Solliciteren en ken­nis­ma­ken ten tij­de van coro­na

Virtuele oplossingen

Event

Uitnodiging


Solliciteren bij HVG Law

Ondanks de hui­di­ge situ­a­tie door het coro­na­vi­rus en de maat­re­ge­len die op nati­o­naal- en inter­na­ti­o­naal niveau geno­men zijn, is sol­li­ci­te­ren bij HVG Law nog steeds moge­lijk. Uiteraard vol­gen wij hier­bij vol­le­dig de richt­lij­nen van het RIVM en de Rijksoverheid om de gezond­heid van onze hui­di­ge en poten­tie­le toe­kom­sti­ge kan­toor­ge­no­ten te bescher­men. Solliciteren kan vol­gens de regu­lie­re pro­ce­du­re, door je sol­li­ci­ta­tie in te die­nen bij de des­be­tref­fen­de vaca­tu­re op onze web­si­te.

Gezien het feit dat fysie­ke sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken niet plaats kun­nen vin­den, wor­den sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken vir­tu­eel gevoerd en even­tu­e­le assess­ments onli­ne afge­no­men. De gesprek­ken vin­den via Microsoft Teams plaats, het is aan te raden om Microsoft Teams voor een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek te down­lo­a­den en te tes­ten. Eventuele ver­volgstap­pen na een suc­ces­vol door­lo­pen sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re wor­den con­creet gemaakt wan­neer er weer zicht is op een nor­ma­le gezon­de werk­si­tu­a­tie.


Kennismaken met HVG Law

Helaas zijn alle geplan­de acti­vi­tei­ten en events om ken­nis te maken met HVG Law afge­zegd. Hierbij zijn tevens de richt­lij­nen van het RIVM en de Rijksoverheid gevolgd. Zodra de situ­a­tie het toe­laat hopen we uiter­aard spoe­dig weer eve­ne­men­ten te orga­ni­se­ren of bij te wonen zodat je weer zoals tot voor­kort met ons kunt ken­nis­ma­ken.

Natuurlijk maken wij in de tus­sen­tijd als­nog graag vir­tu­eel ken­nis met jou.


Vragen?

Neem dan con­tact op met Josephine Marres (Corporate Recruiter) | 06 21 25 11 91 of via josephine.marres@hvglaw.nl.

Details

Datum

donderdag 7 mei 2020

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op