
  • niet altijd de hen ter beschik­king staan­de trans­ac­tie­mo­ni­to­rings­sys­te­men ten vol­le benut­ten;
  • te wei­nig (des­kun­di­ge) capa­ci­teit heb­ben bij de aler­t­af­han­de­ling; en
  • te wei­nig gebruik­ma­ken van de (extern en intern) beschik­ba­re data bij hun cli­ën­ten­on­der­zoek.

Wat bete­kent dit voor u?
Hoe­wel de (voor­lo­pi­ge) uit­kom­sten van dit onder­zoek zien op een beperk­te steek­proef (bestaan­de uit vier ban­ken, twee betaal­in­stel­lin­gen en twee geld­trans­ac­tie­kan­to­ren), doet u er ver­stan­dig aan uw trans­ac­tie­mo­ni­to­rings­be­leid (opge­steld op basis van de sys­te­ma­ti­sche inte­gri­teits­ri­si­co­ana­ly­se) tegen het licht te hou­den en om te eva­lu­e­ren of boven­staan­de tekort­ko­min­gen niet ook op uw instel­ling van toe­pas­sing zijn. Wij advi­se­ren u hier­bij om uit­ge­breid kennis te nemen van de beschik­ba­re DNB-hand­vat­ten op dit gebied.

Hoe kan HVG Law u hel­pen?
De advo­ca­ten van HVG Law advi­se­ren door­lo­pend onder toe­zicht staan­de instel­lin­gen over het imple­men­te­ren van de Wwft-ver­eis­ten en heb­ben naast uit­ge­brei­de wets­ken­nis, veel erva­ring met de prak­ti­sche wij­ze waar­op trans­ac­tie­mo­ni­to­ring inge­richt moet wor­den.

Meer over dit onder­werp:
DNB maant instellingen tot spoed bij implementeren van gewijzigde Wwft.
Gewijzigde wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht.

 

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

[email protected] +31 6 29 08 46 67