DNB maant instel­lin­gen tot spoed bij imple­men­te­ren van gewij­zig­de Wwft

News

De Neder­land­sche Bank (“DNB”) heeft – door mid­del van een nieuws­be­richt – laten weten dat zij ver­wacht dat ban­ken hun sys­te­men en pro­ce­du­res zo snel moge­lijk aan­pas­sen om te vol­doen aan de wij­zi­gin­gen in de Wet ter voor­ko­ming van wit­was­sen finan­cie­ren van ter­ro­ris­me (“Wwft”).

Wat ver­wacht DNB van u?
De recen­te wij­zi­ging van de Wwft behelst onder ande­re dat het cli­ën­ton­der­zoek (Client Due Dili­gen­ce) aan meer strin­gen­te eisen is onder­wor­pen. Ook zijn de defi­ni­ties van ‘Ulti­ma­te Bene­fi­ci­al Owners’ (UBO) en ‘Poli­ti­cally Expo­sed Per­sons’ (PEP) gewij­zigd. Als gevolg hier­van zul­len instel­lin­gen die onder de reik­wijd­te van de Wwft val­len het beleid op het gebied van het ver­plich­te CDD-onder­zoek moe­ten her­zien. Dit geldt niet alleen voor nieuw te accep­te­ren klan­ten, maar ook voor de peri­o­die­ke review op reeds bestaan­de klan­ten­dos­siers.

DNB werkt momen­teel aan nieu­we Lei­draad Wwft en Sanc­tie­wet en ver­wacht deze eind dit jaar te publi­ce­ren.

Hoe kun­nen wij u hel­pen?
DNB wijst instel­lin­gen er expli­ciet op dat zij in de komen­de peri­o­de de nadruk op de beno­dig­de aan­pas­sin­gen van het inter­ne beleid en van de pro­ce­du­res zal leg­gen bij het uit­voe­ren van haar toe­zichts­ta­ken. De sec­tie finan­ci­eel recht van HVG Law heeft veel erva­ring met het beoor­de­len van inter­ne AML-beleids­stuk­ken, maar ook met het optui­gen van goede gover­nan­ce om de door­lo­pen­de werk­zaam­he­den goed in te rege­len.

Mocht u met ons van gedach­ten wil­len wis­se­len, neemt u dan gerust con­tact op met Nicolette Opdam.

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

[email protected] +31 6 29 08 46 67