“Het internationale aspect is heel verrijkend”

Freek Lugtigheid

Advo­caat Cor­po­ra­te M&A
 

Get in Touch

Over HVG Law

Met ruim 150 advo­ca­ten en (kandidaat-)notarissen behoort HVG Law tot de top van de advo­ca­tuur en het nota­ri­aat in Neder­land. Door onze stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax en onze inno­va­tie­ve en oplos­sings­ge­rich­te bena­de­ring zijn wij toon­aan­ge­vend in de markt. HVG Law is actief op alle rechts­ge­bie­den die voor onder­ne­min­gen rele­vant zijn. Wij ope­re­ren zowel op nati­o­na­le als inter­na­ti­o­na­le schaal met kan­to­ren in Rot­ter­dam, Amster­dam, Utrecht, Eind­ho­ven en onze Legal Desks in de Ver­e­nig­de Sta­ten (New York, Chi­ca­go  en San Jose) en zijn onder­deel van het inter­na­ti­o­na­le EY Law net­werk.

Wil jij kennis maken met HVG Law?

Benieuwd naar de moge­lijk­he­den die wij bie­den aan stu­den­ten, star­ters en erva­ren pro­fes­si­o­nals?

Neem con­tact op met onze recrui­ter:

Eva van der Laan

[email protected]
06 52 46 56 98

Sta­ge­mo­ge­lijk­he­den

Als eind bache­lor- of mas­ter­stu­dent (WO Rech­ten) kun je een stu­dent-sta­ge komen lopen op één van de HVG Law kan­to­ren. Als stu­dent-sta­gi­air word je van­af dag één als vol­waar­dig team­lid betrok­ken bij alle vak­in­hou­de­lij­ke en soci­a­le acti­vi­tei­ten. Je zult de advo­ca­ten en nota­ris­sen van HVG Law onder­steu­nen bij de dage­lijk­se werk­zaam­he­den. Je krijgt de kans te proe­ven aan de advo­ca­tuur of het nota­ri­aat, erva­ren hoe mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams samen wer­ken en mee te wer­ken aan inte­res­san­te zaken.

Voor­waar­den

Een sta­ge duurt 2 maan­den en is full­ti­me. Je kunt zelf aan­ge­ven naar wel­ke peri­o­de, ves­ti­ging en rechts­ge­bied jouw voor­keur uit­gaat. De sta­ge­ver­goe­ding bedraagt € 750,- bru­to per maand.

Belang­stel­ling?

Bekijk onze alge­me­ne vaca­tu­re onder Apply Now en sol­li­ci­teer! Hier upload je je cv, een moti­va­tie­brief, cij­fer­lijs­ten en even­tu­e­le sta­ge­be­oor­de­lin­gen. Wan­neer wij vol­doen­de aan­kno­pings­pun­ten zien, volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek met leden van de stu­dent-sta­ge­com­mis­sie. Bij een posi­tie­ve uit­komst van dit gesprek krijg je een aan­bod om sta­ge te komen lopen.

Learning & Devel­op­ment

HVG Law School

Trai­ning en voor­uit­gang staat voor­op. Wij inves­te­ren graag in jou en jouw kennis, dat bepaalt immers de kwa­li­teit van onze dien­sten. Je wordt gecoacht en neemt daar­bij zelf de regie over je ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den en kan­sen. Ons inter­ne oplei­dings­pro­gram­ma de HVG Law School is een door de Neder­land­se Orde van Advo­ca­ten erkend oplei­dings­in­sti­tuut en ver­zorgt (juri­di­sche) cur­sus­sen en trai­nin­gen. Zo ben je ver­ze­kerd van de meest actu­e­le juri­di­sche vak­ken­nis én krijg je de moge­lijk­heid vaar­dig­he­den te trai­nen die nauw aan­slui­ten bij de dage­lijk­se prak­tijk. Door onze stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax krijg je de moge­lijk­heid mee te doen aan (mul­ti­dis­ci­pli­nai­re) inter­na­ti­o­naal geo­ri­ën­teer­de trainingsprogramma’s.

Firm­wi­de learnings

Ook in de zomer­maan­den wordt aan­dacht besteed aan learning & devel­op­ment. Elk jaar vin­den in deze peri­o­de de firm­wi­de learnings plaats: een week met aan­dacht voor zowel inhou­de­lij­ke als inter­per­soon­lij­ke vaar­dig­he­den. Naast inhou­de­lij­ke trai­nin­gen waar­bij onder meer aan­dacht is voor mul­ti­dis­ci­pli­nai­re samen­wer­king, zijn er work­shops gericht op soft skills, mar­ke­ting en D&I. Daar­naast zijn er ook Fit4the­Job-ses­sies: ver­be­te­ren van je vita­li­teit en aan­dacht voor ande­re work-life, slaap en ener­giema­na­ge­ment.

Tax & Law Days

Ieder jaar in janu­a­ri vin­den de Tax & Law Days plaats: een twee­daags learning event op loca­tie waar­bij een bepaald the­ma cen­traal staat. Naast vak­in­hou­de­lij­ke work­shops (Tax en Law), wor­den aller­lei work­shops gege­ven die in het teken staan van het the­ma. Het the­ma in 2018 was ‘Qua­li­ty time’, in 2019 ‘Expe­rien­ce Inno­va­ti­on’ en in 2020 ‘The Art of Excel­len­ce’.

Inter­na­ti­o­na­le moge­lijk­he­den

HVG Law maakt onder­deel uit van het wereld­wij­de EY Law net­werk. Dit net­werk bestaat uit meer dan 2100 hoog gekwa­li­fi­ceer­de juri­di­sche pro­fes­si­o­nals die actief zijn in meer dan 80 lan­den. Dat is een waan­zin­nig voor­deel, want daar­door kun­nen we extra ser­vi­ce bie­den. Maar het vraagt van onze men­sen ook om bedre­ven­heid in pro­ject- en account­ma­na­ge­ment, want veel pro­jec­ten pak­ken we mul­ti­dis­ci­pli­nair op.

Na het afron­den van de beroeps­op­lei­ding bestaat de moge­lijk­heid om voor vier maan­den of lan­ger op onze Dut­ch desk in New York te wer­ken als onder­deel van ons rota­tor-pro­gram­ma. Een fan­tas­ti­sche kans om voor kor­te of lan­ge­re tijd in New York te wonen én te wer­ken.

 

Apply Now

Vaca­tu­res Stu­den­ten & Star­ters

Je hebt (bij­na) je stu­die afge­rond en staat te pope­len je kennis in prak­tijk te bren­gen. Bij HVG Law bie­den wij je de moge­lijk­he­den om het bes­te uit jezelf te halen en te bou­wen aan een suc­ces­vol­le car­ri­è­re. Bekijk hier­on­der onze vaca­tu­res en sol­li­ci­teer direct.

Vaca­tu­res Pro­fes­si­o­nals

Ben jij een erva­ren jurist en toe aan car­ri­è­re­mo­ve? Hier­on­der vind je onze vaca­tu­res.

 

 

Expe­rien­ces @ HVG Law

Anne
Arie Dirk
Emelie
Freek
Jeannet
Lisa
silhouette