‘Pro­jec­ten zijn een inter­na­ti­o­na­le ont­dek­kings­reis’

Freek Lugtigheid
Bij HVG Law sinds 2014
Advo­caat Cor­po­ra­te & Com­mer­ci­al
Stu­die: Civiel Recht (Lei­den), Bedrijfs­recht (Rot­ter­dam)

‘Bij HVG Law word je al snel bij gro­te zaken betrok­ken, in teams met drie, vier collega’s. Heel vaak zijn die zaken grens­over­schrij­dend en zijn we van­uit Neder­land in the lead, onder meer van­we­ge de kor­te lij­nen die we heb­ben met het wereld­wij­de EY Law-net­werk. Boven­dien zijn wij vaak al van­af de teken­ta­fel betrok­ken. Het inter­na­ti­o­na­le aspect en onze tij­di­ge betrok­ken­heid maken der­ge­lij­ke pro­jec­ten een soort ont­dek­kings­reis die je samen met de cli­ënt van­af het begin maakt. Het komt name­lijk zeer regel­ma­tig voor dat je voor een zaak scha­kelt met advo­ca­ten uit een land met een ander rechts­sys­teem, waar­door je steeds de juis­te ver­taal­slag moet maken. Maar juist dat maakt het inte­res­sant én uit­da­gend: je blijft voort­du­rend nieu­we din­gen ont­dek­ken.’

‘In het bui­ten­land wer­ken is een ver­rij­king voor mijn car­ri­è­re’

‘In de prak­tijk­groep Cor­po­ra­te & Com­mer­ci­al is het bij­na onmo­ge­lijk om níet inter­na­ti­o­naal actief te zijn. Sim­pel­weg omdat we heel veel zaken doen met een inter­na­ti­o­naal aspect. Veel collega’s krij­gen om die reden de moge­lijk­heid om een peri­o­de in het bui­ten­land te wer­ken. Zo zat ik zelf al eens voor zaken in Lon­den, Hous­ton en New York. Recent heb ik een lan­ge­re peri­o­de in New York gewoond en gewerkt als onder­deel van ons rota­tor-pro­gram­ma. Vier maan­den lang werk je dan van­uit onze Dut­ch Desk op Times Squa­re. Niet alleen inhou­de­lijk zit je dan dicht op het vuur, maar dank­zij de ande­re werk­om­ge­ving, taal, kan­toor­cul­tuur en dage­lijk­se rou­ti­ne is de manier van wer­ken com­pleet anders. Je begeeft je echt let­ter­lijk en figuur­lijk in een ande­re wereld. Een ver­rij­king voor zowel mijn car­ri­è­re als voor mij­zelf per­soon­lijk.’

‘In het inter­na­ti­o­na­le onder­ne­mings­recht komt alles samen’

‘Het inter­na­ti­o­na­le aspect is naast juri­disch inhou­de­lijk ook van­we­ge een ande­re reden boei­end. Je werkt name­lijk op het snij­vlak van meer­de­re dis­ci­pli­nes: juri­disch, nota­ri­eel, fis­caal, finan­ci­eel en bedrijfs­eco­no­misch. In het inter­na­ti­o­na­le onder­ne­mings­recht komt alles samen. Dat maakt het com­plex, maar ook uit­da­gend. Mijn taak is de busi­nessdoel­stel­ling van een cli­ënt hel­pen rea­li­se­ren, zelfs als daar­voor nog geen bega­ne paden bestaan. Het is dan mijn taak om de uit­een­lo­pen­de dis­ci­pli­nes en rechts­stel­sels samen te bren­gen. Samen met jouw team én het team van de cli­ënt tot de meest opti­ma­le oplos­sing komen. Ja, dat geeft een enor­me kick. Dat teamas­pect speelt voor mij dan ook een belang­rij­ke rol. Je maakt name­lijk af en toe inten­sie­ve dagen met elkaar. Wij vin­den het daar­om belang­rijk dat de onder­lin­ge band in het team goed en per­soon­lijk is. Dat is zeker het geval: er heerst hier een heel fij­ne en infor­me­le sfeer. Enorm ver­fris­send in deze wereld.’

Ook wer­ken bij HVG Law?
Wij ver­wel­ko­men je graag!