Gewij­zig­de Wet ter voor­ko­ming van wit­was­sen en finan­cie­ren van ter­ro­ris­me (Wwft) van kracht  

News

Op 25 juli 2018 zijn de Imple­men­ta­tie­wet vier­de anti-wit­was­richt­lijn, het Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018 als­me­de de Imple­men­ta­tie­re­ge­ling vier­de anti-wit­was­richt­lijn in wer­king getre­den. Dit houdt in dat de gewij­zig­de Wwft van­af heden van kracht is.

De kern­ver­plich­tin­gen van de Wwft blij­ven gehand­haafd, maar onder ande­re de inhoud van het cli­ën­ten­on­der­zoek is met de gewij­zig­de wet aan­ge­scherpt. Daar­naast zijn de defi­ni­ties UBO (Ulti­ma­te Beni­fi­ci­a­ry Owner) en PEP (Poli­ti­cally Expo­sed Per­son) gewij­zigd. Meer con­creet bete­kent dit dat als geen UBO aan­we­zig is, een pseu­do-UBO aan­ge­we­zen moet wor­den. Ver­der geldt dat waar voor­heen alleen spra­ke was van bui­ten­land­se PEP’s nu ook spra­ke is van Neder­land­se PEP’s, waar­door eer­der spra­ke is van een PEP.

Ook dient een UBO-regis­ter te wor­den inge­re­geld vol­gens de vier­de anti-wit­was­richt­lijn. Ech­ter inmid­dels wordt al gewerkt aan de vijf­de anti-wit­was­richt­lijn, waar­in wij­zi­gin­gen inza­ke het UBO-regis­ter wor­den voor­ge­steld. Het wets­voor­stel waar­mee het veel bespro­ken UBO-regis­ter wordt inge­re­geld zal daar­om pas begin 2019 wor­den inge­diend bij de Twee­de Kamer.

De vijf­de-anti­wit­was­richt­lijn bevat naast de gewij­zig­de regel­ge­ving omtrent het UBO-regis­ter, onder meer regel­ge­ving ten aan­zien van vir­tu­e­le valuta’s. De vijf­de anti-wit­was­richt­lijn dient uiter­lijk in janu­a­ri 2020 geïm­ple­men­teerd te zijn door de lid­sta­ten.

De Wwft en lage­re regel­ge­ving blij­ven dus in bewe­ging, het­geen gevol­gen kan heb­ben voor de pro­ce­du­res en pro­ces­sen die bedrij­ven heb­ben inge­richt om aan deze regel­ge­ving te vol­doen. Het is dan ook zaak om deze ont­wik­ke­lin­gen goed in de gaten te hou­den en tij­dig actie te nemen om com­pli­ant te blij­ven.