Sol­li­ci­te­ren en ken­nis­ma­ken tij­dens coro­na

Virtuele oplossingen

Event

Uitnodiging


Sol­li­ci­te­ren bij HVG Law
Ondanks de hui­di­ge situ­a­tie door het coro­na­vi­rus en de maat­re­ge­len die op nati­o­­naal- en inter­na­ti­o­naal niveau geno­men zijn, is sol­li­ci­te­ren bij HVG Law nog steeds moge­lijk. Wij vol­gen hier­bij vol­le­dig de richt­lij­nen van het RIVM en de Rijks­over­heid om de gezond­heid van onze hui­di­ge en poten­tie­le toe­kom­sti­ge kan­toor­ge­no­ten te bescher­men. Sol­li­ci­te­ren kan vol­gens de regu­lie­re pro­ce­du­re, name­lijk door je sol­li­ci­ta­tie in te die­nen bij de des­be­tref­fen­de vaca­tu­re op onze web­si­te.

In over­leg met onze recrui­ter wordt beslo­ten of sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken fysiek of vir­tu­eel plaats­vin­den. Even­tu­e­le assess­ments wor­den onli­ne afge­no­men. De vir­tu­e­le gesprek­ken vin­den plaats via Micro­soft Teams. We raden aan om Micro­soft Teams vóór je sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek te down­lo­a­den en deze te tes­ten.


Ken­nis­ma­ken met HVG Law

Houd onze web­si­te in de gaten en blijf op de hoog­te van de geplan­de acti­vi­tei­ten en events om ken­nis te maken met HVG Law. Bij alle fysie­ke events waar­bij HVG Law aan­we­zig is wor­den de richt­lij­nen van het RIVM en de Rijks­over­heid in acht geno­men.


Vra­gen?

Neem dan con­tact op met Eva van der Laan (Cor­po­ra­te Recrui­ter) | 06 52 46 56 98 of via [email protected].

 

Details

Datum

vrijdag 11 september, 2020

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op